EU-kommissionen välkomnar preliminär överenskommelse för finansiering av högpresterande infrastrukturer inom CEF

2019-03-15

EU-kommissionen stödjer den preliminära överenskommelsen mellan EU-parlamentet och Rådet för CEF, Connecting Europe Facility, om högpresterande infrastrukturer som en del av EU:s nya långtidsbudget 2021–2027. Programmet ska stötta att EU blir mer klimatneutralt och stötta utvecklingen av infrastrukturer som präglas av miljövänlig mobilitet. Kommissionen har tidigare föreslagit att CEF under långtidsbudgeten 2021–2027 ska ha en budget på 43,2 miljarder euro. 

Högpresterande infrastrukturer inom CEF-Transport 2021–2027 

Ett nytt program om högpresterande infrastrukturer ska göra att EU rör sig mot ett klimatneutralt samhälle, efter förslagen i EU:s långsiktiga strategi ”En ren jord åt alla”. Programmet ska stötta utvecklingen av infrastrukturer som innebär säker, ren och uppkopplad mobilitet. Det ska även ge prioritet till klimatvänliga moduler, så som järnväg och utvecklingen av laddningsstationer för fordon som använder sig av alternativa bränslen. 

Genom att göra energisystem bättre sammankopplade, smartare och säkrare ska CEF hjälpa till att färdigställa Energiunionen, och stödja övergången till ren energi. Detta ska hjälpa EU att hålla sig i framkant när det gäller omställningen till ren energi, i linje med Junckerkommissionens politiska prioritet att EU ska bli världsledande inom förnybar energi. Kommissionären för transport, Violeta Bulc menar att nya ”Connecting Europe Facility” är själva hjärtat i europeisk transportpolitik, och förutom att hjälpa Europas transportsektor till nollutsläpp och att bli digitaliserat, kommer det nya programmet göra att EU kan färdigställa sitt transeuropeiska transportnätverk.

Infrastruktur inom CEF- Telecom 2021–2027

Förslaget innefattar också CEF:s digitala program, som kommer att finansiera strategisk digital anslutningsinfrastruktur. Detta kommer att inkludera 5G-korridorer för sammankopplad och automatiserad mobilitet, stomnätverk som sammankopplar högpresterande datorer med deras användare, gigabit-anslutning för viktiga socioekonomiska institutioner (till exempel skolor, sjukhus, transporthubbar, stora offentliga tjänsteleverantörer och digitalt intensiva företag) samt se till att Europas samhällen är redo för 5G. Allt detta ska bidra till större möjligheter inom den digitala inre marknaden. 

Nästa steg

Den preliminära överenskommelsen mellan EU-parlamentet och CEF måste nu godkännas både av EU-parlamentet och Ministerrådet. Eftersom att överenskommelsen är en del av EU:s kommande långtidsbudget, måste även denna senare godkännas av EU:s legislativa organ innan förslaget officiellt är godtaget. 

Läs EU-kommissionens pressmeddelande om högpresterande infrastrukturer i nya långtidsbudgeten.

/Clara Lundén  

 

 

EU-kommissionen stödjer den preliminära överenskommelsen mellan EU-parlamentet och Rådet för CEF, Connecting Europe Facility, om högpresterande infrastrukturer som en del av EU:s nya långtidsbudget 2021–2027. Programmet ska stötta att EU blir mer klimatneutralt och stötta utvecklingen av infrastrukturer som präglas av miljövänlig mobilitet. Kommissionen har tidigare föreslagit att CEF under långtidsbudgeten 2021–2027 ska ha en budget på 43,2 miljarder euro.

Nyheter på området

 • Experter ger råd om hantering av flygtrafik i Europa

  2019-05-08

  Den 15 april mottog EU-kommissionen rekommendationer från vicemannagruppen inom flygsektorn angående framtida hantering av flygtrafiken i Europa. Vicemannagruppen är en expertgrupp som satts upp av EU-kommissionen DG MOVE för att se över de senaste händelserna inom Europeisk flygsektor och flygtrafik, lyssna till åsikterna hos större flygtrafikintressenter och komma fram till förslag på framtida riktning för hanteringen av flygtrafik inom Europa.

 • EU-Kina tar sammankopplingsplattformen till nästa nivå

  2019-05-08

  Den 8 april hölls EU-Kina Connectivity Platform för diskussioner om strategier för bättre förbindelser inom ramen för EU:s transportpolitik i TEN-T och Kinas Belt and road-initiativet. Parterna åtog sig att ha en tydlig öppenhet och lika villkor inom infrastruktursatsningarna, likaså om att bedriva en gemensam studie för att identifiera de mest hållbara transportkorridorerna.

 • Samråd av TEN-T

  2019-05-06

  EU-kommissionen genomför just nu ett samråd om utvärdering av riktlinjer för TEN-T. Denna ska ligga till grund för ny förordningstext. Intressenter inbjuds lämna åsikter.

 • EU föreslår finansiering till Malmbanan genom Fonden för ett sammanlänkat Europa (CEF)

  2019-03-26

  Connecting Europé Facility (CEF), eller Fonden för ett sammanlänkat Europa, har som huvudsyfte att främja gränsöverskridande samarbeten och lösningar inom de europeiska transport-, energi- och telekomnäten. Nu föreslår EU finansiering för 55 miljoner till 5 projekt där svenska partners ingår – huvuddelen går till ERTMS på Malmbanan.

 • Nya regler för ansluten mobilitet på EU:s vägar

  2019-03-19

  EU-kommissionen antog den 13 mars nya regler för att trappa upp utbyggnaden av samverkande intelligenta transportsystem (C-ITS) på Europas vägar. C-ITS ska tillåta de olika aktörerna och instanserna på vägar att kommunicera med varandra om bland annat farliga situationer eller trafikstockning. Detta är ett steg på vägen mot EU:s långsiktiga mål med noll dödsfall eller allvarliga skador 2050.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS