EU-kommissionen vidtar nya åtgärder för att förbättra användandet av EU-medel

2015-03-31

EU-kommissionär med ansvar för regionala frågor, Corina Creţu, har sedan tidigare gjort klart att ett effektivt och ändamålsenligt användande av EU:s struktur- och investeringsfonder hör till hennes högsta politiska prioriteringar under denna mandatperiod. Nu vidtas nya åtgärder för att försöka realisera denna målsättning.

North Sweden European Office har tidigare rapporterat om kommissionär Creţus prioriteringar för den femåriga mandatperioden. Till dessa hör ett tydligt fokus på att säkerställa att de EU-investeringar som görs inom ramen för unionens struktur- och investeringsfonder, framför allt Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och sammanhållningsfonden, används som de ska.

TAIEX REGIO PEER 2 PEER – ett sätt att underlätta kunskapsutbyten

För att uppnå detta lanserades den 24 mars plattformen Peer2Peer. Plattformen utgör en del av TAIEX (Technical Assistance and Information Exchange), som är EU-kommissionens digitala verktyg för att hjälpa offentliga förvaltningar med tillnärmandet, tillämpningen och verkställandet av EU-lagstiftning. Under lanseringskonferensen närvarade Creţu för att hålla ett öppningsanförande samt presentation av portalens syfte och funktionssätt. Runt om i EU förvaltas ERUF av cirka 24 000 handläggare, och syftet med den nya plattformen är att kapitalisera på dessa människors samlade kompetens och erfarenheter genom att erbjuda en portal online där tjänstepersoner både kan erhålla och tillhandahålla stöd.  Genom att samla aktörerna runt ett och samma forum på det här sättet hoppas EU-kommissionen att spridandet av bästa praxis ska underlättas avsevärt. Inom ramen för Peer2Peer kommer det även att anordnas studiebesök och workshops, och relevanta aktörer på regional nivå kan ansöka om medel för att anordna dessa typer av aktiviteter.

EU-kommissionens nya samarbete med Transparency International 

Vidare har EU-kommissionen beslutat att inleda ett samarbete med den internationella organisationen mot korruption – Transparency International. Den 19 mars 2015 lanserades det gemensamma pilotprojektet rörande så kallade integritetspakter (”Integrity Pacts”), vars syfte är att se till så att alla pengar som investeras via EU:s regionalpolicy verkligen används till nytta för de europeiska medborgarna.

Systemet med integritetspakter utvecklades av Transparency International för att hjälpa regeringar, företag och det civila samhället att öka tilliten och transparensen kring offentliga upphandlingar, och nu är EU-kommissionens plan alltså att testa detta på flertalet projekt som medfinansierats av ERUF eller sammanhållningsfonderna. Integritetspakterna kommer att fungera som ett juridiskt bindande avtal mellan den kontrakterande myndigheten och företagen som lämnar in anbud om att samtliga parter åtar sig att följa en transparent och effektiv upphandlingsprocess.

I maj kommer det att göras en utlysning för att delta i samarbetet, och EU-kommissionen lämnar en stark uppmaning till samtliga medlemsländer om att ta del av denna möjlighet.


Läs mer om online-plattformen Peer2Peer och skapa en användare.

Läs mer om systemet med Integrity Pacts.

 

/Kalle Eriksson

 

Nyheter på området

 • Alternativ för EU:s budget

  2018-02-14

  EU-kommissionen presenterade en ny rapport med alternativ för EU:s långtidsbudget efter 2020 för medlemsländerna inför kommande förhandlingar.

 • EU:s regioner kraftsamlar för sammanhållningspolitiken post-2020

  2018-02-13

  Den 22 januari överlämnade ett flertal europeiska regioner en deklaration till EU-kommissionens ordförande Juncker för att belysa viljan för en fortsatt utvecklad sammanhållningspolitik efter år 2020. Deklarationen är ett inspel till framtagandet av EU:s långtidsbudget och är en del av ett historiskt stort lobbyinitiativ från 2016 där den svenska regionala och lokala nivån spelat en stor roll.

 • Sammanhållningspolitiken i EU, aldrig viktigare än nu

  2018-02-12

  Inför nästkommande budgetperiod som planeras påbörja efter år 2020 är förhållandena för sammanhållningspolitik hittills oklara. Nuvarande budgetperiod sträcker sig fram till år 2020 och fram till dess har Sverige från 2013 haft 20 miljarder allokerat för att stärka regioner i frågor som innovation och forskning. Inför nästa budgetperiod riskerar den summan att bli mindre. Det vill SKL hjälpa till att förhindra

 • NSPA medverkade vid presentation av Norges arktiska strategi

  2018-01-24

  Den 18 januari presenterade Norge sin arktiska strategi på ett fullsatt Norway House i Bryssel. Utöver företrädare från den norska regeringen medverkade också Northern Sparsely Populated Areas, NSPA, med en presentation av regionernas prioriteringar i den pågående arktiska samrådsprocessen i EU och Mikael Janson, direktör North Sweden, var därtill moderator för hela eventet.

 • Sveriges Kommuner och Landsting presenterar sina huvudprioriteringar i EU under 2018

  2018-01-16

  Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har antagit nio prioriterade frågor att arbeta med i EU under 2018. De prioriterade frågorna berör medborgare på såväl lokal som regional nivå och utgår ifrån EU-kommissionens presenterade arbetsprogram för 2018. En fortsatt kraftfull sammanhållningspolitik och mobilitet och infrastruktur inklusive bredband är exempel på viktiga regionala frågor som SKL planerar arbeta för.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS