Arktisk infrastruktur diskuterades i Almedalen

2017-07-05

Pat Cox, europeisk samordnare för Core Network Corridor Scandinavian-Mediterranean (ScanMed) besökte Almedalsveckan 3-5 juli på inbjudan av North Sweden European Office i samarbete med den Botniska korridoren.

Den 3 juli hölls det av North Sweden European Office i samarbete med Region Västerbotten och Region Norrbotten anordnade seminariet ”Arctic Transport Café” för samtal om utveckling av transportsystemet i Arktis inklusive förlängning av ScanMed norrut, kopplat till EU:s TEN-T politik och den framtida utformningen av stomnätskorridorer och CEF samt EU:s långtidsbudget.

Pat Cox 1

Pat Cox, europeisk samordnare för Scandinavian-Mediterranean

”As a European you have the right to be connected to all (the Unions) its transport”, poängterade Pat Cox, europeisk samordnare för Core Network Corridor Scandinavian-Mediterranean (ScanMed). Att tillhöra stomnätskorridorer medför inkluderande i alla strukturer för korridorplanering. ScanMed korridoren är den längsta bland de 9 stomnätskorridorerna i CEF. Den sträcker sig idag från rysk-finska gränsen, via Helsingfors till Stockholm och vidare genom Danmark, Tyskland, Österrike och Italien till Valetta, Malta. 

Erik Bergkvist, ordförande regionstyrelsen på Region Västerbotten, påminde om att all utveckling sker lokalt och pekar på att Arktis inte är ett museum "Det är en plats där människor lever. Vi vill inte preservera Arktis men inte heller exploatera det. Vi vill utveckla det och därför behöver vi ha ett välfungerande transportsystem för sammankoppling med övriga Europa samt inom- och interregionalt, vilket pekas ut av OECD är avgörande för tillväxtskapande i NSPA-regionen. Vi har EU på vår sida och nyckeln är nu den nationella nivån."

På eftermiddagen den 3 juli hölls seminariet "European Core Network Corridors – enablers for all stakeholders?" anordnat av den Botniska korridoren. EU, nationell samt regionalnivå samtalar om stomnätets fördelar och nytta för användare, regionalutveckling och Sverige i stort. Pat Cox, europeisk samordnare för ScanMed presenterade i sitt anförande EU:s TEN-T politik, samordnarens roll och arbete inom ScanMed korridoren.

"There is a strong statement. Is this a priority, do you wish it to be? It is a Swedish choice.", replikerade Pat Cox på moderatorns fråga om ScanMeds förlängning norrut vara eller icke vara.

Mattias Landgren

Mattias Landgren, statssekreterare hos infrastrukturminister Anna Johansson

Mattias Landgren, statssekreterare hos infrastrukturminister Anna Johansson, presenterade regeringens transportpolitiska målsättningar och nämnde Sveriges höga ambitioner för omställning till ett fossilfritt samhälle för vilka TEN-T och CEF är viktiga smörjmedel. Landgren lyfte fram pågående arbete med nationell transportplan, dock utan att gå in i detaljer om innehåll och prioriteringar, som presenteras först i augusti 2017.

"This is EU:s gateway to the European Arctic" sade Maria Stenberg, ordförande regionstyrelsen på Region Norrbotten, och betonade likaså vikten av norra Sverige, med tunga basindustrier och råvaruresurser, för hela Sveriges välstånd och efterlyste stöd från den svenska regeringen för att få till stånd sammankopplingen av transportsystemet i stomnätet i norr till ScanMed.

Pat Cox 2

Pat Cox, europeisk samordnare och Anna Johansson, infrastrukturminister

Pat Cox medverkade under vistelsen i Almedalen på en rad seminarier och enskilda möten med ett flertal andra regioner belägna längst ScanMed korridoren. Pat Cox sammanstrålade med och samtalade med infrastrukturminister Anna Johansson på Jernhusens aktivitet.

Revidering av CEF-förordningen pågår

Vid EU-kommissionens DG MOVE pågår för närvarande arbete med översyn av förordningen Connecting Europe Facility (CEF), utifrån inlämnade synpunkter från samrådet om halvtidsutvärderingen första kvartalet 2017, samt analyser och impact assesment. Det utgör grunden för förslaget om en reviderad CEF-förordning som ska gälla för nästkommande programperiod 2021-2027. Förslag om tillägg, exempelvis förlängning av ScanMed till norra Sverige, och andra revideringar i CEF-förordning bör inlämnas till DG MOVE nu om det ska hinna komma med i CEF-förslaget som presenteras sommaren 2018. Hemställan om förlängning av ScanMed norrut i Sverige kan inlämnas till EU-kommissionen av den svenska regeringen då detta är en kompetens för medlemsländerna. 

/Mona Mansour

 

Nyheter på området

 • Ny ansökningsgenomgång för CEF-transport Blending Call

  2018-02-23

  Under 2017 lanserade EU-kommissionen CEF-transport Blending Call en ny finansieringsmetod för projekt inom transport- och infrastrukturfrågor i EU. Syftet är att erbjuda delfinansiering i transportprojekt för att då också samtidigt öka privat finansiering inom området. Fram till 12e april finns det möjlighet att söka detta stöd till hållbara samt innovativa transport- och infrastrukturprojekt.

 • Samråd om finansiering av strategisk infrastruktur

  2018-01-16

  Nu utlyser EU-kommissionen ett samråd för att samla in åsikter kring de framtida EU-fonderna för strategisk infrastruktur. EU-kommissionen välkomnar åsikter från intresserade aktörer och andra regioner och är öppet till den 8 mars 2018.

 • State of Play - CEF2

  2017-12-11

  Inför förhandlingarna mellan Sverige och EU-kommissionen om CEF för kommande programperiod är det främst två frågor som behöver förtydligas om Sveriges ståndpunkt.

 • Revidering och förhandlingar om CEF-förordningen pågår

  2017-12-01

  För norra Sverige är det av vikt i förhandlingarna mellan den svenska nationella nivån och EU-kommissionen DG MOVE att det säkerställs att CORE-järnvägssektionerna Botniabanan, Norrbotniabanan, Haparandabanan samt Malmbanan förblir delar i CORE Network i CEF2. De 5 nordliga länen och Örebro förespråkar unisont en förlängning av ScanMed i vilken den Botniska korridoren ingår i sin helhet.

 • North Sweden medverkade på FERRMEDs konferens om interkontinentala handelsrutter

  2017-11-15

  North Sweden European Office medverkade på FERRMEDs konferens "Key Corridors, main terminals and train features in the "Silk Road" railway network - Towards a high performance pipeline Trans-Eurasian Railway Land Bride", den 8 november i Europaparlamentet. North Sweden lyfte fram möjligheterna på transportsystemet i norra Sverige på Northern Axis kopplat till de transeuropeiska handelsrutter och transportkorridorer till Kina.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS