CEF Transport i ny utlysning för årliga och mångåriga programmet

2016-10-19

Connecting Europe Facility (CEF) eller Fonden för ett sammanlänkat Europa är EU:s finansieringsprogram för genomförande av det transeuropeiska transportnätverket TEN-T för att sammankoppla EU:s länder. EU-kommissionen har nu öppnat 2016 års CEF-transportutlysning för så väl det årliga programmet som det mångåriga programmet (CEF2016). Totala budgeten för denna CEF Transportutlysning är 840 miljoner euro.

Syftet med utlysningarna är att eliminera flaskhalsar och andra felande länkar, förbättra driftskompatibilitet för järnvägar, samt förbättra infrastrukturen längst med gränsövergångar. För att förbereda framtida transportflöden behöver vi säkerställa hållbara och effektiva transportsystem med en övergång till innovativ koldioxidsnåla och energieffektiv teknik menar EU-kommissionen. Det mångåriga programmet syftar till att stödja projekt för att optimera och sammankoppla transportsätt, samt förbättra tillgängligheten av transportinfrastruktur.

Ansökningsomgång 2016 är indelad i två delar; årliga programmet (AWP) och mångåriga programmet (MAP).

 

Årliga programmet (AWP)

CEF Transports prioriteringar inom denna utlysning är:

-       Att skapa gränsöverskridande avsnitt om järnvägar, vägar och inre vattenvägar (110 miljoner euro)

-       Investera i projekt som ansluter det transeuropeiska transportnätet (40 miljoner euro)

-       Minska godsbuller (20 miljoner euro)

-       Godstransporter (20 miljoner euro)

Dessa prioriteringar har varierande procentuell delfinansiering och involverar olika summor av den totala budgeten på 190 miljoner euro.

 

Mångåriga programmet (MAP)

I huvudsak är prioriteringarna öppna för deltagande för sammanhållningsländerna med undantag av; ERTMS, SESAR, samt åtgärder för bred spridning av innovationer och ny teknik inom alla transportslag.

Här listas samtliga sex prioriteringar för utlysningen:

-       Europeiska järnvägsnätet (ERTMS)

-       Ny teknik och innovation inom all transport med fokus på bland annat minskade koldioxidutsläpp och säkerhet (delvis öppen för alla EU28).

-       Europeiskt luftrummet (SESAR)

-       Sjömotorvägar (MoS)

-       Intelligenta transporttjänster för vägar (ITS)

-       Åtgärder som implementerar transportinfrastruktur hos kärnnätet, inklusive urbana knutpunkter

Dessa prioriteringar involverar olika summor av den totala budgeten på 650 miljoner euro.

 

Ansökningar kan skickas av juridiska personer eller under förutsättning att företrädare med rättsliga förpliktelser finns.

Ansökningsprocessen inleds med att kontakta Näringsdepartementet eftersom ett krav är att alla ansökningar måste godkännas av sitt medlemsland. Mer information om hur detta går till hittar du här.

Sista ansökningsdag är 7 februari


En del av utlysningen är en specifik utlysning för sammanhållning, detta gäller endast ansökningar i medlemsländer som är berättigad stöd från Sammanhållningsfonden. Denna utlysning finns både inom den årliga- och flerårliga programmet med en total budget på 1,1 miljarder euro.


För mer information eller frågor kontakta Mona Mansour, Senior Adviser European Affairs - med ansvar för området Transportpolitik, på North Sweden European Office.

Utlysningarna hittar du här

Nyheter på området

 • EFNS antar position om CEF

  2018-09-12

  EFNS har antagit en position om CEF. Positionen innehåller det EFNS tidigare framfört dock tydligare koppling till EU-kommissionens och EU-parlamentets betänkande.

 • EU-kommissionen föreslår förlängning av ScanMed till norra Sverige

  2018-06-06

  EU-kommissionen presenterar förslag om en ny CEF-förordning för ett sammanlänkat Europa för tidperioden 2021-2027. EU-kommissionen föreslår att TEN-T stomnätskorridoren Skandinavien-Medelhavet (ScanMed) förlängs från Stockholm till Norrlandskusten, vidare till Narvik samt till Haparanda-Torneå.

 • NTP släpps - NBB byggs och flera andra satsningar i norra Sverige

  2018-06-05

  Den 4 juni presenterade regeringen den nationella infrastrukturplanen för tidperioden 2018-2029. Planen omfattar en totalbudget på 700 miljarder kronor. För Västerbotten och Norrbotten innebär den nya planen flera nya järnvägsbyggen och upprustning och modernisering av befintlig järnväg, satsningar på flera vägsträckor och på sjöfarten.

 • Regeringens besked - klartecken för Norrbotniabanan

  2018-06-01

  Tomas Eneroth Infrastrukturminister tillkännagav idag att Norrbotniabanan kommer att byggas. Närmare 7 miljarder kronor som en del av den nationella transportplanen (NTP) kommer att anslås för att påbörja arbetena på Norrbotniabanan.

 • EU-kommissionen slutför sin agenda för säker, ren och kopplad rörlighet

  2018-05-18

  Den 17 maj presenterade Junckerkommissionen det tredje Europa på väg-paketet för att modernisera Europas transportsystem genom det s k mobilitetspaketet. Syftet är att uppnå en smidig övergång till ett mobilitetssystem som är säkert, rent, uppkopplat och automatiserat

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS