Innovativ offentlig upphandling

2016-09-20

Varje år investerar över 250 000 offentliga myndigheter i EU runt 14 % av BNP på upphandling av varor och tjänster. EU:s direktiv om upphandling uppmuntrar till innovativ offentlig upphandling som ett viktigt verktyg för att uppnå uppsatta EU-mål för stärkt konkurrenskraft och ekonomiskt tillväxt. Inom innovativ offentlig upphandling finns obrukad potential menar EU-kommissionen. 

 

EU-rätten fastställer en gemensam grund av regler för offentlig upphandling i EU för att alla företag ska ha samma utgångspunkt. Dessa regler utformar hur kommuner och landsting samt övriga myndigheter som berörs av regelverket för offentlig upphandling ska upphandla varor och tjänster. EU:s direktiv om offentlig upphandling ska införlivas i nationell lagstiftning.

Enligt EU-kommissionens strategi om offentlig upphandling leder transparent, rättvis och konkurrenskraftig offentlig upphandling över hela EU till nya affärsmöjligheter, driver ekonomisk tillväxt och skapar nya arbetstillfällen. Genom att se över hela tillvägagångssättet av upphandling kan offentlig administration bli mer effektiv, mer ändamålsenlig och mer företagsvänlig. Förbättrad förvaltning, förenkling av procedurer och bättre användande av elektroniska verktyg inom offentlig upphandling är också viktiga verktyg för att motarbeta bedrägeri och korruption.

 

EU-kommissionens generaldirektorat för den Inre marknaden, industri, entreprenörskap samt små och medelstora företag (GROW), med ansvar för området offentlig upphandling i EU, anordnar årliga konferenser på temat offentlig upphandling för diskussioner med intressenter om potentialer och tillämpning av offentlig upphandling. Den 26 oktober i år anordnar EU-kommissionen i samarbete med tyska myndigheter den femte konferensen med fokus på ”Innovativ offentlig upphandling”  i Berlin. Offentliga myndigheter uppmuntras att tillämpa innovativ offentlig upphandling vilken enligt EU:s direktiv om offentlig upphandling utgör ett viktigt verktyg att uppnå uppsatta EU-mål för stärkt konkurrenskraft och tillväxt i EU. 

EU:s direktiv om offentlig upphandling

Program "5th annual conference on public procurement"

 

För mer information kontakta

Mona Mansour, Senior Adviser European Affairs och ansvarig för området inre marknad på North Sweden European Office.

 

/Anna Lundgren & Mona Mansour

Nyheter på området

 • Vägledning vid offentlig upphandling av EU-finansierade projekt

  2018-02-27

  Den 13 februari 2018 publicerade EU-kommissionen nya instruktioner i syfte att hjälpa nationella, regionala och lokala tjänstemän att utföra offentliga upphandlingar på ett mer transparent och effektivt sätt. Instruktionerna är tänkta att användas som ett verktyg om vad man bör tänka på och hur man går till väga vid en offentlig upphandling av EU-medel.

 • EU Industry Days 2018: nya utmaningar och möjligheter för den globala industrin

  2018-02-26

  Den 22-23 februari arrangerades konferensen "European Industry Days 2018" av EU-kommissionen i Bryssel. Konferensen syftade till att uppdatera intressenter om EU-kommissionens linje angående industrin i unionen samt vilka åtgärder som tänkas komma skall för att EU:s industrier ska bibehålla fortsatt hög konkurrenskraft på den globala arenan.

 • EU-kommissionen påpekar effekterna av Brexit för brittiska företag

  2018-02-13

  I en rapport som framställts av EU-kommissionen analyseras hur företag och enskilda aktörer kommer att påverkas till följd av Storbritanniens utträde ur EU. I och med Brexit kommer EU:s produktlagstiftning gentemot Storbritannien att upphöra från och med den 30 mars 2019 i och med utträdet. Gällande EU:s inre marknad innebär detta att Storbritannien blir ett tredje land gentemot EU. Det är inte bara EU och nationella myndigheter som kommer att påverkas av Storbritanniens utträde då även Brittiska företag möter juridiska konsekvenser.

 • LULUCF överenskommelse

  2017-12-15

  Den 14 december nådde det estniska ordförandeskapet och Europaparlamentet en informell överenskommelse om LULUCF. Överenskommelsen avslutar trepartssamtalen mellan EU-kommissionen, Europaparlamentet och EU-medlemsstaterna, och ger EU-omfattande redovisningsregler för LULUCF under perioden 2021-2030.

 • EFNS anordnade skogsseminarium i Bryssel

  2017-11-29

  Den 28 november bjöd Europaforum Norra Sverige in till ett seminarium i Bryssel om det svenska hållbara skogsbruket. Under seminariet diskuterade beslutsfattare från offentlig förvaltning, industri samt akademi på svensk regional och nationell nivå samt EU:s institutioner det svenska skogsbruket och dess bidrag till att motverka klimatförändringar samt skogens betydelse för framväxten av den biobaserade industrin.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS