OECD-rapport lanseras i Bryssel

2017-03-15

Framtidens utveckling ligger i hög grad i att utifrån skräddarsydda regionala strategier skapa bättre infrastruktur, ökad användning av e-teknologi inom service samt att framför allt inom vidareförädling av produkter från basnäringarna skog och gruva och övriga naturresurser skapa nya arbetstillfällen inom nya små och medelstora företag. Det slår OECD fast i en unik rapport för norra Sverige, Finland och Norge, som presenterades i Bryssel den 13 mars. Det var nätverket för Northern Sparsely Populated Areas, NSPA, som tillsammans med OECD och den Europeiska Regionkommittén bjöd in till lanseringen av den så kallade territorial report som OECD gjort för de 14 regionerna i NSPA.

1

Stort intresse vid lanseringen av OECD-rapporten om NSPA i Europeiska Regionkommittén.


Stort intresse för OECD-rapporten för NSPA-regionerna
Den 13 mars 2017, offentliggjordes den rapport som OECD publicerat om NSPA och inför ett fullsatt auditorium på Europeiska Regionkommittén i Bryssel hölls ett lanseringsseminarium i regi av North Sweden, som organiserade det tillsammans med EU-kontoren för NSPA-regionerna samt OECD i Paris på Europeiska Regionkommittén. OECD, Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling, är en samverkan mellan 35 utvecklade länder över hela världen och betraktas som världens ledande forskningsorgan inom samhällsekonomi och utvecklingspolitik. Rapporten behandlar regionerna i Northern Sparsely Populated Areas, NSPA, som består av 14 regioner i norra Sverige, Norge och Finland, varav Västerbotten och Norrbotten tillsammans med Västernorrland och Jämtland-Härjedalen utgör de svenska regionerna. Det är regioner som har många gemensamma utmaningar, såsom glest befolkade områden, kargt klimat och långa avstånd, och därigenom skiljer sig från övriga Europa men också med skillnader sinsemellan som OECD-studien också pekar på. 

Studien är viktig för tillväxtarbetet och framtagande av kommande regionala utvecklingsplaner och för arbetet i att överlag stärka norra Europas utveckling i samspel mellan EU, de berörda länderna och regionerna. 

Representanter från samtliga 14 regioner fanns på plats i Bryssel och från svensk sida företrädde Erik Bergkvist, ordförande för Region Västerbotten och också ordförande för Europaforum Norra Sverige som samlar de fyra svenska nordligaste regionerna, de svenska regionerna i NSPA och var den som inledde seminariet med att hälsa all välkomna och ge en bakgrund till studien och vad den betyder för NSPA.

2

Inledningstalarna Markku Markkula, ordförande för Regionkommittén, Mari Kiviniemi, Biträdande generalsekreterare OECD samt Erik Bergkvist från Västerbotten, svensk NSPA-representant under seminariet, och Mikael Janson, North Sweden, som öppnade det hela med att presentera sig och de övrig regionkontoren som fungerat som samordnare av studien.


God uppslutning bakom OECD-studien och NSPA-regionerna
Lanseringen samlade ett imponerande startfält av talare med Markku Markkula, ordförande för Regionkommittén, Mari Kiviniemi, Biträdande generalsekreterare för OECD, samt Normunds Popens, biträdande generaldirektör för EU-kommissionens regionala direktorat. 

Under den efterföljande panelen fanns från svensk sida, utöver Erik Bergkvist, också Elisabeth Backteman, statssekreterare på Näringsdepartementet som företrädde den svenska regeringen, och Europaparlamentariker Jens Nilsson. 

De deltog tillsammans med regeringsföreträdare och NSPA-representanter från Norge och Finland och även landsbygdsenheten inom EU-kommissionen i en av OECD modererad diskussion. Uppslutningen från nyckelaktörer i EU och de berörda länderna var därmed mycket stor och överlag framfördes många positiva kommentarer till studien och den samverkan som finns mellan regionerna i NSPA och vikten av att nu ta OECD:s rekommendationer på allvar från alla berörda nivåer och aktörer. 

Samtliga talare tyckte att det var väldigt positivt att regionerna tillsammans tagit initiativet att ta fram denna rapport. 

3

Normunds Popens, biträdande generaldirektör, DG REGIO, EU-kommissionen, avslutade de inledande huvudanförandena med att peka på NSPA som ett gott exempel för många andra och betydelsen av EU:s stöd för regional utveckling.


Norra Europa mer relevant än någonsin – mer samarbete behövs
Markku Markkula, ordförande för Regionkommittén, inledde med att påpeka att den ökande strategiska betydelsen av den arktiska regionen gör att NSPA blir mer relevant än tidigare för EU och omvärlden. Han tog upp vikten av samverkan mellan alla nivåer för långsiktigt strategiskt regionalt utvecklingsarbete. 

Mari Kiviniemi, biträdande generalsekreterare OECD, lyfte behovet av att skapa än bättre förutsättningar för tillväxt och konkurrenskraft och att det i sin tur kräver olika modeller för att anpassa dessa strategier till exempelvis städer respektive mindre samhällen på landsbygden. 

Normunds Popens, biträdande generaldirektör på EU-kommissionen, berättade att EU:s budget kommer att, så som diskussionen nu förs, bli mindre och uppmanade regionerna att på EU-nivå och gentemot sina regeringar visa på de arbetar framgångsrikt med de regionala EU-medlen, för att säkerhetsställa att det finns sådana fonder och program också i framtiden. Han lyfte fram NSPA som ett framgångsrikt exempel på detta. 

OECD pekar ut rekommendationer för de nordligaste regionerna i EU
På plats fanns flera representanter från OECD. Chris McDonald, Policy Analyst, Regional Development Policy Division, och den som lett arbetet med NSPA-studien presenterade studien och rapporten, som består av olika kapitel med rekommendationer riktade regionalt, nationellt, för NSPA samlat samt på EU-nivå. OECD lyfter särskilt fram att det behövs skräddarsydda strategier mellan nationell, regional och lokal nivå för att skapa framgångsrikregional utveckling.  

– Nyckeln för de norra regionerna är att identifiera sina absoluta konkurrensfördelar och fokusera på att utveckla och bygga vidare på dessa, poängterade Chris McDonald. 

4

Chris McDonald från OECD och den som lett arbetet med NSPA-rapporten gav en kortfattad sammanfattning med de analyser och rekommendationer som OECD lagt fram om NSPA.


OECD slår bland annat fast, att naturtillgångarna har varit en mycket stor tillgång för regionerna i NSPA. Framtidens utmaning är att utveckla förädlingen av produkterna via nya små och medelstora företag. Lyckas det, så kan det också skapa många nya arbetstillfällen, framför allt i de mer glesbefolkade delarna, vilket enligt OECD är ett måste för att stoppa utflyttningen från dessa delar regionerna och tvärtom attrahera den yngre arbetskraften att stanna och vilja etablera sig där. 

Rapporten pekar också på skillnaderna mellan de mindre kommunerna och de större städerna med deras större tillväxtpotential utifrån tillgång till framför allt sjukvård, forskning och IT-utveckling. Det är viktigt att hitta sätt att knyta samman städerna och omgivande landet. 

5

Paneldiskussion med företrädare från regeringarna i de tre länderna samt NSPA-regionerna och EU-kommissionen med flera under ledning av Abel Schumann från OECD. Från svensk sida statssekreterare Elisabeth Backteman, Europaparlamentariker Jens Nilsson samt Regionordföranden Erik Bergkvist.


Paneldiskussion från alla nivåer och perspektiv
Elisabeth Backteman, statssekreterare på Näringsdepartementet som företrädde den svenska regeringen, lyfte behovet av skräddarsydda strategier för att tillmötesgå de skillnader som finns i regionerna, och att mer kan göras. Nu är det upp till svenska regeringen att kapitalisera rapportens information med förslag så att vi tillsammans kan ha en djupare dialog hur vi kan skapa utveckling för alla, menade hon.

Jens Nilsson, Europaparlamentariker, berättade om de framtida förhandlingarna om samanhållningspolitiken i EU och behovet av att använda regionala fonder smartare och att man på nationell nivå gör reglerna enklare. OECD rekommenderar bland annat att norra Sverige ska kunna använda sina resurser mer flexibelt i glesbygden och dela kostnader för tjänster så som exempelvis lärare på mindre skolor. Jens Nilsson, ledamot i Europaparlamentets regionala utskott men också transportutskottet, var också nöjd med att rapporten betonar betydelsen av väl fungerande transportkorridorer i nordligasteEuropa, i nord-sydlig men inte minst också öst-västlig riktning.

OECD-rapporten pekar också på behovet av bredbandsutbyggnad och bättre koordinerade satsningar på e-tjänster vilket Erik Bergkvist avslutningsvis tog fasta på genom ett konkret exempel från studien.

– OECD konstaterar att Västerbotten är bäst i landet vad gäller bredband. De skriver i papporten att det är viktigt för länet men också viktigt för Sverige. Förslaget är att regeringen ska göra Västerbotten till pilotlän för utvecklingen av vad som kallas e-government, digitala myndighetstjänster.

6

Erik Bergkvist och Mikael Janson tackar Marie Kviniemi från OECD och övriga huvudtalare efter det inledande passet.

Bakgrund till OECD-rapporten för NSPA 
Nätverket för NSPA består av 14 regioner i norra Sverige, östra och norra Finland samt Nordnorge och har under två års tid medverkat i en så kallad Territorial Review genomförd av OECD. Det är en unik studie såtillvida att den samlar 14 regioner i tre länder, varav två är med i EU och ett utanför.

Därtill glesbefolkade områden i det nordligaste Europa, bestående av väl utvecklade samhällen inom många områden men med specifika utmaningar att hantera. Även om regionerna sinsemellan är olika på många sätt, finns det mycket som förenar. Syftet med studien är att visa på de utmaningar och möjligheter som finns och hur NSPA samlat kan skapa en kritisk massa för att ytterligare stärka sin utvecklingskraft i Europas absoluta framkant, såväl geografiskt genom att vara del av Europas arktiska områden, som utvecklingsmässigt.

Tillsammans med den av OECD nyligen presenterade så kallade Regional Outlook, som knyter an till studien för NSPA och presenterades av OECD vid det seminarium som NSPA, tillsammans med Highlands and Islands i Skottland, anordnade vid European Week of Regions and Cities under hösten, skickar OECD ett tydligt budskap: Innovation och tillväxt sker inte bara i storstäder i Europas centrum. Tvärtom är det de mindre urbana områdena som står för den större delen av tillväxten. NSPA är ett exempel på de potentialer som finns och det är därmed inte bara möjligt utan också nödvändigt att satsa i dessa regioner, till ytterst gagn för de enskilda nordiska länderna och hela EU.

Ta del av hela OECD-rapporten för NSPA i sin helhet.

Ta del av den Policy Highlight för OECD Territorial Review on NSPA som också tagits fram av OECD.

Läs mer om studien och länkar till underlag i samband med att den beslutades av OECD i Paris under hösten 2016.

Läs mer om NSPA-nätverket.

NSPA:s pressmeddelande 13 mars hittar du här.

Programmet hittar du här.

/Mikael Janson och Martha Bahta

Stort intresse för OECD-rapporten för NSPA-regionerna 
Den 13 mars 2017, offentliggjordes den rapport som OECD publicerat om NSPA och inför ett fullsatt auditorium på Europeiska Regionkommittén i Bryssel hölls ett lanseringsseminarium i regi av North Sweden, som organiserade det tillsammans med EU-kontoren för NSPA-regionerna samt OECD i Paris på Europeiska Regionkommittén. OECD, Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling, är en samverkan mellan 35 utvecklade länder över hela världen och betraktas som världens ledande forskningsorgan inom samhällsekonomi och utvecklingspolitik. Rapporten behandlar regionerna i Northern Sparsely Populated Areas, NSPA, som består av 14 regioner i norra Sverige, Norge och Finland, varav Västerbotten och Norrbotten tillsammans med Västernorrland och Jämtland-Härjedalen utgör de svenska regionerna. Det är regioner som har många gemensamma utmaningar, såsom glest befolkade områden, kargt klimat och långa avstånd, och därigenom skiljer sig från övriga Europa men också med skillnader sinsemellan som OECD-studien också pekar på.  

Studien är viktig för tillväxtarbetet och framtagande av kommande regionala utvecklingsplaner och för arbetet i att överlag stärka norra Europas utveckling i samspel mellan EU, de berörda länderna och regionerna. 

 

Allmänna nyheter

 • Europeiska regionkommittén organiserar fototävling med integration som tema

  2018-03-19

  Fototävlingen "Min sociala stad" med temat integration är organiserad av PES-gruppen i Europeiska regionalkommittén (CoR). Denna fototävling är till för både amatörer och professionella fotografer som vill fånga sociala projekt eller sociala relationer i sina städer eller orter. Initiativet till tävlingen är hämtat från viljan att återupprätta medborgarnas förtroende för det europeiska projektet genom att belysa sociala ojämlikheter som både urbana städer och landsbygden konfronteras av. Sådana ojämlikheter kan bland annat vara tillgång till vård, utbildning, boende eller anställning samt integration av missgynnade människor i samhället.

 • EU-kommissionen nominerar LIFE-projektet ReMiBar baserat i Norr- och Västerbotten till ett av de bästa i Europa

  2018-03-14

  LIFE-projektet ReMiBar, som är resultatet av ett flerårigt samarbete mellan olika myndigheter och skogsbolag i Norr- och Västerbotten och finansierat av EU:s miljöfond LIFE-programmet, har blivit utvalt av EU-kommissionen till ett av de bästa LIFE-projekten i EU. ReMiBar syftar till att lösa problem med stängda vandringsvägar för djurliv i vattendrag som beror på bygget av infrastruktur där man inte tagit hänsyn till vattenmiljöer. ReMiBar är också nominerat till ”Bästa av bästa utmärkelsen” för avslutade projekt 2016 och 2017 i kategorierna miljö och natur.

 • Tack Martha Bahta!

  2018-03-14

  Efter sex år slutar Martha Bahta, Communicator and Policy Adviser, hos oss på North Sweden. Vi önskar dig all lycka i din fortsatta karriär vid Region Västerbotten!

 • 8 Nordiska EU-länder samlas kring gemensamt budskap angående fördjupat EMU-samarbete

  2018-03-14

  8 nordeuropeiska länder har i ett gemensamt brev uttryckt sina finanspolitiska åsikter i debatten kring hur valutaunionen EMU ska fortsatt utvecklas. Den ekonomiska monetära unionen, EMU, är de övergripande ekonomiska verktyg och policys som EU har för Eurosamarbetet men riktar sig även till länderna utanför Euron. De aktuella ländernas finansministrar önskar tona ned debatten om storslagna och djupgående EU-ambitioner för EMU. Fokus ska ligga på internationellt samarbete för att upprätthålla en stabil finansmarknad. Från svensk sida, som icke Euroland, trycks det på vikten av att alla länder i EU ska få delta fullt ut i besluten i EMU.

 • Handelskonflikten mellan USA och EU

  2018-03-13

  I syfte att skydda USA:s nationella intressen har president Donald Trump beslutat om att införa tullar på importerat stål och aluminium till USA vilket har skapat oro världen över, särskilt i EU. Enligt presidenten har andra länder gentemot USA ett handelsöverskott som är skadligt för USA. EU med flera har i sin tur protesterat mot vad de anser vara en orättfärdig politik från USA som utan urskillning slår mot alla på ett sätt som skadar hela världshandeln och den ekonomiska återhämtningen, även för USA själva.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS