Färdplan för en Östersjö utan NOX-utsläpp

2016-04-13

Vid det årliga sjöfartsmötet inom Helsingforskommissionen (HELCOM), som ägde rum den 10 mars, meddelade Östersjöländerna att de kommit överens om en färdplan för utse Östersjön till ett NOx-utsläppskontrollområde (NECA). Ansökan kommer att lämnas in till den internationella sjöfartsorganisationen (IMO) i oktober parallellt med en liknande ansökan från Nordsjöländerna.

Införandet av ett sådant NOx-utsläppskontrollområde lyder under Bilaga VI till MARPOL-konventionen om förhindrande av förorening från fartyg. Enligt HELCOM:s färdplan kommer ansökan att lämnas in till den internationella sjöfartsorganisationen under mötet MEPC 70, som går av stapeln i oktober 2016.

En liknande NECA-ansökan kommer dessutom att lämnas till IMO av Nordsjöländerna, och den ska hanteras parallellt under samma möte.

Sjöfartens utsläpp av kväveoxider (NOx) bidrar bland annat till övergödningen i Östersjöns ekosystem. Införandet av ett sådant NOx-utsläppskontrollområde beräknas leda till en minskning av NOx-mängden med 7 000 ton årligen. Det kommer dock att ta tid innan man når dit, då reglerna ämnar gälla endast nya fartyg och det kommer att ta flera år innan flottan bytts. 

Tankarna kring införandet av ett NECA i området uppkom genom "HELCOM Baltic Sea Action Plan", som de nio Östersjöstaterna kunde enas om redan 2007. Sedan dess har HELCOM genomfört alla de nödvändiga ekonomiska och miljömässiga förstudierna, förberett ansökningshandlingarna samt utfört intensiva förhandlingar för att nå en överenskommelse kring den rätta timingen för att lämna in ansökan till IMO.

Den förväntade minskningen av kväveoxider (NOx) är betydande och större än den som flera av Östersjöländer hade bundit sig till när de 2007 presenterade reduktionsplanen HELCOM Country Allocated Reduction Target (CART).  

Östersjäländerna tillsammans med HELCOM sekretariatet har nu börjat förbereda ansökan som ska lämnas in till den internationella sjöfartsorganisationen (IMO) under mötet MEPC 70 i oktober. Parallellt med Östersjöländernas ansökan kommer ett liknande NECA-ansökan att lämnas in till IMO från Nordsjöländerna, som har kommit överens om att införa ett sådant NOx-utsläppskontrollområde i Nordsjön.

Bakgrund

Under det senaste decenniet har sjöfarten i Östersjön stadigt ökat, till följd av det intensifierade samarbetet och ekonomiska välståndet i regionen. HELCOM:s maritima arbetsgrupp, som inrättades 1975, arbetar aktivt för att minska utsläppen från sjöfarten och förbättra säkerhetsnormerna inom sjöfarten. Den arbetar också för implementering och harmonisering av internationella sjöfartsregler i enlighet med 1992 års Helsingforskonvention.

Helsingforskommissionen, som ofta kallas bara HELCOM, är det styrande organet i Konventionen om skydd av Östersjöområdets marina miljö. Den är en internationell organisation, där de nio Östersjöstaterna samt EU ingår, som arbetar för att skydda den marina miljön i Östersjön från alla föroreningskällor och garantera säkerheten för navigering i regionen.

Läs mer om HELCOM:s färdplan

Läs Mona Mansours "State of Play" om NECA

Läs mer om NECA på vår hemsida

För mer information eller frågor kontakta Mona Mansour, Senior Adviser European Affairs, North Sweden European Office.

/ Michele Cicchetti

Nyheter på området

 • Nya regler för ansluten mobilitet på EU:s vägar

  2019-03-19

  EU-kommissionen antog den 13 mars nya regler för att trappa upp utbyggnaden av samverkande intelligenta transportsystem (C-ITS) på Europas vägar. C-ITS ska tillåta de olika aktörerna och instanserna på vägar att kommunicera med varandra om bland annat farliga situationer eller trafikstockning. Detta är ett steg på vägen mot EU:s långsiktiga mål med noll dödsfall eller allvarliga skador 2050.

 • EU-kommissionen välkomnar preliminär överenskommelse för finansiering av högpresterande infrastrukturer inom CEF

  2019-03-15

  EU-kommissionen stödjer den preliminära överenskommelsen mellan EU-parlamentet och Rådet för CEF, Connecting Europe Facility, om högpresterande infrastrukturer som en del av EU:s nya långtidsbudget 2021–2027. Programmet ska stötta att EU blir mer klimatneutralt och stötta utvecklingen av infrastrukturer som präglas av miljövänlig mobilitet. Kommissionen har tidigare föreslagit att CEF under långtidsbudgeten 2021–2027 ska ha en budget på 43,2 miljarder euro.

 • EU efterfrågar feedback om implementering av godstransporter längs Europas järnvägskorridorer

  2019-03-11

  Godstransporter via järnväg kan spela en stor roll i försöken att minska stockning i trafik och utsläpp av växthusgaser i EU. Men för att detta ska kunna ske så måste sektorn bättre konkurrera med andra former av godstransport, framför allt den via vägar. Sedan 2010 har EU jobbat med att skapa godskorridorer runt om i Europa som ska förbättra järnvägarna för godstransport så att dessa blir snabbare, säkrare, mer effektiva och mer miljövänliga. EU-kommissionen ska nu utvärdera korridorerna och bedöma hur vida kvalitén på godstransporter via järnväg blivit bättre.

 • Nya regler kring märkning av däck utarbetas av EU, ska minska miljöfarligt utsläpp

  2019-03-07

  EU uppdaterar reglerna kring märkning av däck för att bland annat tydliggöra riktlinjer och minska miljöfarliga utsläpp. De nya reglerna innefattar numera även däck till bussar och lastbilar (C3-däck) och syftar till att dels synliggöra, dels informera kunder om säkerhet, drivmedelseffektivitet och tydliggöra riktlinjer kopplade till väggrepp på snö- och is.

 • Informationsdag om CEF-utlysningen 2019

  2019-02-11

  Den 17 januari och 7 februari hölls två informationsdagar om årets utlysning för Connecting Europe Facility Transport, där bland annat prioriterade projekt och ansökningskriterier presenterades.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS