Nya och förbättrade regler för Schengens informationssystem

2019-01-11

EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker framhöll i sitt ”State of the Union-tal” 2016 vikten av att övervinna brister i datahantering och förbättra interoperabiliteten hos befintliga informationssystem. Två år tog det innan orden omvandlades till resultat. Under året 2018 sista dagar antogs nya regler som syftar till att stärka Schengens informationssystem (SIS).

Det övergripliga syftet med Schengens informationssystem (SIS) är internationellt samarbete vid gränskontroller, brottsbekämpande samarbete och samarbete vid fordonsregistrering. SIS är ett storskaligt, centraliserat informationssystem som stöder kontroller vid medlemsländernas territoriella gränser, de så kallade yttre Schengengränserna, och förbättrar brottsbekämpning och rättsligt samarbete i 30 länder i hela Europa. SIS är även en viktig grundsten i arbetet med asyl i Sverige. Informationssystemet användes över 5 miljarder gånger av nationella myndigheter under 2017 däribland svenska Migrationsverket.

Den nu uppdaterade databasen kommer att hjälpa gränsvakter med att bättre kunna kontrollera vilka individer som passerar EU:s gränser och därigenom stötta polis med brottsbekämpning för att fånga kriminella samt erbjuda ett mer omfattande skydd för saknade barn och utsatta vuxna, i enlighet med de nya reglerna för dataskydd.

Bakgrund till beslutet

I sitt State of the Union-tal 2016 framhöll EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker vikten av att övervinna de dåvarande och nuvarande bristerna i datahantering och förbättra interoperabiliteten hos befintliga informationssystem. Ett förstärkt SIS är en av grundförutsättningarna för detta.

Som ett resultat av en omfattande utvärdering av SIS som genomfördes 2016 identifierades vissa områden där operativa och tekniska förbättringar kunde åtgärdas. De lagstiftningsförslag som EU-kommissionen lade fram i december 2016 genomförde rekommendationerna i denna utvärderingsrapport. Medlagstiftare antog kommissionens förslag i november 2018.

Nya regler om varningar relaterade till terrorism:

- Från och med 28/12 2018 är nationella myndigheter skyldiga att skapa en SIS-varning för alla fall som rör terrorbrott. I slutet av 2019 kommer medlemsstaterna också att behöva informera Europol om fall som är kopplade till terrorism.

- De nya reglerna har anpassats till den nya allmänna databeskrivningsförordningen och polisdirektivet om dataskydd.

Nya funktioner i SIS ska genomföras fasvis och ska fungera fullt ut 3 år efter lagstiftningens ikraftträdande:

- De nya reglerna tillåter att SIS-varningar utfärdas för okända personer som är efterlysta i samband med ett brott.

- En ny varningskategori för "återvändandebeslut" införts för att förbättra verkställigheten av beslut om återvändande som utfärdats för att olagligt vistas tredjelandsmedborgare.

- De nationella myndigheterna kommer att kunna utfärda förebyggande varningar om personer som behöver skydd, utöver befintliga varningar om saknade personer.

- Det kommer nu att vara obligatoriskt att införa SIS-förbud som utfärdats till tredjelandsmedborgare som hindrar dem från att komma in i Schengenområdet.

Läs mer om SIS här 

/Michaela Wikdahl

Nyheter på området

 • Ministerrådsmöte med fokus på EU:s framtida sysselsättnings- och socialpolitik

  2019-03-20

  Fredagen den 15 mars hölls ett ministerrådsmöte (EPSCO) i Bryssel där det sociala Europas framtid efter 2020 stod på agendan. Stort fokus låg på hur den framtida sysselsättnings- och socialpolitiken i EU bör utformas och från svenskt håll medverkade arbetsmarknadsminister Ylva Johansson. Det som för dagen gavs mest uppmärksamhet var att ministerrådets förhandlingsposition om EU-kommissionens förslag till att förnya förordningen om den europeiska fonden för justering av globaliseringseffekter (EFG) behandlades och att ministrarna enades. Syftet med fonden är att stärka EU:s handlingskraft för att kunna tackla de utmaningar som uppkommer när jobb flyttar utomlands som ett resultat av globalisering. Det hölls även bland annat en debatt kring den europeiska pelaren för sociala rättigheter med fokusområdet socialt skyddsnät i arbetslivet.

 • EU:s rapport om migration: hur har utvecklingen sett ut och vilka är utmaningarna framöver?

  2019-03-12

  EU-kommissionen har utvärderat arbetet efter migrationskrisen som inträffade i Europa 2015 och menar att det gjorts stora framsteg. Några exempel på positiva resultat är att EU har bidragit med skydd åt miljontals migranter, räddat många liv och stoppat trafficking-nätverk. Däremot, trots att antalet irreguljära flyktingar till Europa har minskat, ser EU ett fortsatt behov av en gemensam migrationsstrategi och ett stärkt gränsbeskydd. EU-kommissionen formulerar i sin utvärdering 2019 även de största utmaningarna för framtiden.

 • Vad gör EU för de äldre?

  2019-03-01

  Under EU:s nuvarande budgetperiod 2014–2020 har åldrandefrågor varit synliga på den politiska agendan. I och med inrättandet av den Sociala pelaren för sociala rättigheter 2017 uppmärksammades bland annat äldres rättigheter till ett värdigt, hälsosamt och rikt liv. Exempelvis infördes rätten till en human pensionsinkomst för pensionerade individer. Intresseorganisationen AGE Platform Europe som arbetar för att driva äldre individers intressen på EU-nivå är en viktig aktör i sammanhanget och har inför kommande budgetperiod 2021–2027 släppt ett manifest för hur de vill se EU:s fortsatta arbete för äldrefrågor. Nätverket lyfter också goda exempel på en rad policys som implementerats till fördel för de äldre under den nuvarande budgetperioden 2021–2027.

 • EU-valet: Prognos över EU-parlamentets partipolitiska sammansättning

  2019-02-27

  Nästa EU-val äger rum den 23–26 maj 2019. En första prognos över EU-parlamentets sammansättning har nu presenterats av EU-parlamentets pressavdelning. Inför årets val, som enligt EU-parlamentet är det viktigaste i historien, kommer EU-medborgare att rösta om 705 mandat istället för de tidigare 751 på grund av Storbritanniens planerade utträde ur unionen.

 • EU-kommissionärerna för hälsa respektive regionalpolitik i rundabordssamtal om ökade framtida investeringar i hälsa

  2019-02-25

  EU-kommissionärerna för hälso-och matsäkerhet, Vutenis Andriukartis, och regionalpolitiken, Cordina Cretu, samlade den 19 februari professionella inom hälsosektorn för att starta reflektioner kring framtida investeringar i hälsa för sammanhållningspolitikens program under EU:s nästa långtidsbudget för 2012–2027. Under så kallade ”rundabordensamtal” tillsammans med hälsoassociationer så som European Health managment Association och EuroHealthNet, beslutade EU-kommissionen att lansera ett pilotprojekt för att förbättra akutvårdstjänster över nationsgränser i Pyrenéerna i Frankrike, Spanien och Andorra. EU-kommissionen avslöjade därtill att hälsa blir årets kategori i RegioStars award, en tävling för EU-finansierade projekt inom regional utveckling.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS