Innovativ offentlig upphandling

2016-09-20

Varje år investerar över 250 000 offentliga myndigheter i EU runt 14 % av BNP på upphandling av varor och tjänster. EU:s direktiv om upphandling uppmuntrar till innovativ offentlig upphandling som ett viktigt verktyg för att uppnå uppsatta EU-mål för stärkt konkurrenskraft och ekonomiskt tillväxt. Inom innovativ offentlig upphandling finns obrukad potential menar EU-kommissionen. 

 

EU-rätten fastställer en gemensam grund av regler för offentlig upphandling i EU för att alla företag ska ha samma utgångspunkt. Dessa regler utformar hur kommuner och landsting samt övriga myndigheter som berörs av regelverket för offentlig upphandling ska upphandla varor och tjänster. EU:s direktiv om offentlig upphandling ska införlivas i nationell lagstiftning.

Enligt EU-kommissionens strategi om offentlig upphandling leder transparent, rättvis och konkurrenskraftig offentlig upphandling över hela EU till nya affärsmöjligheter, driver ekonomisk tillväxt och skapar nya arbetstillfällen. Genom att se över hela tillvägagångssättet av upphandling kan offentlig administration bli mer effektiv, mer ändamålsenlig och mer företagsvänlig. Förbättrad förvaltning, förenkling av procedurer och bättre användande av elektroniska verktyg inom offentlig upphandling är också viktiga verktyg för att motarbeta bedrägeri och korruption.

 

EU-kommissionens generaldirektorat för den Inre marknaden, industri, entreprenörskap samt små och medelstora företag (GROW), med ansvar för området offentlig upphandling i EU, anordnar årliga konferenser på temat offentlig upphandling för diskussioner med intressenter om potentialer och tillämpning av offentlig upphandling. Den 26 oktober i år anordnar EU-kommissionen i samarbete med tyska myndigheter den femte konferensen med fokus på ”Innovativ offentlig upphandling”  i Berlin. Offentliga myndigheter uppmuntras att tillämpa innovativ offentlig upphandling vilken enligt EU:s direktiv om offentlig upphandling utgör ett viktigt verktyg att uppnå uppsatta EU-mål för stärkt konkurrenskraft och tillväxt i EU. 

EU:s direktiv om offentlig upphandling

Program "5th annual conference on public procurement"

 

För mer information kontakta

Mona Mansour, Senior Adviser European Affairs och ansvarig för området inre marknad på North Sweden European Office.

 

/Anna Lundgren & Mona Mansour

Nyheter på området

 • Svenskt EU-finansierat projekt ”Teknikutveckling och Innovation” hjälper svenska småföretag att energieffektivisera

  2018-06-20

  Idag finns det många olika teknologiska möjligheter och innovativa lösningar för att hjälpa små- och medelstora företag att genomföra energieffektivisering av verksamheten. Trots detta är det få företag som tar denna chansen, detta beror främst på bristande kunskap kring att nya innovativa lösningar existerar, bristande färdigheter att implementera lösningar eller helt enkelt otillräcklig ekonomi för att implementera eventuella lösningar. Sveriges Energimyndighet har initierat ett ERUF-finansierat (Europeiska regionala utvecklingsfonden) projekt för att förbättra energieffektivisering hos små- och medelstora företag i Sverige där företag nu kan söka stöd inom flera olika områden för att förbättra energieffektiviseringen.

 • Ny politik fastställer lika lön för utländsk arbetskraft i EU

  2018-06-14

  År 2016 fanns det 2,3 miljoner utstationerade arbetare i EU, som för företag i ett EU-land jobbar i ett annat EU-land. Många av dessa jobbade inom byggsektorn. I slutet av maj i Europaparlamentet resulterade röstningen om rätten till lika lön för lika arbete i en kraftig majoritet som sa ”ja” medan de svenska EU-parlamentarikerna var delade mellan ja och nej.

 • EU-kommissionen publicerar guide för ökad innovativ offentlig upphandling

  2018-05-16

  Inom ramen för den förnyade agendan för forskning och innovation och i förberedelserna inför det informella toppmötet om digitala Europa som hålls i Sofia den 17 maj har EU-kommissionen publicerat en guide om Innovationsupphandling. Guiden syftar till att uppmuntra offentliga upphandlare av gods och tjänster att i större utsträckning använda offentlig upphandling som verktyg för att stimulera innovationer.

 • Nytt handelsavtal mellan EU och Mexiko undertecknat

  2018-04-25

  Den 21:e april meddelade EU-kommissionen att den pågående förhandlingen med Mexiko om ett förnyat handelsavtal var färdigställt. EU:s tidigare handelsavtal med Mexiko upprättades år 2000 och omfattade främst tullar på industri- och råvaror. Det nya handelsavtalet ska omfatta även enklare tullförfaranden för de flesta varor som exporteras och importeras till/från Mexiko. Även jordbrukssektorn inkluderas i avtalet vilket beräknas öka Europas export samt import av matvaror till och från Mexiko.

 • VentureEU ska öka tilldelningen av riskkapital till små och medelstora företag

  2018-04-16

  Den 10 april 2018 presenterade EU-kommissionen tillsammans med Europeiska Investeringsfonden (EIF) ett nytt pan-europeiskt fondinvesteringinstrument i syfte att stärka start-ups och små- samt medelstora företag: VentureEU. Instrumentet beräknas att samla in offentliga och privata investeringar till ett värde av 2,1 miljarder € varav 410 miljoner € skjuts in från olika befintliga EU-fonder. Pengarna inriktas mot tydliga målsättningar och ska användas till investeringar för småföretag och start-ups inom EU.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS