Färdplan för en Östersjö utan NOX-utsläpp

2016-04-13

Vid det årliga sjöfartsmötet inom Helsingforskommissionen (HELCOM), som ägde rum den 10 mars, meddelade Östersjöländerna att de kommit överens om en färdplan för utse Östersjön till ett NOx-utsläppskontrollområde (NECA). Ansökan kommer att lämnas in till den internationella sjöfartsorganisationen (IMO) i oktober parallellt med en liknande ansökan från Nordsjöländerna.

Införandet av ett sådant NOx-utsläppskontrollområde lyder under Bilaga VI till MARPOL-konventionen om förhindrande av förorening från fartyg. Enligt HELCOM:s färdplan kommer ansökan att lämnas in till den internationella sjöfartsorganisationen under mötet MEPC 70, som går av stapeln i oktober 2016.

En liknande NECA-ansökan kommer dessutom att lämnas till IMO av Nordsjöländerna, och den ska hanteras parallellt under samma möte.

Sjöfartens utsläpp av kväveoxider (NOx) bidrar bland annat till övergödningen i Östersjöns ekosystem. Införandet av ett sådant NOx-utsläppskontrollområde beräknas leda till en minskning av NOx-mängden med 7 000 ton årligen. Det kommer dock att ta tid innan man når dit, då reglerna ämnar gälla endast nya fartyg och det kommer att ta flera år innan flottan bytts. 

Tankarna kring införandet av ett NECA i området uppkom genom "HELCOM Baltic Sea Action Plan", som de nio Östersjöstaterna kunde enas om redan 2007. Sedan dess har HELCOM genomfört alla de nödvändiga ekonomiska och miljömässiga förstudierna, förberett ansökningshandlingarna samt utfört intensiva förhandlingar för att nå en överenskommelse kring den rätta timingen för att lämna in ansökan till IMO.

Den förväntade minskningen av kväveoxider (NOx) är betydande och större än den som flera av Östersjöländer hade bundit sig till när de 2007 presenterade reduktionsplanen HELCOM Country Allocated Reduction Target (CART).  

Östersjäländerna tillsammans med HELCOM sekretariatet har nu börjat förbereda ansökan som ska lämnas in till den internationella sjöfartsorganisationen (IMO) under mötet MEPC 70 i oktober. Parallellt med Östersjöländernas ansökan kommer ett liknande NECA-ansökan att lämnas in till IMO från Nordsjöländerna, som har kommit överens om att införa ett sådant NOx-utsläppskontrollområde i Nordsjön.

Bakgrund

Under det senaste decenniet har sjöfarten i Östersjön stadigt ökat, till följd av det intensifierade samarbetet och ekonomiska välståndet i regionen. HELCOM:s maritima arbetsgrupp, som inrättades 1975, arbetar aktivt för att minska utsläppen från sjöfarten och förbättra säkerhetsnormerna inom sjöfarten. Den arbetar också för implementering och harmonisering av internationella sjöfartsregler i enlighet med 1992 års Helsingforskonvention.

Helsingforskommissionen, som ofta kallas bara HELCOM, är det styrande organet i Konventionen om skydd av Östersjöområdets marina miljö. Den är en internationell organisation, där de nio Östersjöstaterna samt EU ingår, som arbetar för att skydda den marina miljön i Östersjön från alla föroreningskällor och garantera säkerheten för navigering i regionen.

Läs mer om HELCOM:s färdplan

Läs Mona Mansours "State of Play" om NECA

Läs mer om NECA på vår hemsida

För mer information eller frågor kontakta Mona Mansour, Senior Adviser European Affairs, North Sweden European Office.

/ Michele Cicchetti

Nyheter på området

 • EFNS antar position om CEF

  2018-09-12

  EFNS har antagit en position om CEF. Positionen innehåller det EFNS tidigare framfört dock tydligare koppling till EU-kommissionens och EU-parlamentets betänkande.

 • EU-kommissionen föreslår förlängning av ScanMed till norra Sverige

  2018-06-06

  EU-kommissionen presenterar förslag om en ny CEF-förordning för ett sammanlänkat Europa för tidperioden 2021-2027. EU-kommissionen föreslår att TEN-T stomnätskorridoren Skandinavien-Medelhavet (ScanMed) förlängs från Stockholm till Norrlandskusten, vidare till Narvik samt till Haparanda-Torneå.

 • NTP släpps - NBB byggs och flera andra satsningar i norra Sverige

  2018-06-05

  Den 4 juni presenterade regeringen den nationella infrastrukturplanen för tidperioden 2018-2029. Planen omfattar en totalbudget på 700 miljarder kronor. För Västerbotten och Norrbotten innebär den nya planen flera nya järnvägsbyggen och upprustning och modernisering av befintlig järnväg, satsningar på flera vägsträckor och på sjöfarten.

 • Regeringens besked - klartecken för Norrbotniabanan

  2018-06-01

  Tomas Eneroth Infrastrukturminister tillkännagav idag att Norrbotniabanan kommer att byggas. Närmare 7 miljarder kronor som en del av den nationella transportplanen (NTP) kommer att anslås för att påbörja arbetena på Norrbotniabanan.

 • EU-kommissionen slutför sin agenda för säker, ren och kopplad rörlighet

  2018-05-18

  Den 17 maj presenterade Junckerkommissionen det tredje Europa på väg-paketet för att modernisera Europas transportsystem genom det s k mobilitetspaketet. Syftet är att uppnå en smidig övergång till ett mobilitetssystem som är säkert, rent, uppkopplat och automatiserat

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS