Överenskommelse om direktivet för utbyggnad av infrastruktur för alternativa bränslen

2014-03-25

Den 20 mars förhandlades en informell överenskommelse fram mellan Rådet och Europaparlamentet om ett direktiv för utbyggnad av infrastruktur för alternativa bränslen. Överenskommelsen mellan de två lagstiftande institutionerna grundar sig i ett förslag om direktiv som lades fram av EU-kommissionen i januari 2013, och syftar till att etablera ett gemensamt ramverk inom EU för att minska beroendet av fossila bränslen i transportsektorn.

Målsättning med direktivet
Direktivet om utbyggnad av infrastruktur för förnybara bränslen har tagits fram för att försäkra tillhandahållandet av tanknings- och laddningsstationer för bilar, lastbilar och fartyg som använder sig av förnybara bränslen i Europa. Förslaget innebär att EU:s medlemsstater måste inrätta nationella planer och målsättningar för hur infrastrukturen för förnybara bränslen ska finnas tillgänglig och erbjuda förare av miljödrivna fordon en god tillgänglighet till hela Europas transportnät.

Att skapa ett infrastrukturnät med gemensamma standarder anses vara en avgörande åtgärd för att öka efterfrågan på alternativa energikällor (som el, hydrogen och naturgas) som drivmedel i fordon. Samtidigt skulle en standardisering uppmuntra tillverkare att producera fler fordon som drivs av sådana bränslen. En ökad användning av alternativa bränslen i alla typer av fordon (bilar, tåg, fartyg och flyg) skulle minska oljeberoendet och således förbättra EU:s energisäkerhet och minska utsläppen av växthusgaser.

Processen mot antagande av direktivet
Den 5 december 2013 antog Rådet sina allmänna riktlinjer för direktivet. Den överenskommelse som nu gjorts måste i samråd med EU-kommissionen godkännas av Europaparlamentets transportkommitté (utskottet för transport och turism) och sedan av hela parlamentet i april och slutligen av Rådet. Trots att överenskommelsen ännu inte är juridiskt bindande framhöll rapportören för frågan i Europaparlamentet, Carlo Fidanza, att överenskommelsen är ett mycket viktigt steg på vägen mot en Europeisk marknad som främjar transporter drivna på förnybara bränslen.

Läs mer om överenskommelsen på Europaparlamentets pressportal.

North Sweden har tidigare rapporterat om processen inom viken förhandlingarna kring direktivet fortlöpt:
12 februari 2013 - EU-kommissionens strategi för rena drivmedel
20 september 2013 - Transportutskottet diskuterar betänkande om utbyggnad av infrastrukturen för alternative bränslen
17 december 2013 - Rådet har antagit allmänna riktlinjer för infrastruktur för alternativa bränslen

För mer information, kontakta Mona Mansour, Senior Adviser, ansvarig för transportpolitik,  North Sweden European Office.

/Mona Mansour & Åsa Fors

Nyheter på området

 • EFNS antar position om CEF

  2018-09-12

  EFNS har antagit en position om CEF. Positionen innehåller det EFNS tidigare framfört dock tydligare koppling till EU-kommissionens och EU-parlamentets betänkande.

 • EU-kommissionen föreslår förlängning av ScanMed till norra Sverige

  2018-06-06

  EU-kommissionen presenterar förslag om en ny CEF-förordning för ett sammanlänkat Europa för tidperioden 2021-2027. EU-kommissionen föreslår att TEN-T stomnätskorridoren Skandinavien-Medelhavet (ScanMed) förlängs från Stockholm till Norrlandskusten, vidare till Narvik samt till Haparanda-Torneå.

 • NTP släpps - NBB byggs och flera andra satsningar i norra Sverige

  2018-06-05

  Den 4 juni presenterade regeringen den nationella infrastrukturplanen för tidperioden 2018-2029. Planen omfattar en totalbudget på 700 miljarder kronor. För Västerbotten och Norrbotten innebär den nya planen flera nya järnvägsbyggen och upprustning och modernisering av befintlig järnväg, satsningar på flera vägsträckor och på sjöfarten.

 • Regeringens besked - klartecken för Norrbotniabanan

  2018-06-01

  Tomas Eneroth Infrastrukturminister tillkännagav idag att Norrbotniabanan kommer att byggas. Närmare 7 miljarder kronor som en del av den nationella transportplanen (NTP) kommer att anslås för att påbörja arbetena på Norrbotniabanan.

 • EU-kommissionen slutför sin agenda för säker, ren och kopplad rörlighet

  2018-05-18

  Den 17 maj presenterade Junckerkommissionen det tredje Europa på väg-paketet för att modernisera Europas transportsystem genom det s k mobilitetspaketet. Syftet är att uppnå en smidig övergång till ett mobilitetssystem som är säkert, rent, uppkopplat och automatiserat

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS