Östersjöstrategin och läget idag - hur långt har vi kommit?

2013-11-26

EU:s strategi för Östersjöregionen, som beslutades i oktober 2010 under Sveriges ordförandeskap, har ambitionen att rädda havsmiljön, att länka samman regionen och att öka välståndet. Under sin tillkomst engagerade verkligen strategin aktörer på alla nivåer och det fanns stora förhoppningar knutna till den. Så här fyra år efter strategins införande kan det finnas anledning att göra en reflektion över hur tillståndet är och hur långt man kommit. Har det hänt något påtagligt? Ser vi några genombrott?

11-12 november genomfördes Östersjöstrategins fjärde så kallat Annual Forum, arrangerat av det Litauiska ordförandeskapet och Östersjöstaternas Råd (CBSS), med ca 700 deltagande. Temat för årets Forum var "Baltic Sea, Baltic Growth and Baltic Environment" och hade ett starkt fokus på Östersjöregionens miljöutmaningar och hur dessa utmaningar kan vändas till möjligheter för en positiv ekonomisk utveckling genom att skapa en hållbar tillväxt i regionen där resurser tas tillvara på ett mera hållbart och effektivt sätt. Intressant att notera från detta fjärde Forum var att flernivåstyre är ett begrepp som verkligen "slagit" och från var och varannan talare lyftes behovet av att Östersjöstrategin måste inkludera alla nivåer för att kunna nå de uppställda målen.

EU-kommissionen lämnade i juni 2013 en rapport om värdet av makroregionala strategier där det bl a konstaterades att makroregionala strategier bland annat skapar nya typer av projekt, att det förbättrar policyskapandet, ger mer för pengarna genom ökad integration och koordination och förbättrar flernivåstyret. Kommissionären för regionalpolitik, Johannes Hahn, spann vidare på detta och tog upp frågan om ägarskapet för strategin och hans uppfattning var att ledarskapet och ansvaret för strategin måste stärkas på alla nivåer, för att få bästa möjliga potential för strategin. Region Västerbotten är en av de organisationer som har ett uppdrag som Horizontal Action Leader för just frågan om flernivåstyre och hur flernivåstyre skall utvecklas.

En för Övre Norrland intressant aspekt från seminarierna handlade om övergången från oljeberoende till ett bioraffinaderi-perspektiv där möjligheterna som finns i förädling av biomassa och den potential som finns i detta presenterades och diskuterades. Det talades både om Grön (landbaserad) och Blå (maritim) biomassa och redovisade flera exempel på intressanta försök. Att det fanns en tydlig koppling till resultaten från flaggskeppsprojekten gjorde att man kände att Östersjöstrategin har blivit mera konkret och att man faktiskt kan redovisa en förändring och med mycket bättre faktaunderlag.

Så svaret på de inledande frågeställningarna är Ja, det har hänt positiva saker, det finns resultat från flaggskeppsprojekt att bygga vidare på men vi måste fortsätta att utveckla engagemanget för Östersjöstrategin på alla nivåer och i alla sektorer och de framtida programmens mera tydliga koppling till strategin och möjligheter till transnationellt arbete på annorlunda/enklare sätt skänker ändå en tro att det går åt rätt håll.

Om du har frågor runt Östersjöstrategin kan du kontakta Bernt Vedin

Ytterligare information om Östersjöstrategin hittas på:

Östersjöstrategins hemsida

Kommissionens korta rapport om mervärdet av makroregionala strategier; SWD(2013) 233 final

Kommissionens rapport "Guidance on the implementation of the Integrated Maritime Policy through ESI Funds 2014-2020"

Regeringens hemsida

Regeringens skrivelse 2013/14:29

Tillväxtverkets rapportering av Östersjöstrategin

För den som vill ha andra bilder av Östersjöarbetet kan Världsnaturfondens granskning vara av intresse

/BV

Nyheter på området

 • EU-kommissionen utökar stödet till jordbrukare efter sommarens torka

  2018-09-18

  Sommarens torka har lett till brist på djurfoder för EU:s jordbrukare och ökade inköpskostnaden för djurfoder vilket påverkat deras inkomster negativt. Därför väljer EU-kommissionen nu att satsa ytterligare medel för drabbade jordbrukare. Syftet är att öka tillgången på foder samt komplettera de tidigare insatser som EU tidigare har bidragit med tidigare i år.

 • Stor EU insats hjälpte till att bekämpa Sveriges skogsbränder

  2018-09-12

  Under sommarens stora skogsbränder bistod EU:s civilmekanism under tre veckor i juli samt augusti för att bekämpa skogsbränderna i Sverige. Bekämpningsinsatsen i Sverige är den största det senaste decenniet för hela det europeiska civilskyddet, totalt var det sju EU-länder som hjälptes åt och det gick åt 815 flygtimmar och 8822 vattenbombningar.

 • Ny ansökningsomgång för projekt inom Europiska solidaritetskåren

  2018-09-12

  Nu öppnar en ny ansökningsomgång för projekt inom den europeiska solidaritetskåren som lanserades i december 2016. Europeiska solidaritetskåren ger ungdomar möjlighet att engagera sig genom att delta i solidaritetsverksamhet, utbyta kunskaper och att på så vis även utvecklas i arbetslivet. EU satsar totalt 44 miljoner euro på de projekt som utses och minst 100 000 ungdomar har möjlighet att delta i solidaritetskårens projekt fram till 2020.

 • Europeiskt gemensamt försvar: EU:s nya kapacitets- och utvecklingsplan är godkänd

  2018-07-04

  Den 28 juni godkändes EU:s nya kapacitets- och utvecklingsplan (CDP) som syftar till att belysa EU:s försvarsprioriteringar, öka samstämmigheten samt kapaciteten i det europeiska försvarsprojektet och därmed åstadkomma snabbare resultat. Planen är tänkt ska fungera som en vägledande referens kring alla försvarsinitiativ tagna av EU:s medlemsländer och bidra till en mer effektiv beslutsprocess.

 • Möjligt att införa arbetsinvandring i syfte att reducera irreguljär migration?

  2018-07-04

  Under ett seminarium den 18 juni på det tyska Hansekontoret i Bryssel diskuterades den framtida utformningen av EU:s arbetsinvandringspolitik. Efterfrågan av individer med en yrkesutbildning ökar i Tyskland och i andra EU-länder, exempelvis inom områden som vården. I den årliga rapporten ”steering what can be steered: what can immigration and integration laws do?” ger Expert Council of German Foundations on Integration and Migration (SVR) rekommendationer för hur EU skulle kunna förenkla migration för yrkesutbildade arbetare inom ramverket för tysk migrationslagstiftning.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS