Hållbar gruvnäring i nordligaste Europa diskuterades i Bryssel

2014-12-03

Sustainable Mining, local communities and environmental regulation in the Kolarctic area (SUMILCERE) är ett samarbetsprojekt mellan universitet och forskningsinstitut i norra Sverige, Finland, Norge samt Ryssland. Projektets syfte är att främja samarbete mellan offentliga och privata aktörer inom bland annat gruvnäring och miljöfrågor samt att skapa verktyg för hållbar gruvnäring. Under tisdagen den 2 december bjöd projektet in till en avslutningskonferens på Finlands ständiga representation vid EU för att berätta om sina erfarenheter. Medverkade gjorde bland annat Göran Bäckblom från LKAB samt Soili Nysten-Haarala, Maria Pettersson och Patrik Söderholm från Luleå tekniska universitet.

SUMILCERE är ett forskningprojekt i samarbete mellan forskningsinstituten Luleå tekniska universitet (LTU), Lapplands universitet i Rovaniemi, Northern Research Institute (Norut) och Institute of the Industrial Ecology Problems of the North (INEP). Syftet med projektet har varit att skapa sociala, rättsliga och vetenskapliga verktyg samt rekommendationer för hållbar gruvnäring som kan användas av såväl industri som beslutsfattare. Även internationell lagstiftning och den samiska befolkningens rättigheter och perspektiv inom utvecklingen av gruvnäringen i Arktiska områden är områden som studerats.

Luleå tekniska universitet var på plats
Från ett juridiskt perspektiv, berättade Maria Pettersson, juridikprofessor i miljö och naturresurser vid LTU, att lagstiftningen måste anpassas till ett hållbart och socialt samhällsperspektiv kring gruvindustrin och dess konsekvenser. Soili Nysten-Haarala, professor i civilrätt vid LTU, presenterade sin forsknings lokala fokus där hon tog upp självreglering som ett medel för ett hållbart, socialt samhälle där vikten av lokal förankring ger industrin bra förutsättningar att gynna den lokala tillväxten. Från LTU deltog också Patrik Söderholm, ekonomiprofessor inom energi, naturresurser och miljö, som pratade om miljökonsekvenser inom gruvindustrin. Söderholm lyfte fram problematiken kring ny lagstiftning och hur den kan implementeras utan att äventyra industrins näring. Det krävs ett bättre samspel mellan lokala aktörer, gruvindustrin och statliga myndigheter för att kunna göra framtida förbättringar inom policy för socialekonomi och miljö. De nordeuropeiska områdena är viktiga att skydda ur både ett miljöperspektiv, men även utifrån ett socialt perspektiv då bland annat renskötseln i Sverige, Norge och Finland är unik och bidrar till mångfald.

LKAB närvarade och representerade industrin
Det industriella perspektivet gavs av LKAB:s Göran Bäckblom, vice direktör Public Affairs vid LKAB, och lyfte fram deras strategi - Corporate Social Responsibility, som innebär att skapa ett samförstånd med lagar, miljö och klimat, konkurrenskraft, samhälle och social välfärd.  Bland annat togs konkurrenskaften upp som en nödvändighet i skapandet av Corporate Social Responsibility och för att främja en hållbar samhällsutveckling. Infrastruktur lyftes som en grundläggande nödvändighet för en hållbar näringslivsutveckling då det ger utrymme för nya näringar, något som LKAB och Norrbotten är exempel på genom godsjärnvägen mellan Narvik-Luleå. Bäckblom påpekade att för nyetablerade gruvnäringar är det viktigt att industrin ser till den långsiktiga, regionala tillväxten genom att inkorporera samhället och erbjuda invånarna i samhället möjligheten att följa utvecklingen samt dra nytta av näringslivsutvecklingen.

Generaldirektoratet för industri deltog under seminariet
EU-kommissionen var på plats genom Slavko Solar, policy officer inom gruvnäring och mineralsektorn vid generaldirektoratet för näringsliv och industri, som påpekade att regionalt samarbete är viktigt ur ett EU perspektiv och tog upp att regioner som har en tradition av gruvnäring har kommit längre och har mer kunskap om vikten av att se till ett helhetsperspektiv med en hållbar gruvnäring, något som är en utmaning för “nya gruvindustrier”.

Läs mer SUMILCERE-projektet

/Erica Rönnqvist & Ludvig Cronqvist

Nyheter på området

 • Svenskt EU-finansierat projekt ”Teknikutveckling och Innovation” hjälper svenska småföretag att energieffektivisera

  2018-06-20

  Idag finns det många olika teknologiska möjligheter och innovativa lösningar för att hjälpa små- och medelstora företag att genomföra energieffektivisering av verksamheten. Trots detta är det få företag som tar denna chansen, detta beror främst på bristande kunskap kring att nya innovativa lösningar existerar, bristande färdigheter att implementera lösningar eller helt enkelt otillräcklig ekonomi för att implementera eventuella lösningar. Sveriges Energimyndighet har initierat ett ERUF-finansierat (Europeiska regionala utvecklingsfonden) projekt för att förbättra energieffektivisering hos små- och medelstora företag i Sverige där företag nu kan söka stöd inom flera olika områden för att förbättra energieffektiviseringen.

 • Ny politik fastställer lika lön för utländsk arbetskraft i EU

  2018-06-14

  År 2016 fanns det 2,3 miljoner utstationerade arbetare i EU, som för företag i ett EU-land jobbar i ett annat EU-land. Många av dessa jobbade inom byggsektorn. I slutet av maj i Europaparlamentet resulterade röstningen om rätten till lika lön för lika arbete i en kraftig majoritet som sa ”ja” medan de svenska EU-parlamentarikerna var delade mellan ja och nej.

 • EU-kommissionen publicerar guide för ökad innovativ offentlig upphandling

  2018-05-16

  Inom ramen för den förnyade agendan för forskning och innovation och i förberedelserna inför det informella toppmötet om digitala Europa som hålls i Sofia den 17 maj har EU-kommissionen publicerat en guide om Innovationsupphandling. Guiden syftar till att uppmuntra offentliga upphandlare av gods och tjänster att i större utsträckning använda offentlig upphandling som verktyg för att stimulera innovationer.

 • Nytt handelsavtal mellan EU och Mexiko undertecknat

  2018-04-25

  Den 21:e april meddelade EU-kommissionen att den pågående förhandlingen med Mexiko om ett förnyat handelsavtal var färdigställt. EU:s tidigare handelsavtal med Mexiko upprättades år 2000 och omfattade främst tullar på industri- och råvaror. Det nya handelsavtalet ska omfatta även enklare tullförfaranden för de flesta varor som exporteras och importeras till/från Mexiko. Även jordbrukssektorn inkluderas i avtalet vilket beräknas öka Europas export samt import av matvaror till och från Mexiko.

 • VentureEU ska öka tilldelningen av riskkapital till små och medelstora företag

  2018-04-16

  Den 10 april 2018 presenterade EU-kommissionen tillsammans med Europeiska Investeringsfonden (EIF) ett nytt pan-europeiskt fondinvesteringinstrument i syfte att stärka start-ups och små- samt medelstora företag: VentureEU. Instrumentet beräknas att samla in offentliga och privata investeringar till ett värde av 2,1 miljarder € varav 410 miljoner € skjuts in från olika befintliga EU-fonder. Pengarna inriktas mot tydliga målsättningar och ska användas till investeringar för småföretag och start-ups inom EU.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS