North Sweden närvarade vid konferens om seniorturism i avlägsna regioner

2014-09-23

seniorturism

Den 18 september 2014 deltog North Sweden i en konferens om seniorturism i avlägsna regioner. Genom projektet TOURage, som finansieras av EU:s regionala utvecklingsfond och möjliggörs av Interreg IVC-programmet (2012-2014), sammanfogades 11 partners med avlägsna regioner från Bulgarien, Finland, Grekland, Irland, Ungern, Lettland, Polen, Slovakien och Spanien som fick utveckla och marknadsföra sina turismprodukter för seniorer. Under konferensen lyftes vikten av att utveckla seniorturism i avlägsna regioner och vilken effekt det har för regionen och Europa i helhet.

Målet med TOURage-projektet var att skapa en hållbar och regional utveckling av seniorturism (55+) för att uppmuntra ett aktivt och hälsosamt åldrande. Resultatet kommer att generera hela Europa genom att främja nya modeller och utveckla regionala policys. Under konferensen talades det om hur viktigt det är att underlätta seniorturism, särskilt i avlägsna regioner. Dels ur den sociala aspekten är det viktigt att främja hälsa, välmående och aktivt åldrande samt att erbjuda möjligheter för alla. Ur den regionala aspekten är det viktigt att främja låg- och högsäsong, öka arbetssysselsättningen, förbättra diversifierad försörjning på glesbygden och att erbjuda ett attraktivt turistmål för mindre kända platser samt skapa en så kallad ”age-friendly” (åldersvänlig) region.

Projektets fokus låg på att utveckla ett seniorvänligt resmål, istället för turism för pensionärer. Ett seniorvänligt turistmål kan vara där hela familjen kan resa tillsammans och där tillgången till information och service (även digitalt) är anpassat.

Seniorturism - en marknad med potential
Europeisk turism är en mycket viktig del av den europeiska ekonomin eftersom branschen genererar tio procent av EU:s totala BNP och sysselsätter 9,7 miljoner människor. EU-kommissionen inser vikten av turismverksamhet och lanserade i maj 2012 en pilotfas för "Senior Tourism Initiative" för att definiera grundläggande krav för att förbättra för äldre att kunna resa i Europa. Seniorer (55 år eller över) utgör ca 25 % av den europeiska befolkningen. De har både köpkraft och fritid, vilket i sig utgör en betydande marknad ekonomisk potential. Initiativet är en uppföljning av Calypso initiativet som tydligt visat hur ledande turismen kan bidra till att främja regional utveckling.

EU-kommissionen om seniorturism

Läs mer om TOURage

Läs mer om projektets rekommendationer för turismpolicys

/Erica Rönnqvist

Nyheter på området

 • Vägledning vid offentlig upphandling av EU-finansierade projekt

  2018-02-27

  Den 13 februari 2018 publicerade EU-kommissionen nya instruktioner i syfte att hjälpa nationella, regionala och lokala tjänstemän att utföra offentliga upphandlingar på ett mer transparent och effektivt sätt. Instruktionerna är tänkta att användas som ett verktyg om vad man bör tänka på och hur man går till väga vid en offentlig upphandling av EU-medel.

 • EU Industry Days 2018: nya utmaningar och möjligheter för den globala industrin

  2018-02-26

  Den 22-23 februari arrangerades konferensen "European Industry Days 2018" av EU-kommissionen i Bryssel. Konferensen syftade till att uppdatera intressenter om EU-kommissionens linje angående industrin i unionen samt vilka åtgärder som tänkas komma skall för att EU:s industrier ska bibehålla fortsatt hög konkurrenskraft på den globala arenan.

 • EU-kommissionen påpekar effekterna av Brexit för brittiska företag

  2018-02-13

  I en rapport som framställts av EU-kommissionen analyseras hur företag och enskilda aktörer kommer att påverkas till följd av Storbritanniens utträde ur EU. I och med Brexit kommer EU:s produktlagstiftning gentemot Storbritannien att upphöra från och med den 30 mars 2019 i och med utträdet. Gällande EU:s inre marknad innebär detta att Storbritannien blir ett tredje land gentemot EU. Det är inte bara EU och nationella myndigheter som kommer att påverkas av Storbritanniens utträde då även Brittiska företag möter juridiska konsekvenser.

 • LULUCF överenskommelse

  2017-12-15

  Den 14 december nådde det estniska ordförandeskapet och Europaparlamentet en informell överenskommelse om LULUCF. Överenskommelsen avslutar trepartssamtalen mellan EU-kommissionen, Europaparlamentet och EU-medlemsstaterna, och ger EU-omfattande redovisningsregler för LULUCF under perioden 2021-2030.

 • EFNS anordnade skogsseminarium i Bryssel

  2017-11-29

  Den 28 november bjöd Europaforum Norra Sverige in till ett seminarium i Bryssel om det svenska hållbara skogsbruket. Under seminariet diskuterade beslutsfattare från offentlig förvaltning, industri samt akademi på svensk regional och nationell nivå samt EU:s institutioner det svenska skogsbruket och dess bidrag till att motverka klimatförändringar samt skogens betydelse för framväxten av den biobaserade industrin.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS