EU:s cirkulära ekonomi – ny rapport visar resultat och vägen framåt

2017-02-01

I slutet av 2015 presenterade EU-kommissionen sin handlingsplan för den cirkulära ekonomin. Planen innehöll åtgärder som omfattade varje steg av produktens livscykel från design fram till avfallshantering. I handlingsplanen ingick bland annat förslaget på översyn av EU:s avfallslagstiftning. Nu presenterade EU-kommissionen en rapport för vilka resultat som har åstadkommits så här långt genom implementering av åtgärdspaketet.

tumblr_nqwvm3joWL1u3v996o1_r1_1280

Europaparlamentets informationsgrafik om den cirkulära ekonomin

Energi från avfall – riktlinjer till medlemsländerna i EU
Tillsammans med dagens rapport presenterade EU-kommissionen ett meddelande om energiåtervinning från avfall. Meddelandet framhäver den stora vikten som avser omvandlingen från avfall till energi i den cirkulära ekonomin och ger en vägledning till medlemsstaterna när det gäller att finna den rätta rangordningen av avfallshantering och dess hållbarhet. Enligt kommissionens meddelande, presenterar förebyggande och återvinning av avfall de bästa alternativen. Denna vägledning syftar på att hjälpa medlemsstaterna att optimera sina bidrag till energiunionen och förbättra förutsättningarna för ett stark gränsöverskridande partnerskap i linje med EU:s miljömål. 

I korthet innefattar rapporten följande:

 • Ytterligare åtgärder, som riktar sig mot att förstärka plattformen för finansiering av den cirkulära ekonomin tillsammans med Europeiska investeringsbanken (EIB), för att föra investerare och innovatörer samman,

 • Riktlinjer till medlemsstaterna om omvandling av avfall till energi,

 • Förslag till en modernisering av lagstiftningen, som innebär en begränsning av vissa farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter. 

Ökat samarbetar med EIB för att stimulera investeringar inom den cirkulära ekonomin  
Med positiva erfarenheter från investeringsplanen för Europa i ryggen, vilken i slutet av 2016 redan hade mobiliserat 164 miljarder euro i investeringar, kommer plattformen för finansiering av den cirkulära ekonomin att stärka kopplingarna mellan befintliga instrument, bland annat Europeiska fonden för strategiska investeringar (Efsi) och InnovFin-programmet (EU-finansiering för innovatörer) inom ramen för Horisont 2020, och eventuellt utveckla nya finansiella instrument för projekt inom den cirkulära ekonomin. 

Utöver detta, uppmanade EU-kommissionens vice ordföranden att fortsätta öka både offentliga och privata investeringar och att sprida kunskap om affärspotential hos projekt inom den cirkulära ekonomin. De framhävde betydelsen av den cirkulära ekonomin för miljöfrågor, samt dess stora potential att påverka klimat förändringarna. Under det kommande året planerar kommissionen att fortsätta genomföra handlingsplanen och syftar till att utarbeta en strategi för plast, vattenåteranvändning och en övervakningsram för den cirkulära ekonomin.

Konferens om framtidens cirkulära ekonomi 9-10 mars
För att visa fram de viktigaste delarna i vad som hittills uppnåtts och diskutera framtida resultat med berörda parter anordnar EU-kommissionen och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén en konferens om den cirkulära ekonomin den 9–10 mars 2017. Vid konferensen kommer man också att presentera den europeiska intressentplattformen för den cirkulära ekonomin.

Konferens om framtidens cirkulära ekonomi 9-10 mars
För att visa fram de viktigaste delarna i vad som hittills uppnåtts och diskutera framtida resultat med berörda parter anordnar EU-kommissionen och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén en konferens om den cirkulära ekonomin den 9–10 mars 2017. Vid konferensen kommer man också att presentera den europeiska intressentplattformen för den cirkulära ekonomin.

Anmäl dig till konferensen här

Läs EU-kommissionens pressmeddelande här 

Läs mer om EU-kommissionens åtgärdspaket för den cirkulära ekonomin här  

Läs EU-kommissionens meddelande om omvandling av avfall till energi här

/Maria Sandberg

 

Nyheter på området

 • Svenskt EU-finansierat projekt ”Teknikutveckling och Innovation” hjälper svenska småföretag att energieffektivisera

  2018-06-20

  Idag finns det många olika teknologiska möjligheter och innovativa lösningar för att hjälpa små- och medelstora företag att genomföra energieffektivisering av verksamheten. Trots detta är det få företag som tar denna chansen, detta beror främst på bristande kunskap kring att nya innovativa lösningar existerar, bristande färdigheter att implementera lösningar eller helt enkelt otillräcklig ekonomi för att implementera eventuella lösningar. Sveriges Energimyndighet har initierat ett ERUF-finansierat (Europeiska regionala utvecklingsfonden) projekt för att förbättra energieffektivisering hos små- och medelstora företag i Sverige där företag nu kan söka stöd inom flera olika områden för att förbättra energieffektiviseringen.

 • Ny politik fastställer lika lön för utländsk arbetskraft i EU

  2018-06-14

  År 2016 fanns det 2,3 miljoner utstationerade arbetare i EU, som för företag i ett EU-land jobbar i ett annat EU-land. Många av dessa jobbade inom byggsektorn. I slutet av maj i Europaparlamentet resulterade röstningen om rätten till lika lön för lika arbete i en kraftig majoritet som sa ”ja” medan de svenska EU-parlamentarikerna var delade mellan ja och nej.

 • EU-kommissionen publicerar guide för ökad innovativ offentlig upphandling

  2018-05-16

  Inom ramen för den förnyade agendan för forskning och innovation och i förberedelserna inför det informella toppmötet om digitala Europa som hålls i Sofia den 17 maj har EU-kommissionen publicerat en guide om Innovationsupphandling. Guiden syftar till att uppmuntra offentliga upphandlare av gods och tjänster att i större utsträckning använda offentlig upphandling som verktyg för att stimulera innovationer.

 • Nytt handelsavtal mellan EU och Mexiko undertecknat

  2018-04-25

  Den 21:e april meddelade EU-kommissionen att den pågående förhandlingen med Mexiko om ett förnyat handelsavtal var färdigställt. EU:s tidigare handelsavtal med Mexiko upprättades år 2000 och omfattade främst tullar på industri- och råvaror. Det nya handelsavtalet ska omfatta även enklare tullförfaranden för de flesta varor som exporteras och importeras till/från Mexiko. Även jordbrukssektorn inkluderas i avtalet vilket beräknas öka Europas export samt import av matvaror till och från Mexiko.

 • VentureEU ska öka tilldelningen av riskkapital till små och medelstora företag

  2018-04-16

  Den 10 april 2018 presenterade EU-kommissionen tillsammans med Europeiska Investeringsfonden (EIF) ett nytt pan-europeiskt fondinvesteringinstrument i syfte att stärka start-ups och små- samt medelstora företag: VentureEU. Instrumentet beräknas att samla in offentliga och privata investeringar till ett värde av 2,1 miljarder € varav 410 miljoner € skjuts in från olika befintliga EU-fonder. Pengarna inriktas mot tydliga målsättningar och ska användas till investeringar för småföretag och start-ups inom EU.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS