EU:s cirkulära ekonomi – ny rapport visar resultat och vägen framåt

2017-02-01

I slutet av 2015 presenterade EU-kommissionen sin handlingsplan för den cirkulära ekonomin. Planen innehöll åtgärder som omfattade varje steg av produktens livscykel från design fram till avfallshantering. I handlingsplanen ingick bland annat förslaget på översyn av EU:s avfallslagstiftning. Nu presenterade EU-kommissionen en rapport för vilka resultat som har åstadkommits så här långt genom implementering av åtgärdspaketet.

tumblr_nqwvm3joWL1u3v996o1_r1_1280

Europaparlamentets informationsgrafik om den cirkulära ekonomin

Energi från avfall – riktlinjer till medlemsländerna i EU
Tillsammans med dagens rapport presenterade EU-kommissionen ett meddelande om energiåtervinning från avfall. Meddelandet framhäver den stora vikten som avser omvandlingen från avfall till energi i den cirkulära ekonomin och ger en vägledning till medlemsstaterna när det gäller att finna den rätta rangordningen av avfallshantering och dess hållbarhet. Enligt kommissionens meddelande, presenterar förebyggande och återvinning av avfall de bästa alternativen. Denna vägledning syftar på att hjälpa medlemsstaterna att optimera sina bidrag till energiunionen och förbättra förutsättningarna för ett stark gränsöverskridande partnerskap i linje med EU:s miljömål. 

I korthet innefattar rapporten följande:

 • Ytterligare åtgärder, som riktar sig mot att förstärka plattformen för finansiering av den cirkulära ekonomin tillsammans med Europeiska investeringsbanken (EIB), för att föra investerare och innovatörer samman,

 • Riktlinjer till medlemsstaterna om omvandling av avfall till energi,

 • Förslag till en modernisering av lagstiftningen, som innebär en begränsning av vissa farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter. 

Ökat samarbetar med EIB för att stimulera investeringar inom den cirkulära ekonomin  
Med positiva erfarenheter från investeringsplanen för Europa i ryggen, vilken i slutet av 2016 redan hade mobiliserat 164 miljarder euro i investeringar, kommer plattformen för finansiering av den cirkulära ekonomin att stärka kopplingarna mellan befintliga instrument, bland annat Europeiska fonden för strategiska investeringar (Efsi) och InnovFin-programmet (EU-finansiering för innovatörer) inom ramen för Horisont 2020, och eventuellt utveckla nya finansiella instrument för projekt inom den cirkulära ekonomin. 

Utöver detta, uppmanade EU-kommissionens vice ordföranden att fortsätta öka både offentliga och privata investeringar och att sprida kunskap om affärspotential hos projekt inom den cirkulära ekonomin. De framhävde betydelsen av den cirkulära ekonomin för miljöfrågor, samt dess stora potential att påverka klimat förändringarna. Under det kommande året planerar kommissionen att fortsätta genomföra handlingsplanen och syftar till att utarbeta en strategi för plast, vattenåteranvändning och en övervakningsram för den cirkulära ekonomin.

Konferens om framtidens cirkulära ekonomi 9-10 mars
För att visa fram de viktigaste delarna i vad som hittills uppnåtts och diskutera framtida resultat med berörda parter anordnar EU-kommissionen och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén en konferens om den cirkulära ekonomin den 9–10 mars 2017. Vid konferensen kommer man också att presentera den europeiska intressentplattformen för den cirkulära ekonomin.

Konferens om framtidens cirkulära ekonomi 9-10 mars
För att visa fram de viktigaste delarna i vad som hittills uppnåtts och diskutera framtida resultat med berörda parter anordnar EU-kommissionen och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén en konferens om den cirkulära ekonomin den 9–10 mars 2017. Vid konferensen kommer man också att presentera den europeiska intressentplattformen för den cirkulära ekonomin.

Anmäl dig till konferensen här

Läs EU-kommissionens pressmeddelande här 

Läs mer om EU-kommissionens åtgärdspaket för den cirkulära ekonomin här  

Läs EU-kommissionens meddelande om omvandling av avfall till energi här

/Maria Sandberg

 

Nyheter på området

 • Vägledning vid offentlig upphandling av EU-finansierade projekt

  2018-02-27

  Den 13 februari 2018 publicerade EU-kommissionen nya instruktioner i syfte att hjälpa nationella, regionala och lokala tjänstemän att utföra offentliga upphandlingar på ett mer transparent och effektivt sätt. Instruktionerna är tänkta att användas som ett verktyg om vad man bör tänka på och hur man går till väga vid en offentlig upphandling av EU-medel.

 • EU Industry Days 2018: nya utmaningar och möjligheter för den globala industrin

  2018-02-26

  Den 22-23 februari arrangerades konferensen "European Industry Days 2018" av EU-kommissionen i Bryssel. Konferensen syftade till att uppdatera intressenter om EU-kommissionens linje angående industrin i unionen samt vilka åtgärder som tänkas komma skall för att EU:s industrier ska bibehålla fortsatt hög konkurrenskraft på den globala arenan.

 • EU-kommissionen påpekar effekterna av Brexit för brittiska företag

  2018-02-13

  I en rapport som framställts av EU-kommissionen analyseras hur företag och enskilda aktörer kommer att påverkas till följd av Storbritanniens utträde ur EU. I och med Brexit kommer EU:s produktlagstiftning gentemot Storbritannien att upphöra från och med den 30 mars 2019 i och med utträdet. Gällande EU:s inre marknad innebär detta att Storbritannien blir ett tredje land gentemot EU. Det är inte bara EU och nationella myndigheter som kommer att påverkas av Storbritanniens utträde då även Brittiska företag möter juridiska konsekvenser.

 • LULUCF överenskommelse

  2017-12-15

  Den 14 december nådde det estniska ordförandeskapet och Europaparlamentet en informell överenskommelse om LULUCF. Överenskommelsen avslutar trepartssamtalen mellan EU-kommissionen, Europaparlamentet och EU-medlemsstaterna, och ger EU-omfattande redovisningsregler för LULUCF under perioden 2021-2030.

 • EFNS anordnade skogsseminarium i Bryssel

  2017-11-29

  Den 28 november bjöd Europaforum Norra Sverige in till ett seminarium i Bryssel om det svenska hållbara skogsbruket. Under seminariet diskuterade beslutsfattare från offentlig förvaltning, industri samt akademi på svensk regional och nationell nivå samt EU:s institutioner det svenska skogsbruket och dess bidrag till att motverka klimatförändringar samt skogens betydelse för framväxten av den biobaserade industrin.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS