Arktisk infrastruktur diskuterades i Almedalen

2017-07-05

Pat Cox, europeisk samordnare för Core Network Corridor Scandinavian-Mediterranean (ScanMed) besökte Almedalsveckan 3-5 juli på inbjudan av North Sweden European Office i samarbete med den Botniska korridoren.

Den 3 juli hölls det av North Sweden European Office i samarbete med Region Västerbotten och Region Norrbotten anordnade seminariet ”Arctic Transport Café” för samtal om utveckling av transportsystemet i Arktis inklusive förlängning av ScanMed norrut, kopplat till EU:s TEN-T politik och den framtida utformningen av stomnätskorridorer och CEF samt EU:s långtidsbudget.

Pat Cox 1

Pat Cox, europeisk samordnare för Scandinavian-Mediterranean

”As a European you have the right to be connected to all (the Unions) its transport”, poängterade Pat Cox, europeisk samordnare för Core Network Corridor Scandinavian-Mediterranean (ScanMed). Att tillhöra stomnätskorridorer medför inkluderande i alla strukturer för korridorplanering. ScanMed korridoren är den längsta bland de 9 stomnätskorridorerna i CEF. Den sträcker sig idag från rysk-finska gränsen, via Helsingfors till Stockholm och vidare genom Danmark, Tyskland, Österrike och Italien till Valetta, Malta. 

Erik Bergkvist, ordförande regionstyrelsen på Region Västerbotten, påminde om att all utveckling sker lokalt och pekar på att Arktis inte är ett museum "Det är en plats där människor lever. Vi vill inte preservera Arktis men inte heller exploatera det. Vi vill utveckla det och därför behöver vi ha ett välfungerande transportsystem för sammankoppling med övriga Europa samt inom- och interregionalt, vilket pekas ut av OECD är avgörande för tillväxtskapande i NSPA-regionen. Vi har EU på vår sida och nyckeln är nu den nationella nivån."

På eftermiddagen den 3 juli hölls seminariet "European Core Network Corridors – enablers for all stakeholders?" anordnat av den Botniska korridoren. EU, nationell samt regionalnivå samtalar om stomnätets fördelar och nytta för användare, regionalutveckling och Sverige i stort. Pat Cox, europeisk samordnare för ScanMed presenterade i sitt anförande EU:s TEN-T politik, samordnarens roll och arbete inom ScanMed korridoren.

"There is a strong statement. Is this a priority, do you wish it to be? It is a Swedish choice.", replikerade Pat Cox på moderatorns fråga om ScanMeds förlängning norrut vara eller icke vara.

Mattias Landgren

Mattias Landgren, statssekreterare hos infrastrukturminister Anna Johansson

Mattias Landgren, statssekreterare hos infrastrukturminister Anna Johansson, presenterade regeringens transportpolitiska målsättningar och nämnde Sveriges höga ambitioner för omställning till ett fossilfritt samhälle för vilka TEN-T och CEF är viktiga smörjmedel. Landgren lyfte fram pågående arbete med nationell transportplan, dock utan att gå in i detaljer om innehåll och prioriteringar, som presenteras först i augusti 2017.

"This is EU:s gateway to the European Arctic" sade Maria Stenberg, ordförande regionstyrelsen på Region Norrbotten, och betonade likaså vikten av norra Sverige, med tunga basindustrier och råvaruresurser, för hela Sveriges välstånd och efterlyste stöd från den svenska regeringen för att få till stånd sammankopplingen av transportsystemet i stomnätet i norr till ScanMed.

Pat Cox 2

Pat Cox, europeisk samordnare och Anna Johansson, infrastrukturminister

Pat Cox medverkade under vistelsen i Almedalen på en rad seminarier och enskilda möten med ett flertal andra regioner belägna längst ScanMed korridoren. Pat Cox sammanstrålade med och samtalade med infrastrukturminister Anna Johansson på Jernhusens aktivitet.

Revidering av CEF-förordningen pågår

Vid EU-kommissionens DG MOVE pågår för närvarande arbete med översyn av förordningen Connecting Europe Facility (CEF), utifrån inlämnade synpunkter från samrådet om halvtidsutvärderingen första kvartalet 2017, samt analyser och impact assesment. Det utgör grunden för förslaget om en reviderad CEF-förordning som ska gälla för nästkommande programperiod 2021-2027. Förslag om tillägg, exempelvis förlängning av ScanMed till norra Sverige, och andra revideringar i CEF-förordning bör inlämnas till DG MOVE nu om det ska hinna komma med i CEF-förslaget som presenteras sommaren 2018. Hemställan om förlängning av ScanMed norrut i Sverige kan inlämnas till EU-kommissionen av den svenska regeringen då detta är en kompetens för medlemsländerna. 

/Mona Mansour

 

Nyheter på området

 • ScanMed till norra Sverige

  2018-06-06

  EU-kommissionen föreslår ny CEF-förordning som sammanlänkar Europa. ScanMed förlängs från Stockholm till Norrlandskusten, vidare till Narvik & Haparanda-Torneå.

 • NTP släpps - NBB byggs och flera andra satsningar i norra Sverige

  2018-06-05

  Den 4 juni presenterade regeringen den nationella infrastrukturplanen för tidperioden 2018-2029. Planen omfattar en totalbudget på 700 miljarder kronor. För Västerbotten och Norrbotten innebär den nya planen flera nya järnvägsbyggen och upprustning och modernisering av befintlig järnväg, satsningar på flera vägsträckor och på sjöfarten.

 • Regeringens besked - klartecken för Norrbotniabanan

  2018-06-01

  Tomas Eneroth Infrastrukturminister tillkännagav idag att Norrbotniabanan kommer att byggas. Närmare 7 miljarder kronor som en del av den nationella transportplanen (NTP) kommer att anslås för att påbörja arbetena på Norrbotniabanan.

 • EU-kommissionen slutför sin agenda för säker, ren och kopplad rörlighet

  2018-05-18

  Den 17 maj presenterade Junckerkommissionen det tredje Europa på väg-paketet för att modernisera Europas transportsystem genom det s k mobilitetspaketet. Syftet är att uppnå en smidig övergång till ett mobilitetssystem som är säkert, rent, uppkopplat och automatiserat

 • Återblick på TEN-T Days 2018

  2018-05-08

  North Sweden deltog den 25–27 april på TEN-T Days 2018 i Ljubljana, EU-kommissionen DG MOVE:s stora årliga sammankomst om utveckling av EU:s transportpolitik inom TEN-T.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS