Länsstyrelsen Norrbotten leder arbete med råvaror på EU-nivå

2014-10-21

Länsstyrelsen Norrbotten är ordförande i det nystartade Covenant2022 – ett åtagande inom ramen för det Europeiska innovationspartnerskapet för råvaror. 

Den 7 april i år lanserade EU-kommissionen den första omgången av de s.k. Råvaruåtagandena (Raw Materials Commitments, RMC) inom ramen för det Europeiska innovationspartnerskapet för råvaror (EIP RM). RMC omfattar 800 företag, offentliga myndigheter och forskningsinstitut och andra intressenter från hela Europa.

RMC åtagandena syftar till att bidra till genomförande av den strategiska genomförandeplanen (SIP) för det Europeiska innovationspartnerskapet för Råvaror. RMC Covenant Circular Economy 2022 (Covenant2022) är ett av dessa. Covenant2022 initiativet är ett samarbete inom ett konsortium bestående av ett flertal intressenter i 8-10 städer och regioner i Europa. Målet är att ta fram ramar för en bättre hantering av värdekedjan i syfte att möjliggöra och påskynda övergången till en cirkulär ekonomi och att ta fram ett nytt förhållningssätt för utvinning och bearbetning av råvaror. 

Covenant2022 syftar till att stärka utbytet av bästa praxis, att förbättra ramförutsättningarna för en hållbar tillgång och produktion av råvaror samt att höja medvetandet bland allmänheten om betydelsen av råvaruindustrin. Åtagandet kommer även att beröra frågor om markanvändning, avfallshantering och återvinning samt optimering av råvaruflödena längst med hela värdekedjan. 

RMC Coventant2022 har ett roterande ordförandeskap. Johan Antti, länsråd på Länsstyrelsen Norrbotten, innehar ordförandeposten fram till årsskiftet 2015-2016 då det överlämnas till Finska Lappland. 

Så långt har dessa städer och regioner undertecknat samarbetsavtalet: Norrbottens län, Brysselregion, Finska Lappland, regionerna Alsace, Bretagne, Ile de France och Rhône-Alpes i Frankrike, Lombardiet i Italien, Aten, samt offentliga institutioner i Slovakien och Spanien. 

Bakgrund 
Det Europeiska innovationspartnerskapet för råvaror (EIP RM) syftar till att förbättra försörjningstryggheten och att säkerställa en effektiv och hållbar användning av råvaror. I september 2013 presenterade EU-kommissionen den strategiska genomförandeplanen (SIP) som omfattar en lång rad åtgärdsområden och konkreta åtgärder vilka sammantaget anses nödvändiga för att uppnå de uppsatta målen i EIP RM. SIP består av 3 pelare:

1.  en teknisk pelare - omfattar samordning av FoI för råvaror, tekniker för produktion av primära och sekundära råvaror samt substitution.

2. en icke-teknisk pelare - omfattar åtgärder för att förbättra ramförutsättningarna för Europas råvaror, avfallshantering samt kompetensförsörjning.

3. en pelare för internationellt samarbete. 

EIP RM - RMC

Ett RMC ingås av ett redan existerande eller ett nybildat konsortium som skall bestå av minst 3 partners från offentlig förvaltning, industrin, akademi och andra intressenter i minst 3 EU-medlemsstater eller från 1 EU28 för åtaganden inom den icke-tekniska pelaren. Åtagandena skall syfta till att uppnå ett eller flera innovationer samt att kommersialisera dessa. Det kan röra sig om nya produkter, processer, tjänster, tekniker, affärsmodeller eller idéer som kan marknadsintroduceras. Tanken är att de innovativa lösningarnas funktionalitet och effektivitet valideras i faktiska förhållanden senast 2020. Ett åtagande är inte rättsligt bindande. För att bli godkänt av EU-kommissionen, d.v.s. erhålla kvalitetsstämpel, skall ett åtagande ha en tydlig koppling till ett eller flera åtgärdsområden i SIP. Att erhålla kvalitetsstämpel som RMC innebär ingen skyldighet om unionsfinansiering dock underlättar det att erhålla finansiering från Horizon 2020 och andra finansieringsprogram i EU och nationellt. EU-kommissionen kommer att lansera utlysningar för åtaganden varje 2 år fram till 2020. 

/Mona Mansour

Nyheter på området

 • Ny politik fastställer lika lön för utländsk arbetskraft i EU

  2018-06-14

  År 2016 fanns det 2,3 miljoner utstationerade arbetare i EU, som för företag i ett EU-land jobbar i ett annat EU-land. Många av dessa jobbade inom byggsektorn. I slutet av maj i Europaparlamentet resulterade röstningen om rätten till lika lön för lika arbete i en kraftig majoritet som sa ”ja” medan de svenska EU-parlamentarikerna var delade mellan ja och nej.

 • EU-kommissionen publicerar guide för ökad innovativ offentlig upphandling

  2018-05-16

  Inom ramen för den förnyade agendan för forskning och innovation och i förberedelserna inför det informella toppmötet om digitala Europa som hålls i Sofia den 17 maj har EU-kommissionen publicerat en guide om Innovationsupphandling. Guiden syftar till att uppmuntra offentliga upphandlare av gods och tjänster att i större utsträckning använda offentlig upphandling som verktyg för att stimulera innovationer.

 • Nytt handelsavtal mellan EU och Mexiko undertecknat

  2018-04-25

  Den 21:e april meddelade EU-kommissionen att den pågående förhandlingen med Mexiko om ett förnyat handelsavtal var färdigställt. EU:s tidigare handelsavtal med Mexiko upprättades år 2000 och omfattade främst tullar på industri- och råvaror. Det nya handelsavtalet ska omfatta även enklare tullförfaranden för de flesta varor som exporteras och importeras till/från Mexiko. Även jordbrukssektorn inkluderas i avtalet vilket beräknas öka Europas export samt import av matvaror till och från Mexiko.

 • VentureEU ska öka tilldelningen av riskkapital till små och medelstora företag

  2018-04-16

  Den 10 april 2018 presenterade EU-kommissionen tillsammans med Europeiska Investeringsfonden (EIF) ett nytt pan-europeiskt fondinvesteringinstrument i syfte att stärka start-ups och små- samt medelstora företag: VentureEU. Instrumentet beräknas att samla in offentliga och privata investeringar till ett värde av 2,1 miljarder € varav 410 miljoner € skjuts in från olika befintliga EU-fonder. Pengarna inriktas mot tydliga målsättningar och ska användas till investeringar för småföretag och start-ups inom EU.

 • Vägledning vid offentlig upphandling av EU-finansierade projekt

  2018-02-27

  Den 13 februari 2018 publicerade EU-kommissionen nya instruktioner i syfte att hjälpa nationella, regionala och lokala tjänstemän att utföra offentliga upphandlingar på ett mer transparent och effektivt sätt. Instruktionerna är tänkta att användas som ett verktyg om vad man bör tänka på och hur man går till väga vid en offentlig upphandling av EU-medel.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS