Färdplan för en Östersjö utan NOX-utsläpp

2016-04-13

Vid det årliga sjöfartsmötet inom Helsingforskommissionen (HELCOM), som ägde rum den 10 mars, meddelade Östersjöländerna att de kommit överens om en färdplan för utse Östersjön till ett NOx-utsläppskontrollområde (NECA). Ansökan kommer att lämnas in till den internationella sjöfartsorganisationen (IMO) i oktober parallellt med en liknande ansökan från Nordsjöländerna.

Införandet av ett sådant NOx-utsläppskontrollområde lyder under Bilaga VI till MARPOL-konventionen om förhindrande av förorening från fartyg. Enligt HELCOM:s färdplan kommer ansökan att lämnas in till den internationella sjöfartsorganisationen under mötet MEPC 70, som går av stapeln i oktober 2016.

En liknande NECA-ansökan kommer dessutom att lämnas till IMO av Nordsjöländerna, och den ska hanteras parallellt under samma möte.

Sjöfartens utsläpp av kväveoxider (NOx) bidrar bland annat till övergödningen i Östersjöns ekosystem. Införandet av ett sådant NOx-utsläppskontrollområde beräknas leda till en minskning av NOx-mängden med 7 000 ton årligen. Det kommer dock att ta tid innan man når dit, då reglerna ämnar gälla endast nya fartyg och det kommer att ta flera år innan flottan bytts. 

Tankarna kring införandet av ett NECA i området uppkom genom "HELCOM Baltic Sea Action Plan", som de nio Östersjöstaterna kunde enas om redan 2007. Sedan dess har HELCOM genomfört alla de nödvändiga ekonomiska och miljömässiga förstudierna, förberett ansökningshandlingarna samt utfört intensiva förhandlingar för att nå en överenskommelse kring den rätta timingen för att lämna in ansökan till IMO.

Den förväntade minskningen av kväveoxider (NOx) är betydande och större än den som flera av Östersjöländer hade bundit sig till när de 2007 presenterade reduktionsplanen HELCOM Country Allocated Reduction Target (CART).  

Östersjäländerna tillsammans med HELCOM sekretariatet har nu börjat förbereda ansökan som ska lämnas in till den internationella sjöfartsorganisationen (IMO) under mötet MEPC 70 i oktober. Parallellt med Östersjöländernas ansökan kommer ett liknande NECA-ansökan att lämnas in till IMO från Nordsjöländerna, som har kommit överens om att införa ett sådant NOx-utsläppskontrollområde i Nordsjön.

Bakgrund

Under det senaste decenniet har sjöfarten i Östersjön stadigt ökat, till följd av det intensifierade samarbetet och ekonomiska välståndet i regionen. HELCOM:s maritima arbetsgrupp, som inrättades 1975, arbetar aktivt för att minska utsläppen från sjöfarten och förbättra säkerhetsnormerna inom sjöfarten. Den arbetar också för implementering och harmonisering av internationella sjöfartsregler i enlighet med 1992 års Helsingforskonvention.

Helsingforskommissionen, som ofta kallas bara HELCOM, är det styrande organet i Konventionen om skydd av Östersjöområdets marina miljö. Den är en internationell organisation, där de nio Östersjöstaterna samt EU ingår, som arbetar för att skydda den marina miljön i Östersjön från alla föroreningskällor och garantera säkerheten för navigering i regionen.

Läs mer om HELCOM:s färdplan

Läs Mona Mansours "State of Play" om NECA

Läs mer om NECA på vår hemsida

För mer information eller frågor kontakta Mona Mansour, Senior Adviser European Affairs, North Sweden European Office.

/ Michele Cicchetti

Nyheter på området

 • Ansökningsomgång CEF2019

  2018-12-06

  EU-kommissionen har via INEA publicerat ansökningsomgången för CEF Transport 2019. Utlysningen för CEF 2019 med möjlighet att lämna in ansökan öppnar först den 8 januari 2019. Deadline är den 24 april 2019. Tillgänglig budget är 100 miljoner EUR

 • Transporter i Arktis

  2018-12-05

  Transporter i Arktis och den nordliga dimensionen på agendan i Bryssel under novembermånad. En rad seminarier och diskussionsforum har under november anordnats i Bryssel.

 • Kommissionen besökte Luleå

  2018-11-21

  Frederic Versini, vice enhetschef för TEN-T på EU-kommissionen DG MOVE besökte Luleå den 7-8 november 2018 på inbjudan av North Sweden.

 • Rundabordssamtal om CEF & TEN-T

  2018-10-24

  Den 11 oktober bjöd North Sweden European Office in nyckelpersoner till ett rundabordssamtal om "CEF och TEN-T från ett Arktiskt perspektiv" i Bryssel.

 • Studiebesök ScanMed södra

  2018-10-10

  North Sweden, tillsammans med infrastrukturstrateger från Norrbotten och Västerbotten, har besökt TEN-T:s stomnätskorridor ScanMeds södra del den 1-4 oktober 2018.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS