Högnivåmöte - Företrädare för Norrbotten och Västerbotten träffar Pat Cox i Köpenham

2015-06-17

Stark uppslutning från politiken och industrin i Norrbotten och Västerbotten på det av North Sweden anordnade högnivåmöte med Pat Cox, samordnare för stomnätskorridoren Skandinavien-Medelhavet (SkandMed), den 3 juni i Köpenhamn.

North Sweden anordnade ett högnivåmöte den 3 juni i Köpenhamn för företrädare från politiken och industrin i Norrbotten och Västerbotten samt Pat Cox, samordnare för stomnätskorridoren Skandinavien-Medelhavet (SkandMed), för samtal om utveckling av transportinfrastrukturen i Norra Sverige kopplat till EU:s transportpolitik för TEN-T och hur EU skulle kunna vara engagerad i att länka våra transportstråk till SkandMed. 

Magdalena Andersson, landshövding Länsstyrelsen i Västerbotten och Maria Stenberg (S), ordförande landstingsstyrelsen Norrbottens läns landsting, höll inledningsanföranden.

Magdalena Andersson belyste vikten av fungerande transportinfrastruktur som instrument för att säkerställa hållbar ekonomisk tillväxt i den Skandinaviska Arktis samt framförde slutsatserna i "Growth from the North" den statliga utredningen som pekar på behov och förutsättningar i den Europeiska Arktis som i Sverige omfattar Norrbotten och Västerbotten.

Rapporten har tagits fram av en oberoende expertgrupp som tillsatts av statsministrarna i Norge, Sverige och Finland, och i vilken landshövding Magdalena Andersson ingått, och är ett första samlade grepp för att definiera drivkrafter och åtgärder. För den Skandinaviska Arktis, betonade Magdalena, är det avgörande att länka samman infrastrukturen i norr med TEN-T.

Alla
Norrbotten och Västerbotten i samtal med korridorsamordnaren. Från vänster: Per Bondemark (SSAB samt Näringslivets Transportråd), Andreas Lind (Länsstyrelsen i Norrbotten), Menno van der Kamp (EU-kommissionen), Niklas Nordström (Luleå kommun), Magdalena Andersson (Länsstyrelsen i Västerbotten), Pat Cox (Korridorsamordnare Skandinavien-Medelhavet), Maria Stenberg (Norrbottens läns landsting), Karl-Owe Svensson (Boliden), Henrik Vuorinen (Luleå hamn), Lorents Burman (Skellefteå kommun), Anders Björnström (LKAB)

Maria Stenberg lyfte fram transportinfrastrukturen i regionen kopplat till TEN-T. Norrbotten och Västerbotten ligger i den nordligaste delen av Sverige, i den Europeiska Arktis, med stora utmaningar och möjligheter. Tillgängligheten till EU:s marknader för råvaror från norra Sverige och den Europeiska Arktis kräver funktionella järnvägs- och sjöförbindelser. Viktiga transportinfrastrukturobjekt i vår del av EU ingår i EU:s TEN-T och utgör viktiga strukturer för transporter av viktiga råvaror och andra förädlade produkter på den europeiska marknaden. 

Norrbotten och Västerbotten står för stora godsflöden i transportsystemet på såväl järnvägs- som sjöfartssystemet, och dessa flöden har en enorm inverkan på SkandMed. Maria Stenberg uppmanade EU-kommissionen att utse en europeisk samordnare samt att inkludera våra regioner som angränsar till SkandMed i arbetsgrupper tillägnade stomnätskorridoren. Det skulle påskynda implementering av infrastrukturen tack vare ett starkare stöd från den europeiska samordnaren. Dessutom skulle det ge oss stöd från EU-kommissionen att undersöka hur transportinfrastrukturen i vår del av EU integreras i stomnätskorridoren Skandinavien-Medelhavet, avslutade Maria Stenberg.

Pat Cox höll ett anförande om TEN-T samt SkandMed med beröring på nuläge och planerade aktiviteter, liksom övriga deltagare som framförde utifrån sina perspektiv behoven av fungerande infrastruktur.

Högnivåmötet är ett viktigt steg i dialogen med Bryssel om utformande av stomnätet i CEF post 2020 samt TEN-T post 2030 och vid förhandlingarna om EU:s mångåriga budget för nästkommande programperiod.

mmpc2k
Köpenhamnsmötet. På bild Mona Mansour (North Sweden European Office) och Pat Cox (Korridorsamordnare Skandinavien-Medelhavet) 

North Sweden European Office-Norrbottens och Västerbottens direktlänk till EU

North Sweden European Office är Norrbottens och Västerbottens direktlänk till EU. Målet med vår verksamhet är att skapa förutsättningar för regionen att agera framgångsrikt på EU-arenan. Vi arbetar främst med att påverka och driva frågor som har betydelse för regionen i det europeiska samarbetet. 

Ett viktigt mål för EU:s transportpolitik är att bidra till att den inre marknaden uppnås genom väl fungerande gränsöverskridande transportsystem. TEN-T, det Transnationella nätverket för transporter är det viktigaste instrumentet för detta.

Goda transporter inom såväl som till och från Norrbotten och Västerbotten är en nödvändighet för att regionen ska vara attraktiv för företag och invånare. Att synliggöra regionens behov av intermodala transportlösningar är också av stor vikt i en geografisk stor men glest befolkad region med ett transportintensivt näringsliv. 

North Swedens arbete inom området Transportpolitik 

Europaforum Northern Sweden view in response to the open consultation on "Roadmap to a Single European Transport Area – Towards a competitive and resource efficient transport system"

Growth from the North - How can Norway, Sweden and Finland achieve sustainable growth in the Scandinavian Arctic?

/Mona Mansour

 

Nyheter på området

 • Ansökningsomgång CEF2019

  2018-12-06

  EU-kommissionen har via INEA publicerat ansökningsomgången för CEF Transport 2019. Utlysningen för CEF 2019 med möjlighet att lämna in ansökan öppnar först den 8 januari 2019. Deadline är den 24 april 2019. Tillgänglig budget är 100 miljoner EUR

 • Transporter i Arktis

  2018-12-05

  Transporter i Arktis och den nordliga dimensionen på agendan i Bryssel under novembermånad. En rad seminarier och diskussionsforum har under november anordnats i Bryssel.

 • Kommissionen besökte Luleå

  2018-11-21

  Frederic Versini, vice enhetschef för TEN-T på EU-kommissionen DG MOVE besökte Luleå den 7-8 november 2018 på inbjudan av North Sweden.

 • Rundabordssamtal om CEF & TEN-T

  2018-10-24

  Den 11 oktober bjöd North Sweden European Office in nyckelpersoner till ett rundabordssamtal om "CEF och TEN-T från ett Arktiskt perspektiv" i Bryssel.

 • Studiebesök ScanMed södra

  2018-10-10

  North Sweden, tillsammans med infrastrukturstrateger från Norrbotten och Västerbotten, har besökt TEN-T:s stomnätskorridor ScanMeds södra del den 1-4 oktober 2018.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS