EU:s kommande industristrategi ska säkra europeiska industrins framtid

2014-11-18

Europeiska Ekonomiska och Sociala Kommittén tillsammans med European Policy Center (EPC), en oberoende och icke-vinstdrivande tankesmedja med syfte att främja den europeiska integrationen genom analys och debatt, anordnade den 12 november en konferens om EU:s industripolitik och framtida lösningar på dess utmaningar. På agendan under konferensen ”A new Industrial Policy för Europe” var produktionens betydelse i den industriella sektorn och dess påverkan på Europas ekonomi. Syftet med konferensen var att klargöra situationen för den europeiska industrin och att främja debatten om hur EU:s framtida industripolitik bäst ska utformas. EPC presenterade även sin nya publikation ”Towards a New Industrial Policy for Europe” som kartlägger utvecklingen av den europeiska tillverkningsindustrin och ger rekommendationer på hur den kan förbättras.

Enligt EPC:s rapport är den ekonomiska och finansiella krisen anledningen till att Europas tillverkningsindustri har varit i stadig nedgång. Rapporten tar upp de strukturella bristerna i den europeiska tillverkningsindustrin, i synnerhet svårigheterna med förnyelse och anpassning till den nya globala miljön. Dessa pekas ut att vara dem bakomliggande orsakerna till problematiken att upprätthålla en stark industriell grund i Europa och en konkurrenskraftig position på den internationella marknaden. En handlingsplan gentemot industrin har blivit antagen på både EU:s nivå samt på den nationella nivån där syftet är att arbeta mot industritillverkningens bieffekter, såsom högt koldioxidutsläpp och låg resurseffektivitet. Dock har konkreta åtgärder inom båda nivåerna varit inkonsekvent och svag i jämförelse med den politik om tillverkning som genomförs av våra konkurrenter, till exempel USA.

Lösningen är mer innovation, ny teknik och resurseffektivitet
Nyckeln för tillverkningsindustrin är att satsa mer på innovation och utbildning, nya teknologier och resurseffektiv inom tillverkningsindustri i Europa enligt EPC:s rapport. Avslutningsvis föreslås i rapporten en handlingsplan till framtida åtgärder, till exempel att stärka positionen i den globala konkurrensen. EU-kommissionen kommer i början av 2015 att presentera sin nya europeiska industristrategi där åtgärdsplanen ska säkra en bättre framtid för industritillverkningen i Europa, meddelade Elżbieta Bieńkowska, EU-kommissionär för inre marknaden, industri, entreprenörskap samt små och medelstora företag, på konferensen.

Läs mer i EPC:s rapport om EU:s framtida industripolitik

Läs EU-kommissionär Bieńkowskas tal vid konferensen

Här kan du ta del av information om konferensen samt talarnas presentationer

/Erica Rönnqvist

Nyheter på området

 • Svenskt EU-finansierat projekt ”Teknikutveckling och Innovation” hjälper svenska småföretag att energieffektivisera

  2018-06-20

  Idag finns det många olika teknologiska möjligheter och innovativa lösningar för att hjälpa små- och medelstora företag att genomföra energieffektivisering av verksamheten. Trots detta är det få företag som tar denna chansen, detta beror främst på bristande kunskap kring att nya innovativa lösningar existerar, bristande färdigheter att implementera lösningar eller helt enkelt otillräcklig ekonomi för att implementera eventuella lösningar. Sveriges Energimyndighet har initierat ett ERUF-finansierat (Europeiska regionala utvecklingsfonden) projekt för att förbättra energieffektivisering hos små- och medelstora företag i Sverige där företag nu kan söka stöd inom flera olika områden för att förbättra energieffektiviseringen.

 • Ny politik fastställer lika lön för utländsk arbetskraft i EU

  2018-06-14

  År 2016 fanns det 2,3 miljoner utstationerade arbetare i EU, som för företag i ett EU-land jobbar i ett annat EU-land. Många av dessa jobbade inom byggsektorn. I slutet av maj i Europaparlamentet resulterade röstningen om rätten till lika lön för lika arbete i en kraftig majoritet som sa ”ja” medan de svenska EU-parlamentarikerna var delade mellan ja och nej.

 • EU-kommissionen publicerar guide för ökad innovativ offentlig upphandling

  2018-05-16

  Inom ramen för den förnyade agendan för forskning och innovation och i förberedelserna inför det informella toppmötet om digitala Europa som hålls i Sofia den 17 maj har EU-kommissionen publicerat en guide om Innovationsupphandling. Guiden syftar till att uppmuntra offentliga upphandlare av gods och tjänster att i större utsträckning använda offentlig upphandling som verktyg för att stimulera innovationer.

 • Nytt handelsavtal mellan EU och Mexiko undertecknat

  2018-04-25

  Den 21:e april meddelade EU-kommissionen att den pågående förhandlingen med Mexiko om ett förnyat handelsavtal var färdigställt. EU:s tidigare handelsavtal med Mexiko upprättades år 2000 och omfattade främst tullar på industri- och råvaror. Det nya handelsavtalet ska omfatta även enklare tullförfaranden för de flesta varor som exporteras och importeras till/från Mexiko. Även jordbrukssektorn inkluderas i avtalet vilket beräknas öka Europas export samt import av matvaror till och från Mexiko.

 • VentureEU ska öka tilldelningen av riskkapital till små och medelstora företag

  2018-04-16

  Den 10 april 2018 presenterade EU-kommissionen tillsammans med Europeiska Investeringsfonden (EIF) ett nytt pan-europeiskt fondinvesteringinstrument i syfte att stärka start-ups och små- samt medelstora företag: VentureEU. Instrumentet beräknas att samla in offentliga och privata investeringar till ett värde av 2,1 miljarder € varav 410 miljoner € skjuts in från olika befintliga EU-fonder. Pengarna inriktas mot tydliga målsättningar och ska användas till investeringar för småföretag och start-ups inom EU.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS