EU-kommissionen vidtar nya åtgärder för att förbättra användandet av EU-medel

2015-03-31

EU-kommissionär med ansvar för regionala frågor, Corina Creţu, har sedan tidigare gjort klart att ett effektivt och ändamålsenligt användande av EU:s struktur- och investeringsfonder hör till hennes högsta politiska prioriteringar under denna mandatperiod. Nu vidtas nya åtgärder för att försöka realisera denna målsättning.

North Sweden European Office har tidigare rapporterat om kommissionär Creţus prioriteringar för den femåriga mandatperioden. Till dessa hör ett tydligt fokus på att säkerställa att de EU-investeringar som görs inom ramen för unionens struktur- och investeringsfonder, framför allt Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och sammanhållningsfonden, används som de ska.

TAIEX REGIO PEER 2 PEER – ett sätt att underlätta kunskapsutbyten

För att uppnå detta lanserades den 24 mars plattformen Peer2Peer. Plattformen utgör en del av TAIEX (Technical Assistance and Information Exchange), som är EU-kommissionens digitala verktyg för att hjälpa offentliga förvaltningar med tillnärmandet, tillämpningen och verkställandet av EU-lagstiftning. Under lanseringskonferensen närvarade Creţu för att hålla ett öppningsanförande samt presentation av portalens syfte och funktionssätt. Runt om i EU förvaltas ERUF av cirka 24 000 handläggare, och syftet med den nya plattformen är att kapitalisera på dessa människors samlade kompetens och erfarenheter genom att erbjuda en portal online där tjänstepersoner både kan erhålla och tillhandahålla stöd.  Genom att samla aktörerna runt ett och samma forum på det här sättet hoppas EU-kommissionen att spridandet av bästa praxis ska underlättas avsevärt. Inom ramen för Peer2Peer kommer det även att anordnas studiebesök och workshops, och relevanta aktörer på regional nivå kan ansöka om medel för att anordna dessa typer av aktiviteter.

EU-kommissionens nya samarbete med Transparency International 

Vidare har EU-kommissionen beslutat att inleda ett samarbete med den internationella organisationen mot korruption – Transparency International. Den 19 mars 2015 lanserades det gemensamma pilotprojektet rörande så kallade integritetspakter (”Integrity Pacts”), vars syfte är att se till så att alla pengar som investeras via EU:s regionalpolicy verkligen används till nytta för de europeiska medborgarna.

Systemet med integritetspakter utvecklades av Transparency International för att hjälpa regeringar, företag och det civila samhället att öka tilliten och transparensen kring offentliga upphandlingar, och nu är EU-kommissionens plan alltså att testa detta på flertalet projekt som medfinansierats av ERUF eller sammanhållningsfonderna. Integritetspakterna kommer att fungera som ett juridiskt bindande avtal mellan den kontrakterande myndigheten och företagen som lämnar in anbud om att samtliga parter åtar sig att följa en transparent och effektiv upphandlingsprocess.

I maj kommer det att göras en utlysning för att delta i samarbetet, och EU-kommissionen lämnar en stark uppmaning till samtliga medlemsländer om att ta del av denna möjlighet.


Läs mer om online-plattformen Peer2Peer och skapa en användare.

Läs mer om systemet med Integrity Pacts.

 

/Kalle Eriksson

 

Nyheter på området

 • EU-kommissionen efterfrågar mer av specifika geografiers däribland norra Sveriges delaktighet i EU:s strukturfonder

  2018-12-18

  EU-kommissionens generaldirektorat Regio (regionalpolitik) har publicerat en analys om specifika geografier som kämpar med permanenta utmaningar kopplade till regionala geografiska faktorer såsom kargt klimat och demografiska handikapp. Med specifika geografier avses öar, bergsområden och glesbefolkade områden där norra Sverige berörs. Analysen fokuserar på regioner i norra Skandinavien som har en jämförelsevis låg populationstäthet och öar, gräns- samt bergsområden. Analysen syftar till att sprida fördjupad kunskap om hur EU:s specifika geografier historiskt har blivit identifierade och omnämnda i utformandet av EU-program i respektive medlemsland. Därtill vill EU-kommissionen utvärdera vilken typ av verktyg och projekt som vidtagits på gräsrotsnivå för att hantera sina utmaningar, detta i syfte att förbättra förutsättningarna för specifika geografier att använda sig av EU-program i nästa programperiod 2021-2027.

 • European Week of Regions and Cities med Umeå Universitet

  2018-12-18

  Den 12 december anordnade det arktiska centret på Umeå Universitet, Arcum, sin sedan förra året på femårsdagen inrättade årliga heldag om Arktiska frågor; Umeå Arctic Forum. Symposiet på Folkets Hus i Umeå fokuserade på regionala utmaningar ur ett Arktiskt perspektiv med inbjudna gäster från samhälle, näringsliv och forskning. Det var också ett lokalt uppföljningsarrangemang till det seminarium Region Västerbotten genom North Sweden med flera arrangerade i Bryssel för att diskutera regional utveckling i Arktis under European Week of Regions and Cities i oktober i år.

 • Arktisk investeringsplattform på agendan när EU-kommissionär tog emot Norra Sverige och NSPA

  2018-12-18

  10 december tog Jyrki Katainen, vice ordförande EU-kommissionen med ansvar för EU:s tillväxtpolitik, emot företrädare för Norr- och Västerbotten och de övriga regionerna inom Northern Sparsley Populated Areas, NSPA, för diskussioner om upprättandet av en Arktisk investeringsplattform. Den ska i framtiden kunna tillhandahålla investeringskapital i Europas arktiska regioner. Norra Sverige representerades på mötet av Nils-Olof Lindfors, Region Norrbotten, och Erik Bergkvist, Region Västerbotten.

 • Arctic Futures Symposium

  2018-12-05

  Den 28 november gick årets Arctic Futures Symposium av stapeln i Bryssel på temat en blick mot framtiden. Symposiet arrangeras av International Polar Foundation.

 • EU:s yttersta regioner erhåller stöd för ett starkare gemensamt EU-partnerskap

  2018-12-05

  2017 presenterade EU-kommissionen en strategi för att stärka partnerskapet mellan EU:s medlemsländer och EU:s yttre geografiska belägna regioner så kallade yttersta randområdena. Den 23 november i samband med den årliga konferensen om de yttersta regionerna lyfte EU-kommissionen fram att man hållit löftet om att hjälpa de yttersta randområdena att inkluderas i en globaliserad värld trots deras geografiska utmaningar. EU-kommissionens åtgärd är att uppmärksamma deras särskilda behov i den kommande långtidsbudgeten 2021-2027.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS