EU:s framtida regionalpolitik

2016-01-20

 

1.     Framgång för Övre Norrland för 2014—2020

Mikael Janson, North Sweden, inleder härmed en artikelserie, ”State of Play”, under våren om EU:s förberedelser inför nästa budget- och programperiod från 2021 och framåt, som redan är i full gång på Brysselarenan. Den första artikeln tar sitt avstamp i det som norra Sverige inom EU:s regionalpolitik lyckades få igenom för nuvarande programperiod 2014-2020, som en utgångspunkt för det som komma skall. Kommande ”State of Play” benar ut de utmaningar och pågående processer och vad det kräver av våra regioner, som nu går att bedöma, inför de översyner och nya förslag i EU som bara är något år bort.

Precis som nuvarande programperiod inletts och de EU:s olika fonder och program för 2014—2020 rullat igång på allvar, startar processen inför nästa programperiod 2021—2027. Ingen rast och ingen ro. Även om det inte finns några skarpa förslag framme och det kommer att dröja något år till, så är förberedelserna i full gång. EU-kommissionen arbetar på underlagen för det som komma skall och redan är det många olika relaterade samråd och förfrågningsunderlag och hearings av olika slag på rull för att samla in underlag för kommande sammanhållningspolitik med tillhörande fonder och program inklusive de regionala fonderna inom det som kallas EU:s struktur- och investeringsfonder (ESIF) med bland annat den Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF).

Extra regionalfondsmedel från EU till norra Sverige

Inom regionala utvecklingsfonden lyckades norra Sverige inför denna programperiod att bibehålla den extra gleshetsallokeringen som står för drygt hälften av pengarna inom ERUF till Övre Norrland (Norrbotten och Västerbotten). Därtill att regionen fick undantag för att också kunna använda de pengarna till infrastruktur och bredband som annars var tänkt att tas bort i de förslag som låg och vilket EU-kommissionen höll fast vid in i det sista.

Det var inget som gjorde sig av sig självt, utan ett konkret resultat av ett strategiskt och intensivt arbete från inte minst North Sweden genom nätverket för Northern Sparsely Populated Areas (NSPA) och de omfattande rapporter som på hemmaplan genom nätverket för Europaforum Norra Sverige (EFNS) med de fyra nordligaste svenska länen togs fram av Nordiska Ministerrådets forskningsinstitut Nordregio, för att gentemot EU visa på en region som är ”strong, specific and promising”. Utan det och dialogen på Brysselarenan med EU:s aktörer som en länk mellan hemmapolitiken och EU:s policyprocesser och med det i bagaget bland annat få EU-kommissionens mest ledande aktörer för policyarbetet att också göra besök i regionen för att lära mer om Övre Norrland, hade inte EU-kommissionen för första gången sedan Sveriges och Finlands inträde för egen del lagt in den allokeringen redan i sitt förslag. Det var i sin tur grunden för att de pengarna denna gång kunde räddas hem. Detta särskilt som trycket var hårt på att dra ned på EU:s samlade budget med fokus på sammanhållningsmedlen till rikare regioner från många medlemsländer och då inte minst också den svenska regeringens sida.

I en budget som i slutändan drogs ned på i princip alla områden, från lite till radikalt, var den extra ”gleshetsbonusen” till NSPA i princip den enda posten som rentav under förhandlingarna utökades (+50%) mot förslaget och därmed höll regionalfondsmedlen för satsningar i norra Sverige sammantaget ställningarna jämfört med tidigare period. Det får betraktas som en framgång.

Kamp in på målsnöret om begränsade resurser

Det var dock ett arbete in på målsnöret för att säkra såväl tilldelningen som sådan som att kunna använda de medlen till de utmaningar regionen har för inte minst satsningar på ökad tillgänglighet och bredband, i en förhandling med många som ryckte och drog i de pengarna. Vi hade dock vänner hos både våra svenska förhandlare i Bryssel och Europaparlamentariker som på var sina håll kunde bidra till utfallet tillsammans med de underlag som arbetades fram på vår regionala hemmaplan med stöd av för Övre Norrlands del North Swedens arbete i Bryssel och hemåt. Under förhandlingarna besökte bland annat de två mest centrala ansvariga Europaparlamentarikerna för hela det omfattande struktur- och investeringsfonspaketet Kiruna för att lära mer om våra regioners särskilda omständigheter och möjligheter och vid Europaforum Norra Sverige i Umeå deltog EU-kommissionens företrädare i de då pågående förhandlingarna om de kommande regionalfondsprogrammen för Sverige.

Det skall sägas att det fanns starka krafter som uttryckte stora invändningar mot den extra tilldelning enkom till NSPA-området och som också hade stöd under förhandlingsprocessen, även om Sverige och Finland vid inträdet i EU fick in skrivningar om extra hänsyn till de nordliga glesbefolkade områdena att fortsatt kunna hänvisa till. Den som läser regleringarna kommer att kopplat till den extra pengen till NSPA hitta direkta under förhandlingarna tillagda hänvisningar till andra regionkategorier som också anser sig och anses ha särskilda behov. EU vill därtill rent allmänt undvika den typen av särskilda potter och istället ha generella system med generella fördelningsnycklar och det har också genomgående varit det som är EU-kommissionens linje.

Argumentationen med stöd av NSPA-rapporterna och de positioner som Europaforum Norra Sverige utifrån kunskap om diskussionen i EU framförde bar dock frukt för ett fortsatt specifikt undantag. Rentav kunde i slutändan pengarna säkras med helt nya införhandlade särskilda paragrafer för enbart NSPA-regionerna med särskilda anpassade undantag för vad pengarna kan användas till, vilket får ses som unikt bara det i ett EU med 500 miljoner människor i 28 länder med runt 4-500 regioner att ta hänsyn till. Givet förutsättningarna blev det väldigt mycket i enlighet med det utfall som North Swedens huvudmän och hela Europaforum Norra Sverige eftersträvat.

Omtag med ansatser till nya givar för en ny programperiod

Det kommer att inför nästa omgång vara ännu tuffare, med ännu fler regioner och aktörer på banan för att få del av medlen, med betydligt fler regionala EU-gemensamma plattformar som gör att fler regioner är synliga och delaktiga i EU på ett sätt som inte vara fallet bara fem år bakåt i tiden, samtidigt som det finns starka för att inte säga ökande krafter som vill ”åternationalisera” EU och ta bort sammanhållningspolitiken helt och hållet, i alla fall för alla rikare regioner dit hela norra Sverige BNP-mässigt tillhör. Den diskussionen var redan inför denna programperiod men genom gemensamma aktiviteter bland annat mellan EU:s regioner via regionkontoren kunde dock den diskussionen då avföras för en fortsatt sammanhållningspolitik inbegripande alla regioner.

På ett allmänt plan kan den diskussionen också läggas in under deviser som att EU skall göra mer i de stora – gränsöverskridande internationella – frågorna och mindre i de små frågorna, till vilka de lokala och regionala anses höra. Det framskymtar också i den nuvarande EU-kommissionens prioriteringar. Det finns ett fokus på EU som det nationella samarbete det i grunden förstås är och mindre av det sammelsurium av så kallat flernivåstyre med regionerna som en part som varit en accelererande utveckling under inte minst förra programperioden och etablerandet av den EU-gemensamma tillväxtstrategin Europa 2020 med sitt fokus på bland annat regional smart specialisering. Det fick sitt tydligaste uttryck i den partnerskapsprincip mellan alla olika beslutsfattande politiska nivåer och övriga aktörer för framtagandet av de regionala programmen för ESIF-fonderna som den tidigare EU-kommissionen lanserade.

Att EU:s hela politik bygger på vad som åstadkoms regionalt är inte alltid heller självklart för de nationella aktörerna att se eller för den skull vilja stödja.

Förberedelserna igång också från vår regionala nivå

Det finns all anledning att ha detta med i bakhuvudet för siktet mot nästa programperiod och var norra Sverige måste stå i EU för att åter landa rätt med fortsatt stöd för att frigöra regionens potentialer till gagn för hela Europa, som är anledningen för EU att ge sitt fortsatta stöd. Det ger på många sätt den ”spelplan” som nu rullas ut för de diskussioner, förslag och förhandlingar som kommer att ligga till grund för nästa programperiod 2021—2027 och som redan är i full svang på Brysselarenan. De första skrivningarna, översynerna och förslagsutkasten kommer redan under 2016 och 2017.

Lärdomarna av den process som var inför denna programperiod och vikten av att på regional svensk nivå vara igång tidigt för att ligga i fas med det och också kunna föra en bra dialog nationellt och i EU kommer därför på initiativ av oss Brysselkontor för alla svenska regioner, att avhandlas på en gemensam konferens i Bryssel under april riktat till de ledande politiska företrädarna i varje region. Det kan ses som ett av startskotten för det samlade regionala svenska förberedelsearbetet.

Utöver att vara med i planeringsgruppen för den konferensen är North Sweden i samspel med hemmaplan och EU:s aktörer givetvis därutöver redan igång utifrån den inriktning verksamheten har från sina huvudmän för Övre Norrlands räkning. Bland annat kan den av North Sweden initierade OECD-studie som nu genomförs för hela NSPA-området med sina 14 regioner nämnas i det sammanhanget. Mer om det i kommande ”State of Play”.

mikeal_janson

/Mikael Janson 

Se sammanställning av tidigare ”State of Play” här

 

Nyheter på området

 • Arctic Futures Symposium

  2018-12-05

  Den 28 november gick årets Arctic Futures Symposium av stapeln i Bryssel på temat en blick mot framtiden. Symposiet arrangeras av International Polar Foundation.

 • EU:s yttersta regioner erhåller stöd för ett starkare gemensamt EU-partnerskap

  2018-12-05

  2017 presenterade EU-kommissionen en strategi för att stärka partnerskapet mellan EU:s medlemsländer och EU:s yttre geografiska belägna regioner så kallade yttersta randområdena. Den 23 november i samband med den årliga konferensen om de yttersta regionerna lyfte EU-kommissionen fram att man hållit löftet om att hjälpa de yttersta randområdena att inkluderas i en globaliserad värld trots deras geografiska utmaningar. EU-kommissionens åtgärd är att uppmärksamma deras särskilda behov i den kommande långtidsbudgeten 2021-2027.

 • State of Play

  2018-11-21

  EU-kommissionen har lagt sina förslag för långtidsbudgeten med tillhörande regleringar för bland annat regionalpolitiken med sina olika fonder och program ”post-2020”.

 • "EU in My Region"

  2018-11-15

  Den 14/11 anordnades en nationell dialogkonferens i Stockholm om EU:s regionalpolitik inom ramen för satsningen EU in My Region. Syftet var att lyfta fram EU:s regionalpolitik.

 • North Sweden medverkade på seminarium med Nordiska Ministerrådet i Bryssel

  2018-10-23

  Den 11 oktober under European Week of Regions and Cities i Bryssel, anordnade Nordiska Ministerrådet en diskussion om deras stora rapport ”State of the Nordic Region” som tagits fram av Nordiska Ministerrådets forskningsorgan Nordregio. North Sweden medverkade som kommentator för att ge ett regionalt inomnordiskt perspektiv på nyttan med en sådan studie i också ett europeiskt sammanhang tillsamman med EUSALP, som är den makroregionala strategi som är för alpregionen, för att från deras sida ge ett utomnordiskt makroregionalt exempel.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS