North Sweden närvarade vid konferens om seniorturism i avlägsna regioner

2014-09-23

seniorturism

Den 18 september 2014 deltog North Sweden i en konferens om seniorturism i avlägsna regioner. Genom projektet TOURage, som finansieras av EU:s regionala utvecklingsfond och möjliggörs av Interreg IVC-programmet (2012-2014), sammanfogades 11 partners med avlägsna regioner från Bulgarien, Finland, Grekland, Irland, Ungern, Lettland, Polen, Slovakien och Spanien som fick utveckla och marknadsföra sina turismprodukter för seniorer. Under konferensen lyftes vikten av att utveckla seniorturism i avlägsna regioner och vilken effekt det har för regionen och Europa i helhet.

Målet med TOURage-projektet var att skapa en hållbar och regional utveckling av seniorturism (55+) för att uppmuntra ett aktivt och hälsosamt åldrande. Resultatet kommer att generera hela Europa genom att främja nya modeller och utveckla regionala policys. Under konferensen talades det om hur viktigt det är att underlätta seniorturism, särskilt i avlägsna regioner. Dels ur den sociala aspekten är det viktigt att främja hälsa, välmående och aktivt åldrande samt att erbjuda möjligheter för alla. Ur den regionala aspekten är det viktigt att främja låg- och högsäsong, öka arbetssysselsättningen, förbättra diversifierad försörjning på glesbygden och att erbjuda ett attraktivt turistmål för mindre kända platser samt skapa en så kallad ”age-friendly” (åldersvänlig) region.

Projektets fokus låg på att utveckla ett seniorvänligt resmål, istället för turism för pensionärer. Ett seniorvänligt turistmål kan vara där hela familjen kan resa tillsammans och där tillgången till information och service (även digitalt) är anpassat.

Seniorturism - en marknad med potential
Europeisk turism är en mycket viktig del av den europeiska ekonomin eftersom branschen genererar tio procent av EU:s totala BNP och sysselsätter 9,7 miljoner människor. EU-kommissionen inser vikten av turismverksamhet och lanserade i maj 2012 en pilotfas för "Senior Tourism Initiative" för att definiera grundläggande krav för att förbättra för äldre att kunna resa i Europa. Seniorer (55 år eller över) utgör ca 25 % av den europeiska befolkningen. De har både köpkraft och fritid, vilket i sig utgör en betydande marknad ekonomisk potential. Initiativet är en uppföljning av Calypso initiativet som tydligt visat hur ledande turismen kan bidra till att främja regional utveckling.

EU-kommissionen om seniorturism

Läs mer om TOURage

Läs mer om projektets rekommendationer för turismpolicys

/Erica Rönnqvist

Nyheter på området

 • Svenskt EU-finansierat projekt ”Teknikutveckling och Innovation” hjälper svenska småföretag att energieffektivisera

  2018-06-20

  Idag finns det många olika teknologiska möjligheter och innovativa lösningar för att hjälpa små- och medelstora företag att genomföra energieffektivisering av verksamheten. Trots detta är det få företag som tar denna chansen, detta beror främst på bristande kunskap kring att nya innovativa lösningar existerar, bristande färdigheter att implementera lösningar eller helt enkelt otillräcklig ekonomi för att implementera eventuella lösningar. Sveriges Energimyndighet har initierat ett ERUF-finansierat (Europeiska regionala utvecklingsfonden) projekt för att förbättra energieffektivisering hos små- och medelstora företag i Sverige där företag nu kan söka stöd inom flera olika områden för att förbättra energieffektiviseringen.

 • Ny politik fastställer lika lön för utländsk arbetskraft i EU

  2018-06-14

  År 2016 fanns det 2,3 miljoner utstationerade arbetare i EU, som för företag i ett EU-land jobbar i ett annat EU-land. Många av dessa jobbade inom byggsektorn. I slutet av maj i Europaparlamentet resulterade röstningen om rätten till lika lön för lika arbete i en kraftig majoritet som sa ”ja” medan de svenska EU-parlamentarikerna var delade mellan ja och nej.

 • EU-kommissionen publicerar guide för ökad innovativ offentlig upphandling

  2018-05-16

  Inom ramen för den förnyade agendan för forskning och innovation och i förberedelserna inför det informella toppmötet om digitala Europa som hålls i Sofia den 17 maj har EU-kommissionen publicerat en guide om Innovationsupphandling. Guiden syftar till att uppmuntra offentliga upphandlare av gods och tjänster att i större utsträckning använda offentlig upphandling som verktyg för att stimulera innovationer.

 • Nytt handelsavtal mellan EU och Mexiko undertecknat

  2018-04-25

  Den 21:e april meddelade EU-kommissionen att den pågående förhandlingen med Mexiko om ett förnyat handelsavtal var färdigställt. EU:s tidigare handelsavtal med Mexiko upprättades år 2000 och omfattade främst tullar på industri- och råvaror. Det nya handelsavtalet ska omfatta även enklare tullförfaranden för de flesta varor som exporteras och importeras till/från Mexiko. Även jordbrukssektorn inkluderas i avtalet vilket beräknas öka Europas export samt import av matvaror till och från Mexiko.

 • VentureEU ska öka tilldelningen av riskkapital till små och medelstora företag

  2018-04-16

  Den 10 april 2018 presenterade EU-kommissionen tillsammans med Europeiska Investeringsfonden (EIF) ett nytt pan-europeiskt fondinvesteringinstrument i syfte att stärka start-ups och små- samt medelstora företag: VentureEU. Instrumentet beräknas att samla in offentliga och privata investeringar till ett värde av 2,1 miljarder € varav 410 miljoner € skjuts in från olika befintliga EU-fonder. Pengarna inriktas mot tydliga målsättningar och ska användas till investeringar för småföretag och start-ups inom EU.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS