EU:s ekonomiska höstprognos visar långsam återhämtning med låg inflation

2014-11-05

Enligt EU-kommissionens höstprognos kommer den ekonomiska tillväxten att bli svag resten av året, både inom EU och i eurozonen. Sammantaget väntas den reala BNP-tillväxten 2014 uppgå till 1,3 procent i hela EU och 0,8 procent i eurozonen. Tillväxten väntas öka långsamt under 2015, till 1,5 procent respektive 1,1 procent, tack vare den ökade utländska och inhemska efterfrågan. Den ekonomiska aktiviteten väntas öka till 2,0 procent respektive 1,7 procent under 2016, vilket framför allt beror på att den finansiella sektorn stärks (efter Europeiska centralbankens fortsatta utveckling mot en bankunion) och på att de strukturreformer som genomförts på senare tid nu börjar bära frukt.

I Europa justerar man ned tillväxten för nästa år till 1,1 procent jämfört med de 1,7 procent som man trodde från tidigare beräknad vårprognos. I Sverige minskar också utsikterna från 3 procent under 2015 till 2,4 procent. EU-kommissionen reviderar upp budgetunderskotten till 3 procent i år och 2,7 under 2015. För Sveriges del är ändringen av budgetunderskottet kraftig, från 1,8 procent i år till 2,4 procent nästa år.

En långsam återgång till viss ekonomisk tillväxt
Enligt EU-kommissionens prognos är förbättringsprocessen av ekonomin och sysselsättningsläget för långsam. EU:s återhämtning verkar svag i jämförelse med andra utvecklade ekonomier och jämfört med tidigare återhämtningar efter kriser. Den ekonomiska återhämtningen beräknas att vara långsam under 2015 trots gynnsamma finansiella strukturreformer. Det beror på att krisens följdeffekter, exempelvis den fortfarande höga arbetslösheten, den höga skuldsättningen och det låga kapacitetsutnyttjandet som endast klingar av gradvis. Europeiska centralbankens ingående bedömning som nyligen lades fram, har bidragit till minskad osäkerhet kring läget i banksektorn samt förbättrade finansieringsvillkor bör bidra till ökad ekonomisk aktivitet. Under 2016 bör ökad inhemsk och utländsk efterfrågan och den fortsatt mycket lämpade penningpolitiken, tillsammans med låga finansieringskostnader, stärka tillväxten ytterligare. Även under 2014 väntas tillväxttakten i EU-länderna variera mycket men skillnaderna väntas dock minska under de närmaste två åren. Under 2015 och 2016 väntas alla EU-länder ha positiv tillväxt. Det är också då som de fördröjda effekterna av redan genomförda reformer kommer att börja märkas på riktigt.

Prognosen för arbetsmarknaden är låg inflation
Eftersom den ekonomiska tillväxten väntas ta fart gradvis bör tydligare förbättringar av läget på arbetsmarknaden märkas i slutet av prognosperioden. EU-kommissionen beräknar att arbetslösheten minskar snabbare än tidigare trott, om än marginellt. Nästa år tror man att arbetslösheten i EU kommer ligga på 10 procent, 0,1 procentenhet lägre än i vad man förutspådde i den tidigare prognosen i våras. Arbetslösheten väntas under 2016 minska till 9,5 procent i EU som helhet och till 10,8 procent i eurozonen. Trenden mot lägre inflation har fortsatt under 2014 i EU-länderna, en utveckling som har främjats av lägre råvarupriser och betydande ledig kapacitet i ekonomin. Inflationen kommer att ligga kvar på en låg nivå under hela 2014. I takt med att den ekonomiska aktiviteten gradvis ökar och lönerna höjs bör inflationen öka. Inom EU väntas inflationen hamna på 0,6 procent för 2014, 1,0 procent för 2015 och 1,6 procent för 2016.

EU satsar 300 miljarder euro till den ekonomiska återhämtningen
EU-kommissionen är fast besluten att använda alla tillgängliga verktyg och resurser för att skapa mer sysselsättning och ökad tillväxt i Europa. EU-kommissionen kommer att lägga fram en investeringsplan på 300 miljarder euro för att få i gång och upprätthålla den ekonomiska återhämtningen eftersom ökade investeringar är en förutsättning för ekonomisk återhämtning. EU-kommissionen har kommit fram till att det krävs att EU agerar på tre fronter; trovärdig finanspolitik, långtgående strukturreformer och nödvändiga investeringar, såväl som offentliga som privata. Dessutom måste städerna och regionerna ta ansvar för att skapa högre tillväxt och öka sysselsättningen för medborgarna.

Läs mer om EU-kommissionens höstprognos 2014 i ett pressmeddelande

Läs mer om Sveriges prognos på Europaportalen

/Erica Rönnqvist

Nyheter på området

 • Svenskt EU-finansierat projekt ”Teknikutveckling och Innovation” hjälper svenska småföretag att energieffektivisera

  2018-06-20

  Idag finns det många olika teknologiska möjligheter och innovativa lösningar för att hjälpa små- och medelstora företag att genomföra energieffektivisering av verksamheten. Trots detta är det få företag som tar denna chansen, detta beror främst på bristande kunskap kring att nya innovativa lösningar existerar, bristande färdigheter att implementera lösningar eller helt enkelt otillräcklig ekonomi för att implementera eventuella lösningar. Sveriges Energimyndighet har initierat ett ERUF-finansierat (Europeiska regionala utvecklingsfonden) projekt för att förbättra energieffektivisering hos små- och medelstora företag i Sverige där företag nu kan söka stöd inom flera olika områden för att förbättra energieffektiviseringen.

 • Ny politik fastställer lika lön för utländsk arbetskraft i EU

  2018-06-14

  År 2016 fanns det 2,3 miljoner utstationerade arbetare i EU, som för företag i ett EU-land jobbar i ett annat EU-land. Många av dessa jobbade inom byggsektorn. I slutet av maj i Europaparlamentet resulterade röstningen om rätten till lika lön för lika arbete i en kraftig majoritet som sa ”ja” medan de svenska EU-parlamentarikerna var delade mellan ja och nej.

 • EU-kommissionen publicerar guide för ökad innovativ offentlig upphandling

  2018-05-16

  Inom ramen för den förnyade agendan för forskning och innovation och i förberedelserna inför det informella toppmötet om digitala Europa som hålls i Sofia den 17 maj har EU-kommissionen publicerat en guide om Innovationsupphandling. Guiden syftar till att uppmuntra offentliga upphandlare av gods och tjänster att i större utsträckning använda offentlig upphandling som verktyg för att stimulera innovationer.

 • Nytt handelsavtal mellan EU och Mexiko undertecknat

  2018-04-25

  Den 21:e april meddelade EU-kommissionen att den pågående förhandlingen med Mexiko om ett förnyat handelsavtal var färdigställt. EU:s tidigare handelsavtal med Mexiko upprättades år 2000 och omfattade främst tullar på industri- och råvaror. Det nya handelsavtalet ska omfatta även enklare tullförfaranden för de flesta varor som exporteras och importeras till/från Mexiko. Även jordbrukssektorn inkluderas i avtalet vilket beräknas öka Europas export samt import av matvaror till och från Mexiko.

 • VentureEU ska öka tilldelningen av riskkapital till små och medelstora företag

  2018-04-16

  Den 10 april 2018 presenterade EU-kommissionen tillsammans med Europeiska Investeringsfonden (EIF) ett nytt pan-europeiskt fondinvesteringinstrument i syfte att stärka start-ups och små- samt medelstora företag: VentureEU. Instrumentet beräknas att samla in offentliga och privata investeringar till ett värde av 2,1 miljarder € varav 410 miljoner € skjuts in från olika befintliga EU-fonder. Pengarna inriktas mot tydliga målsättningar och ska användas till investeringar för småföretag och start-ups inom EU.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS