Politiska åtgärder för att stödja EU:s stålsektor

2016-04-08

För att tackla utmaningarna som den europeiska stålindustrin står inför till följd av den globala överproduktionen samt stödja och stärka stålsektorn har EU-kommissionen tagit fram  förslag på en rad politiska åtgärder. 

 

I meddelandet ”Stål: Bevara hållbar sysselsättning och tillväxt i EU” lägger EU-kommissionen fram förslag på en rad politiska åtgärder som syftar till att komma till rätta med de problem som uppstått till följd av överproduktionen av stål i Kina och andra länder utanför EU vilket har ökat exporten, pressat priserna och även medfört att de lika villkoren på global nivå snedvridits, skriver EU-kommissionen. Förslaget omfattar åtgärder som ska genomföras på kort sikt såsom antidumpningsåtgärder och andra mera långsiktiga åtgärder såsom kompetensförsörjning och ökad medverkan i EU-finansierade projekt i syfte att stödja EU:s stålsektor och stärka den.

 

Redan idag finns 37 antidumpningsåtgärder för att kompensera för den skada som dumpningen vållar och EU-kommissionen föreslår flera antidumpningsåtgärder t ex snabb hantering för antagande av högre antidumpningstullar, införande av ett system för förhandsövervakning av stålprodukter. 

 

EU-kommissionen uppmuntrar branschen att öka sitt deltagande och användning av tillgängliga finansieringsinstrument och övriga EU-program för investeringar i innovation, forskning och ny teknik för att modernisera sektorn och ser även möjligheter med den nu pågående översynen av EU:s system för handel med utsläppsrätter för att hjälpa stålsektorn att få det stöd den behöver i samband med tilldelningen av rätterna. 

 

Läs meddelandet från EU-kommissionen här

 

/Mona Mansour

Nyheter på området

 • Vägledning vid offentlig upphandling av EU-finansierade projekt

  2018-02-27

  Den 13 februari 2018 publicerade EU-kommissionen nya instruktioner i syfte att hjälpa nationella, regionala och lokala tjänstemän att utföra offentliga upphandlingar på ett mer transparent och effektivt sätt. Instruktionerna är tänkta att användas som ett verktyg om vad man bör tänka på och hur man går till väga vid en offentlig upphandling av EU-medel.

 • EU Industry Days 2018: nya utmaningar och möjligheter för den globala industrin

  2018-02-26

  Den 22-23 februari arrangerades konferensen "European Industry Days 2018" av EU-kommissionen i Bryssel. Konferensen syftade till att uppdatera intressenter om EU-kommissionens linje angående industrin i unionen samt vilka åtgärder som tänkas komma skall för att EU:s industrier ska bibehålla fortsatt hög konkurrenskraft på den globala arenan.

 • EU-kommissionen påpekar effekterna av Brexit för brittiska företag

  2018-02-13

  I en rapport som framställts av EU-kommissionen analyseras hur företag och enskilda aktörer kommer att påverkas till följd av Storbritanniens utträde ur EU. I och med Brexit kommer EU:s produktlagstiftning gentemot Storbritannien att upphöra från och med den 30 mars 2019 i och med utträdet. Gällande EU:s inre marknad innebär detta att Storbritannien blir ett tredje land gentemot EU. Det är inte bara EU och nationella myndigheter som kommer att påverkas av Storbritanniens utträde då även Brittiska företag möter juridiska konsekvenser.

 • LULUCF överenskommelse

  2017-12-15

  Den 14 december nådde det estniska ordförandeskapet och Europaparlamentet en informell överenskommelse om LULUCF. Överenskommelsen avslutar trepartssamtalen mellan EU-kommissionen, Europaparlamentet och EU-medlemsstaterna, och ger EU-omfattande redovisningsregler för LULUCF under perioden 2021-2030.

 • EFNS anordnade skogsseminarium i Bryssel

  2017-11-29

  Den 28 november bjöd Europaforum Norra Sverige in till ett seminarium i Bryssel om det svenska hållbara skogsbruket. Under seminariet diskuterade beslutsfattare från offentlig förvaltning, industri samt akademi på svensk regional och nationell nivå samt EU:s institutioner det svenska skogsbruket och dess bidrag till att motverka klimatförändringar samt skogens betydelse för framväxten av den biobaserade industrin.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS