EU:s kommande industristrategi ska säkra europeiska industrins framtid

2014-11-18

Europeiska Ekonomiska och Sociala Kommittén tillsammans med European Policy Center (EPC), en oberoende och icke-vinstdrivande tankesmedja med syfte att främja den europeiska integrationen genom analys och debatt, anordnade den 12 november en konferens om EU:s industripolitik och framtida lösningar på dess utmaningar. På agendan under konferensen ”A new Industrial Policy för Europe” var produktionens betydelse i den industriella sektorn och dess påverkan på Europas ekonomi. Syftet med konferensen var att klargöra situationen för den europeiska industrin och att främja debatten om hur EU:s framtida industripolitik bäst ska utformas. EPC presenterade även sin nya publikation ”Towards a New Industrial Policy for Europe” som kartlägger utvecklingen av den europeiska tillverkningsindustrin och ger rekommendationer på hur den kan förbättras.

Enligt EPC:s rapport är den ekonomiska och finansiella krisen anledningen till att Europas tillverkningsindustri har varit i stadig nedgång. Rapporten tar upp de strukturella bristerna i den europeiska tillverkningsindustrin, i synnerhet svårigheterna med förnyelse och anpassning till den nya globala miljön. Dessa pekas ut att vara dem bakomliggande orsakerna till problematiken att upprätthålla en stark industriell grund i Europa och en konkurrenskraftig position på den internationella marknaden. En handlingsplan gentemot industrin har blivit antagen på både EU:s nivå samt på den nationella nivån där syftet är att arbeta mot industritillverkningens bieffekter, såsom högt koldioxidutsläpp och låg resurseffektivitet. Dock har konkreta åtgärder inom båda nivåerna varit inkonsekvent och svag i jämförelse med den politik om tillverkning som genomförs av våra konkurrenter, till exempel USA.

Lösningen är mer innovation, ny teknik och resurseffektivitet
Nyckeln för tillverkningsindustrin är att satsa mer på innovation och utbildning, nya teknologier och resurseffektiv inom tillverkningsindustri i Europa enligt EPC:s rapport. Avslutningsvis föreslås i rapporten en handlingsplan till framtida åtgärder, till exempel att stärka positionen i den globala konkurrensen. EU-kommissionen kommer i början av 2015 att presentera sin nya europeiska industristrategi där åtgärdsplanen ska säkra en bättre framtid för industritillverkningen i Europa, meddelade Elżbieta Bieńkowska, EU-kommissionär för inre marknaden, industri, entreprenörskap samt små och medelstora företag, på konferensen.

Läs mer i EPC:s rapport om EU:s framtida industripolitik

Läs EU-kommissionär Bieńkowskas tal vid konferensen

Här kan du ta del av information om konferensen samt talarnas presentationer

/Erica Rönnqvist

Nyheter på området

 • Vägledning vid offentlig upphandling av EU-finansierade projekt

  2018-02-27

  Den 13 februari 2018 publicerade EU-kommissionen nya instruktioner i syfte att hjälpa nationella, regionala och lokala tjänstemän att utföra offentliga upphandlingar på ett mer transparent och effektivt sätt. Instruktionerna är tänkta att användas som ett verktyg om vad man bör tänka på och hur man går till väga vid en offentlig upphandling av EU-medel.

 • EU Industry Days 2018: nya utmaningar och möjligheter för den globala industrin

  2018-02-26

  Den 22-23 februari arrangerades konferensen "European Industry Days 2018" av EU-kommissionen i Bryssel. Konferensen syftade till att uppdatera intressenter om EU-kommissionens linje angående industrin i unionen samt vilka åtgärder som tänkas komma skall för att EU:s industrier ska bibehålla fortsatt hög konkurrenskraft på den globala arenan.

 • EU-kommissionen påpekar effekterna av Brexit för brittiska företag

  2018-02-13

  I en rapport som framställts av EU-kommissionen analyseras hur företag och enskilda aktörer kommer att påverkas till följd av Storbritanniens utträde ur EU. I och med Brexit kommer EU:s produktlagstiftning gentemot Storbritannien att upphöra från och med den 30 mars 2019 i och med utträdet. Gällande EU:s inre marknad innebär detta att Storbritannien blir ett tredje land gentemot EU. Det är inte bara EU och nationella myndigheter som kommer att påverkas av Storbritanniens utträde då även Brittiska företag möter juridiska konsekvenser.

 • LULUCF överenskommelse

  2017-12-15

  Den 14 december nådde det estniska ordförandeskapet och Europaparlamentet en informell överenskommelse om LULUCF. Överenskommelsen avslutar trepartssamtalen mellan EU-kommissionen, Europaparlamentet och EU-medlemsstaterna, och ger EU-omfattande redovisningsregler för LULUCF under perioden 2021-2030.

 • EFNS anordnade skogsseminarium i Bryssel

  2017-11-29

  Den 28 november bjöd Europaforum Norra Sverige in till ett seminarium i Bryssel om det svenska hållbara skogsbruket. Under seminariet diskuterade beslutsfattare från offentlig förvaltning, industri samt akademi på svensk regional och nationell nivå samt EU:s institutioner det svenska skogsbruket och dess bidrag till att motverka klimatförändringar samt skogens betydelse för framväxten av den biobaserade industrin.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS