Politiska åtgärder för att stödja EU:s stålsektor

2016-04-08

För att tackla utmaningarna som den europeiska stålindustrin står inför till följd av den globala överproduktionen samt stödja och stärka stålsektorn har EU-kommissionen tagit fram  förslag på en rad politiska åtgärder. 

 

I meddelandet ”Stål: Bevara hållbar sysselsättning och tillväxt i EU” lägger EU-kommissionen fram förslag på en rad politiska åtgärder som syftar till att komma till rätta med de problem som uppstått till följd av överproduktionen av stål i Kina och andra länder utanför EU vilket har ökat exporten, pressat priserna och även medfört att de lika villkoren på global nivå snedvridits, skriver EU-kommissionen. Förslaget omfattar åtgärder som ska genomföras på kort sikt såsom antidumpningsåtgärder och andra mera långsiktiga åtgärder såsom kompetensförsörjning och ökad medverkan i EU-finansierade projekt i syfte att stödja EU:s stålsektor och stärka den.

 

Redan idag finns 37 antidumpningsåtgärder för att kompensera för den skada som dumpningen vållar och EU-kommissionen föreslår flera antidumpningsåtgärder t ex snabb hantering för antagande av högre antidumpningstullar, införande av ett system för förhandsövervakning av stålprodukter. 

 

EU-kommissionen uppmuntrar branschen att öka sitt deltagande och användning av tillgängliga finansieringsinstrument och övriga EU-program för investeringar i innovation, forskning och ny teknik för att modernisera sektorn och ser även möjligheter med den nu pågående översynen av EU:s system för handel med utsläppsrätter för att hjälpa stålsektorn att få det stöd den behöver i samband med tilldelningen av rätterna. 

 

Läs meddelandet från EU-kommissionen här

 

/Mona Mansour

Nyheter på området

 • Ny politik fastställer lika lön för utländsk arbetskraft i EU

  2018-06-14

  År 2016 fanns det 2,3 miljoner utstationerade arbetare i EU, som för företag i ett EU-land jobbar i ett annat EU-land. Många av dessa jobbade inom byggsektorn. I slutet av maj i Europaparlamentet resulterade röstningen om rätten till lika lön för lika arbete i en kraftig majoritet som sa ”ja” medan de svenska EU-parlamentarikerna var delade mellan ja och nej.

 • EU-kommissionen publicerar guide för ökad innovativ offentlig upphandling

  2018-05-16

  Inom ramen för den förnyade agendan för forskning och innovation och i förberedelserna inför det informella toppmötet om digitala Europa som hålls i Sofia den 17 maj har EU-kommissionen publicerat en guide om Innovationsupphandling. Guiden syftar till att uppmuntra offentliga upphandlare av gods och tjänster att i större utsträckning använda offentlig upphandling som verktyg för att stimulera innovationer.

 • Nytt handelsavtal mellan EU och Mexiko undertecknat

  2018-04-25

  Den 21:e april meddelade EU-kommissionen att den pågående förhandlingen med Mexiko om ett förnyat handelsavtal var färdigställt. EU:s tidigare handelsavtal med Mexiko upprättades år 2000 och omfattade främst tullar på industri- och råvaror. Det nya handelsavtalet ska omfatta även enklare tullförfaranden för de flesta varor som exporteras och importeras till/från Mexiko. Även jordbrukssektorn inkluderas i avtalet vilket beräknas öka Europas export samt import av matvaror till och från Mexiko.

 • VentureEU ska öka tilldelningen av riskkapital till små och medelstora företag

  2018-04-16

  Den 10 april 2018 presenterade EU-kommissionen tillsammans med Europeiska Investeringsfonden (EIF) ett nytt pan-europeiskt fondinvesteringinstrument i syfte att stärka start-ups och små- samt medelstora företag: VentureEU. Instrumentet beräknas att samla in offentliga och privata investeringar till ett värde av 2,1 miljarder € varav 410 miljoner € skjuts in från olika befintliga EU-fonder. Pengarna inriktas mot tydliga målsättningar och ska användas till investeringar för småföretag och start-ups inom EU.

 • Vägledning vid offentlig upphandling av EU-finansierade projekt

  2018-02-27

  Den 13 februari 2018 publicerade EU-kommissionen nya instruktioner i syfte att hjälpa nationella, regionala och lokala tjänstemän att utföra offentliga upphandlingar på ett mer transparent och effektivt sätt. Instruktionerna är tänkta att användas som ett verktyg om vad man bör tänka på och hur man går till väga vid en offentlig upphandling av EU-medel.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS