North Sweden på råvarudagar

2016-11-02

Den 26-27 oktober medverkade Mona Mansour, North Sweden European Office, på råvarudagar i Spanien för dels kick-off och planeringsmöte för MIREU - ett åtagande inom ramen för europeiska innovationspartnerskapet för råvaror, dels på högnivåkonferens om råvaror och cirkulär ekonomi. Värd för råvarudagarna var ICCRAM, ett forskningsinstitut vid Burgos universitet i Spanien. 

Den 26 oktober medverkade Mona Mansour, North Sweden, på kick-off och arbetsmöte för planering av aktiviteter 2017 för MIREU, ett åtagande inom Europeiska innovationspartnerskapet för gruv- och metallurgiska regioner i EU. Från Övre Norrland är såväl Region Västerbotten som Luleå Tekniska Universitet (LTU) partners i åtagandet vilket totalt samlar 25 partners från 11 EU-medlemsstater. Synergier med EIP:s strategiska genomförandeplan och möjliga gemensamma projekt för finansiering från EU:s program och fonder var bl a på agendan. Mötet hölls på ICCRAM, ett forskningsinstitut inom kritiska råvaror för avancerade industriella tekniker vid Burgos universitet i Castilla y Leon i Spanien.

MIREU
MIREU kick-off och planeringsmöte 26 oktober i Burgos, Spanien

MIREU-kick-off mötet hölls i anslutning till högnivåkonferensen “Europeiska regioner i strategin för kritiska råvaror samt paketet om cirkulär ekonomi” som hölls den 27 oktober i ett samarrangemang ICCRAM vid Burgos universitet och EU-kommissionen m fl. Högnivåkonferensen samlade företrädare för EU:s institutioner, regionala myndigheter, universitet och europeiska branschorganisationer i diskussioner om råvarusektorn utifrån ett regionalt perspektiv och för bildande av en arbetsgrupp för framtagande av regionala färdplaner för råvaror med utgångspunkt från regionala förutsättningar och i synergi och samverkan med unionens globala strategier. 

Från EU-kommissionens DG GROW medverkade Flor Diaz Pulido, vice Head of Unit på enheten för resurseffektivitet och råvaror, och talade om EU:s råvarustrategi, kritiska råvaror samt regionernas roll utifrån EU:s råvaruinitiativ lanserad 2008 och konsoliderad 2011 och vars syfte är att säkerställa lika villkor när det gäller tillgång till resurser i tredje land, främja hållbar försörjning från europeiska källor, samt främja resurseffektivitet och återvinning. Diaz Pulido underströk gång på gång vikten av en aktiv medverkan från regionala myndigheter i EU för genomförande av unionens strategier för råvaror. Cirkulär ekonomi är industriell politik, förtydligade Diaz Pulido om kopplingen med råvaruområdet, och policy initiativ inom politikområdet dvs såväl rättsakter som strategier förbereds numera gemensamt av EU-kommissionens olika mer eller mindre berörda generaldirektorat då miljö- och klimatfrågor i mångt och mycket är horisontella och har beröring på en rad politikområden. 

Taina Tukiainen, kabinettmedlem hos Markku Markkula, ordförande för Regionkommittén, lyfte fram vikten av en samordnad strategi för kritiska råvaror i EU:s regioner och Mark Rachovides, ordförande på Euromines, talade om vikten av gemensamma gruvstrategier för råvaror i Europa.

Eftermiddagens två sessioner tillägnades fallstudier av regionala råvarustrategier med medverkan från företrädare för regioner i Sverige, Finland, Spanien, Grekland, Portugal och Tjeckien.

Mona Mansour på North Sweden European Office medverkade i session två å Norrbottens och Västerbottens vägnar med ett anförande om regional mineralstrategi för Norrbotten och Västerbotten kopplat till cirkulär ekonomi. EIT KIC för råvaror från Italien lyfte fram utvecklingen inom råvaru- och utvinningsteknik i EU:s regioner inom ramen för KIC-arbetet. I det efterföljande panelsamtal och Q&A deltog talarna i diskussioner om erfarenheter och framgångsrika exempel och tillvägagångssätt samt utmaningar vid etablering av gruvor. 

Panel ES
Mona Mansour, North Sweden medverkar i panelsamtal tillsammans med regionala företrädare från Grekland, Portugal och Spanien, EIT KIC Raw Materials i Italien och ICCRAM under högnivåkonferensen om råvaror, 27 oktober i Spanien. 

/Mona Mansour

Nyheter på området

 • Vägledning vid offentlig upphandling av EU-finansierade projekt

  2018-02-27

  Den 13 februari 2018 publicerade EU-kommissionen nya instruktioner i syfte att hjälpa nationella, regionala och lokala tjänstemän att utföra offentliga upphandlingar på ett mer transparent och effektivt sätt. Instruktionerna är tänkta att användas som ett verktyg om vad man bör tänka på och hur man går till väga vid en offentlig upphandling av EU-medel.

 • EU Industry Days 2018: nya utmaningar och möjligheter för den globala industrin

  2018-02-26

  Den 22-23 februari arrangerades konferensen "European Industry Days 2018" av EU-kommissionen i Bryssel. Konferensen syftade till att uppdatera intressenter om EU-kommissionens linje angående industrin i unionen samt vilka åtgärder som tänkas komma skall för att EU:s industrier ska bibehålla fortsatt hög konkurrenskraft på den globala arenan.

 • EU-kommissionen påpekar effekterna av Brexit för brittiska företag

  2018-02-13

  I en rapport som framställts av EU-kommissionen analyseras hur företag och enskilda aktörer kommer att påverkas till följd av Storbritanniens utträde ur EU. I och med Brexit kommer EU:s produktlagstiftning gentemot Storbritannien att upphöra från och med den 30 mars 2019 i och med utträdet. Gällande EU:s inre marknad innebär detta att Storbritannien blir ett tredje land gentemot EU. Det är inte bara EU och nationella myndigheter som kommer att påverkas av Storbritanniens utträde då även Brittiska företag möter juridiska konsekvenser.

 • LULUCF överenskommelse

  2017-12-15

  Den 14 december nådde det estniska ordförandeskapet och Europaparlamentet en informell överenskommelse om LULUCF. Överenskommelsen avslutar trepartssamtalen mellan EU-kommissionen, Europaparlamentet och EU-medlemsstaterna, och ger EU-omfattande redovisningsregler för LULUCF under perioden 2021-2030.

 • EFNS anordnade skogsseminarium i Bryssel

  2017-11-29

  Den 28 november bjöd Europaforum Norra Sverige in till ett seminarium i Bryssel om det svenska hållbara skogsbruket. Under seminariet diskuterade beslutsfattare från offentlig förvaltning, industri samt akademi på svensk regional och nationell nivå samt EU:s institutioner det svenska skogsbruket och dess bidrag till att motverka klimatförändringar samt skogens betydelse för framväxten av den biobaserade industrin.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS