EU-kommissionen presenterar en ny strategi för flyg i Europa

2015-12-16

Idag den 10 december 2015 antog EU-kommissionen en ny strategi för flyg i Europa, ett initiativ för att stärka EU:s ekonomi, stärka sin industriella bas och stärka sin världsledande position. Detta är tre viktiga prioriteringar för EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker och strategin ska se till att det europeiska flyget behåller sin konkurrenskraft och drar nytta av de möjligheter som globaliseringen innebär. En stark och framåtblickande flygbransch gynnar inte bara företagen, utan även invånarna som får fler flygförbindelser till lägre priser.

Luftfartsstrategin är ett initiativ för att skapa tillväxt för europeiska företag, främjar innovation och låta passagerarna dra nytta av säkrare, miljövänligare och billigare flyg med fler anslutningar. Strategin bidrar direkt till EU-kommissionens prioriteringar om tillväxt och sysselsättning, digital inre marknad, energi unionen och EU som global aktör.

Vice ordförande och EU-kommissionären för energi union Maroš Šefčovič sa, "Konkurrenskraftig och effektiv flygtrafik är av viktig betydelse för Europas tillväxt. Denna nya strategi för flyg skapar ett ramverk som gör det möjligt för den europeiska luftfarten att behålla sitt globala ledarskap.

EU-kommissionären för transport Violeta Bulc sa: "Den europeiska luftfarten står inför en rad utmaningar och dagens strategi innehåller en omfattande och ambitiös åtgärdsplan. Det kommer att hålla de europeiska företagen konkurrenskraftiga och ge de europeiska medborgarna fler valmöjligheter, lägre priser och den högsta nivån av säkerhet och trygghet. "

EU-kommissionens mål är en övergripande strategi för hela flygbranschen i EU med följande prioriteringar:

1. Göra EU till en ledande internationell aktör och samtidigt garantera lika konkurrensvillkor. EU:s flygindustri måste kunna ta sig in på de nya tillväxtmarknaderna. Det kan vi uppnå genom nya luftfartsavtal med viktiga länder och regioner i världen. Avtalen ger inte bara bättre marknadstillträde utan skapar också nya affärsmöjligheter för europeiska företag och garanterar rättvisa och öppna marknadsvillkor enligt ett tydligt regelverk. Resenärerna får också fler förbindelser och bättre priser. Internationella flygförbindelser är en drivkraft för handel och turism och bidrar direkt till ekonomisk tillväxt och fler jobb.

2. Få bort hindren för tillväxt i luften och på marken. De största hindren för att EU:s luftfart ska kunna växa är begränsningar i fråga om kapacitet, effektivitet och förbindelser. Kapacitetsbegränsningar på EU:s flygplatser gör att EU kan gå miste om upp till 818 000 jobb fram till 2035. Strategin betonar vikten av att fullborda det gemensamma europeiska luftrummet, optimera användningen av våra mest trafikerade flygplatser och kartlägga flyglinjerna i och utanför EU för att hitta eventuella brister.

3. Upprätthålla EU:s höga standarder. För invånarnas och företagens skull är det viktigt att behålla EU:s höga standarder för säkerhet, trygghet, miljön, arbetsvillkor och passagerarrättigheter. Strategin föreslår flera åtgärder på dessa områden. EU ska bl.a. uppdatera EU:s säkerhetsregler för att behålla en hög flygsäkerhet när trafiken ökar.

4. Mer innovation, digital teknik och investeringar. Innovation och digitalisering kan bli en katalysator för flygets utveckling och dess drivkraft för tillväxt. EU måste särskilt kunna utnyttja drönarnas ekonomiska potential. Strategin föreslår därför regler som ska garantera säkerhet och rättslig klarhet för branschen och tar upp frågor om integritet och skydd av personuppgifter, säkerhet och miljön.


Bakgrund

Luftfartsstrategin är ett av initiativen i EU-kommissionens arbetsprogram för 2015. Flyget är en stark drivkraft för ekonomisk tillväxt, jobb, handel och rörlighet och spelar en viktig roll för EU:s ekonomi. Branschen sysselsätter nästan 2 miljoner människor i EU och bidrar med 110 miljarder euro till EU:s ekonomi. De senaste 20 åren har avregleringen av den inre flygmarknaden och den kraftigt ökade efterfrågan på flygtransporter i EU och övriga världen gjort att det europeiska flyget har expanderat kraftigt. Flygtrafiken i Europa väntas öka till 14,4 miljoner flygningar år 2035 – en ökning med 50 procent jämfört med 2012. Flygtillgänglighetens effekter i Sverige skapar varje år 103 000 jobb i bidrar till BNP med 79 miljarder.


Mer om luftfartsstrategin i EU-kommissionens pressmedelande

North Sweden tillsammans med Europaforum Norra Sverige har tidigare tagit fram synpunkter på de förslagna EU-riktlinjerna för statligt stöd till flygplatser och flygbolag som du kan läsa här.

/ Alexandra Strömbäck 

Nyheter på området

 • Samråd om EU-fonder på området för strategisk infrastruktur

  2018-03-07

  EU-kommissionens samråd om EU-fonder för strategisk infrastruktur stänger den 8 mars.

 • EFNS antar position om EU:s framtida transportpolitik

  2018-02-27

  Europaforum Norra Sverige (EFNS) positionerar sig inför förestående förhandlingar om EU:s långtidsbudget och EU:s framtida transportpolitik.

 • 2018 – Året för multimodalitet i EU

  2018-02-26

  Multimodalitet innebär att effektivisera transportsystemet genom anpassade och förändrade transportalternativ. Genom att anpassa infrastrukturen och använda de transportmedel som är bäst lämpade för situationen kan EU fortsatt jobba för bättre klimatpåverkan samt höjd livskvalité för EU-invånare samtidigt som transportområden också förbättras och effektiviseras. 2018 vill DG MOVE arbeta för mer multimodalitet.

 • Ny ansökningsgenomgång för CEF-transport Blending Call

  2018-02-23

  Under 2017 lanserade EU-kommissionen CEF-transport Blending Call en ny finansieringsmetod för projekt inom transport- och infrastrukturfrågor i EU. Syftet är att erbjuda delfinansiering i transportprojekt för att då också samtidigt öka privat finansiering inom området. Fram till 12e april finns det möjlighet att söka detta stöd till hållbara samt innovativa transport- och infrastrukturprojekt.

 • Praktikantrapport "Den nordliga handelsrutten Northern Axis-Sidenvägen"

  2018-02-14

  Under sin praktiktid på North Sweden kontoret i Bryssel skriver praktikanterna rapporter om särskilt valda ämnen. Sofia Baumgartner, som gjort praktik på North Sweden hösten 2017, har skrivit sin rapport om "Den nordliga handelsrutten Northern Axis-Sidenvägen".

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS