North Sweden på råvarudagar

2016-11-02

Den 26-27 oktober medverkade Mona Mansour, North Sweden European Office, på råvarudagar i Spanien för dels kick-off och planeringsmöte för MIREU - ett åtagande inom ramen för europeiska innovationspartnerskapet för råvaror, dels på högnivåkonferens om råvaror och cirkulär ekonomi. Värd för råvarudagarna var ICCRAM, ett forskningsinstitut vid Burgos universitet i Spanien. 

Den 26 oktober medverkade Mona Mansour, North Sweden, på kick-off och arbetsmöte för planering av aktiviteter 2017 för MIREU, ett åtagande inom Europeiska innovationspartnerskapet för gruv- och metallurgiska regioner i EU. Från Övre Norrland är såväl Region Västerbotten som Luleå Tekniska Universitet (LTU) partners i åtagandet vilket totalt samlar 25 partners från 11 EU-medlemsstater. Synergier med EIP:s strategiska genomförandeplan och möjliga gemensamma projekt för finansiering från EU:s program och fonder var bl a på agendan. Mötet hölls på ICCRAM, ett forskningsinstitut inom kritiska råvaror för avancerade industriella tekniker vid Burgos universitet i Castilla y Leon i Spanien.

MIREU
MIREU kick-off och planeringsmöte 26 oktober i Burgos, Spanien

MIREU-kick-off mötet hölls i anslutning till högnivåkonferensen “Europeiska regioner i strategin för kritiska råvaror samt paketet om cirkulär ekonomi” som hölls den 27 oktober i ett samarrangemang ICCRAM vid Burgos universitet och EU-kommissionen m fl. Högnivåkonferensen samlade företrädare för EU:s institutioner, regionala myndigheter, universitet och europeiska branschorganisationer i diskussioner om råvarusektorn utifrån ett regionalt perspektiv och för bildande av en arbetsgrupp för framtagande av regionala färdplaner för råvaror med utgångspunkt från regionala förutsättningar och i synergi och samverkan med unionens globala strategier. 

Från EU-kommissionens DG GROW medverkade Flor Diaz Pulido, vice Head of Unit på enheten för resurseffektivitet och råvaror, och talade om EU:s råvarustrategi, kritiska råvaror samt regionernas roll utifrån EU:s råvaruinitiativ lanserad 2008 och konsoliderad 2011 och vars syfte är att säkerställa lika villkor när det gäller tillgång till resurser i tredje land, främja hållbar försörjning från europeiska källor, samt främja resurseffektivitet och återvinning. Diaz Pulido underströk gång på gång vikten av en aktiv medverkan från regionala myndigheter i EU för genomförande av unionens strategier för råvaror. Cirkulär ekonomi är industriell politik, förtydligade Diaz Pulido om kopplingen med råvaruområdet, och policy initiativ inom politikområdet dvs såväl rättsakter som strategier förbereds numera gemensamt av EU-kommissionens olika mer eller mindre berörda generaldirektorat då miljö- och klimatfrågor i mångt och mycket är horisontella och har beröring på en rad politikområden. 

Taina Tukiainen, kabinettmedlem hos Markku Markkula, ordförande för Regionkommittén, lyfte fram vikten av en samordnad strategi för kritiska råvaror i EU:s regioner och Mark Rachovides, ordförande på Euromines, talade om vikten av gemensamma gruvstrategier för råvaror i Europa.

Eftermiddagens två sessioner tillägnades fallstudier av regionala råvarustrategier med medverkan från företrädare för regioner i Sverige, Finland, Spanien, Grekland, Portugal och Tjeckien.

Mona Mansour på North Sweden European Office medverkade i session två å Norrbottens och Västerbottens vägnar med ett anförande om regional mineralstrategi för Norrbotten och Västerbotten kopplat till cirkulär ekonomi. EIT KIC för råvaror från Italien lyfte fram utvecklingen inom råvaru- och utvinningsteknik i EU:s regioner inom ramen för KIC-arbetet. I det efterföljande panelsamtal och Q&A deltog talarna i diskussioner om erfarenheter och framgångsrika exempel och tillvägagångssätt samt utmaningar vid etablering av gruvor. 

Panel ES
Mona Mansour, North Sweden medverkar i panelsamtal tillsammans med regionala företrädare från Grekland, Portugal och Spanien, EIT KIC Raw Materials i Italien och ICCRAM under högnivåkonferensen om råvaror, 27 oktober i Spanien. 

/Mona Mansour

Nyheter på området

 • Svenskt EU-finansierat projekt ”Teknikutveckling och Innovation” hjälper svenska småföretag att energieffektivisera

  2018-06-20

  Idag finns det många olika teknologiska möjligheter och innovativa lösningar för att hjälpa små- och medelstora företag att genomföra energieffektivisering av verksamheten. Trots detta är det få företag som tar denna chansen, detta beror främst på bristande kunskap kring att nya innovativa lösningar existerar, bristande färdigheter att implementera lösningar eller helt enkelt otillräcklig ekonomi för att implementera eventuella lösningar. Sveriges Energimyndighet har initierat ett ERUF-finansierat (Europeiska regionala utvecklingsfonden) projekt för att förbättra energieffektivisering hos små- och medelstora företag i Sverige där företag nu kan söka stöd inom flera olika områden för att förbättra energieffektiviseringen.

 • Ny politik fastställer lika lön för utländsk arbetskraft i EU

  2018-06-14

  År 2016 fanns det 2,3 miljoner utstationerade arbetare i EU, som för företag i ett EU-land jobbar i ett annat EU-land. Många av dessa jobbade inom byggsektorn. I slutet av maj i Europaparlamentet resulterade röstningen om rätten till lika lön för lika arbete i en kraftig majoritet som sa ”ja” medan de svenska EU-parlamentarikerna var delade mellan ja och nej.

 • EU-kommissionen publicerar guide för ökad innovativ offentlig upphandling

  2018-05-16

  Inom ramen för den förnyade agendan för forskning och innovation och i förberedelserna inför det informella toppmötet om digitala Europa som hålls i Sofia den 17 maj har EU-kommissionen publicerat en guide om Innovationsupphandling. Guiden syftar till att uppmuntra offentliga upphandlare av gods och tjänster att i större utsträckning använda offentlig upphandling som verktyg för att stimulera innovationer.

 • Nytt handelsavtal mellan EU och Mexiko undertecknat

  2018-04-25

  Den 21:e april meddelade EU-kommissionen att den pågående förhandlingen med Mexiko om ett förnyat handelsavtal var färdigställt. EU:s tidigare handelsavtal med Mexiko upprättades år 2000 och omfattade främst tullar på industri- och råvaror. Det nya handelsavtalet ska omfatta även enklare tullförfaranden för de flesta varor som exporteras och importeras till/från Mexiko. Även jordbrukssektorn inkluderas i avtalet vilket beräknas öka Europas export samt import av matvaror till och från Mexiko.

 • VentureEU ska öka tilldelningen av riskkapital till små och medelstora företag

  2018-04-16

  Den 10 april 2018 presenterade EU-kommissionen tillsammans med Europeiska Investeringsfonden (EIF) ett nytt pan-europeiskt fondinvesteringinstrument i syfte att stärka start-ups och små- samt medelstora företag: VentureEU. Instrumentet beräknas att samla in offentliga och privata investeringar till ett värde av 2,1 miljarder € varav 410 miljoner € skjuts in från olika befintliga EU-fonder. Pengarna inriktas mot tydliga målsättningar och ska användas till investeringar för småföretag och start-ups inom EU.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS