Östersjöstrategin och läget idag - hur långt har vi kommit?

2013-11-26

EU:s strategi för Östersjöregionen, som beslutades i oktober 2010 under Sveriges ordförandeskap, har ambitionen att rädda havsmiljön, att länka samman regionen och att öka välståndet. Under sin tillkomst engagerade verkligen strategin aktörer på alla nivåer och det fanns stora förhoppningar knutna till den. Så här fyra år efter strategins införande kan det finnas anledning att göra en reflektion över hur tillståndet är och hur långt man kommit. Har det hänt något påtagligt? Ser vi några genombrott?

11-12 november genomfördes Östersjöstrategins fjärde så kallat Annual Forum, arrangerat av det Litauiska ordförandeskapet och Östersjöstaternas Råd (CBSS), med ca 700 deltagande. Temat för årets Forum var "Baltic Sea, Baltic Growth and Baltic Environment" och hade ett starkt fokus på Östersjöregionens miljöutmaningar och hur dessa utmaningar kan vändas till möjligheter för en positiv ekonomisk utveckling genom att skapa en hållbar tillväxt i regionen där resurser tas tillvara på ett mera hållbart och effektivt sätt. Intressant att notera från detta fjärde Forum var att flernivåstyre är ett begrepp som verkligen "slagit" och från var och varannan talare lyftes behovet av att Östersjöstrategin måste inkludera alla nivåer för att kunna nå de uppställda målen.

EU-kommissionen lämnade i juni 2013 en rapport om värdet av makroregionala strategier där det bl a konstaterades att makroregionala strategier bland annat skapar nya typer av projekt, att det förbättrar policyskapandet, ger mer för pengarna genom ökad integration och koordination och förbättrar flernivåstyret. Kommissionären för regionalpolitik, Johannes Hahn, spann vidare på detta och tog upp frågan om ägarskapet för strategin och hans uppfattning var att ledarskapet och ansvaret för strategin måste stärkas på alla nivåer, för att få bästa möjliga potential för strategin. Region Västerbotten är en av de organisationer som har ett uppdrag som Horizontal Action Leader för just frågan om flernivåstyre och hur flernivåstyre skall utvecklas.

En för Övre Norrland intressant aspekt från seminarierna handlade om övergången från oljeberoende till ett bioraffinaderi-perspektiv där möjligheterna som finns i förädling av biomassa och den potential som finns i detta presenterades och diskuterades. Det talades både om Grön (landbaserad) och Blå (maritim) biomassa och redovisade flera exempel på intressanta försök. Att det fanns en tydlig koppling till resultaten från flaggskeppsprojekten gjorde att man kände att Östersjöstrategin har blivit mera konkret och att man faktiskt kan redovisa en förändring och med mycket bättre faktaunderlag.

Så svaret på de inledande frågeställningarna är Ja, det har hänt positiva saker, det finns resultat från flaggskeppsprojekt att bygga vidare på men vi måste fortsätta att utveckla engagemanget för Östersjöstrategin på alla nivåer och i alla sektorer och de framtida programmens mera tydliga koppling till strategin och möjligheter till transnationellt arbete på annorlunda/enklare sätt skänker ändå en tro att det går åt rätt håll.

Om du har frågor runt Östersjöstrategin kan du kontakta Bernt Vedin

Ytterligare information om Östersjöstrategin hittas på:

Östersjöstrategins hemsida

Kommissionens korta rapport om mervärdet av makroregionala strategier; SWD(2013) 233 final

Kommissionens rapport "Guidance on the implementation of the Integrated Maritime Policy through ESI Funds 2014-2020"

Regeringens hemsida

Regeringens skrivelse 2013/14:29

Tillväxtverkets rapportering av Östersjöstrategin

För den som vill ha andra bilder av Östersjöarbetet kan Världsnaturfondens granskning vara av intresse

/BV

Nyheter på området

 • DiscoverEU drar igång och ger EU:s 18-åringar chansen att utforska Europa i sommar!

  2018-06-12

  DiscoverEU, som vi tidigare har skrivit om här på hemsidan, har nu påbörjats! För att söka resekort och resa gratis inom EU i högst 30 dagar via initiativet DiscoverEU så krävs det att du är medborgare i någon av EU:s 28 medlemsländer samt att du är 18 år gammal eller född någon gång mellan 02/07/1999 och 01/07/2000. Ansökan är öppen till 26:e juni.

 • Barentssamarbetet firade 25 år

  2018-06-06

  Seminariet ”Barents Co-operation 25 years” tog plats i Bryssel 5 juni, ett arrangemang mellan Sverige, Norge, North Sweden och UD. Samarbetets 25 år belystes med sikte framåt.

 • ”Re-energising Europe”: en konferens om EU:s framtid

  2018-06-04

  Den 31 maj anordnades EU-konferensen ”Re-energising Europe” av New Pact for Europé (NPE), med medverkan av EU-toppolitiker som exempelvis EU-kommissionens president Jean-Claude Juncker, och diskussion om rapporten ”Re-energising Europe”. Rapporten är ett resultat av initiativet The New Pact for Europa (NPE) som lanserades 2013 och syftade till att återuppbygga tilliten mellan nationella och transnationella institutioner genom att föra dialoger över hela EU och därtill analysera unionens ”hälsotillstånd” och formulera rekommendationer för EU-samarbetet för framtiden. Rapporten belyser att EU:s kvarvarande 27 medlemsländer är i behov av att arbeta fram en ”win-win-deal”. Fokus under konferensen låg på att tillföra ett viktigt bidrag till den debatten för förändringar som stärker medborgarnas och ländernas tillit till EU.

 • Hur väl digitaliseras EU-länderna?

  2018-05-23

  Den 18 maj publicerade EU-kommissionen resultat från deras verktyg ”Digital Economy and Society Index (DESI) som mäter medlemsländernas generella relation och framsteg mot den digitala marknaden och vad det innefattar. Resultatet visar att EU går mot att bli mer digitaliserat, men att det fortfarande krävs stora insatser för att EU ska nå nivåer som de globala ledarna (bland annat USA och Asien) på området. Särskilt problemet med att medlemsländer har olika nivåer av digitalisering är oroande och bör bemötas för att minska klyftor.

 • North Sweden och nya EU-direktivet om allmänt dataskydd, GDPR

  2018-05-22

  Regler för skydd av personuppgifter i och utanför EU med EU:s allmänna dataskyddsförordning, GDPR, ersätter den svenska personuppgiftslagen, PuL, den 25 maj 2018. Detta innebär att hanteringen av förvaringen av personuppgifter inom EU förändras. Därefter får exempelvis kontaktuppgifter till en person inte registreras utan personens medgivande. Läs om hur North Sweden följer direktivet.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS