Rådet antar ståndpunkt om Shift2Rail

2014-03-24

Under TTE rådsmötet den 14 mars i Bryssel antog Rådet sin ståndpunkt om ett utkast till förordning om att upprätta Shift2Rail, ett offentligt-privat partnerskap som kommer att förvalta ett forsknings- och innovationsprogram för att stödja utvecklingen av bättre järnvägstransporter i Europa.

Shift2Rail etableras som ett Joint undertaking eller företag och kommer att hantera alla järnvägsinriktade forsknings- och innovationsåtgärder som samfinansieras av EU. Stöd kommer att ges för utveckling, demonstration och validering av innovativa tekniker och lösningar. Projektresultaten mäts mot kvantitativa indikatorer, bland annat en ökning med 100% av kapaciteten för järnvägstransportsystemet, en minskning av dess livscykelkostnad med 50% och en ökning av tillförlitligheten och punktligheten i tågtrafiken med 50%. Shift2Rail förväntas öka sektorns konkurrenskraft vis-a-vis andra transportslag och utländsk konkurrens, samt skapa arbetstillfällen och öka exporten.

Företaget etableras av ett konsortium bestående av EU och åtta partners från branschen (Alstom, Ansaldo, Bombardier, Construcciones y Auxiliar de Ferrocariles, Network Rail, Siemens, Thales samt Trafikverket). Associerade medlemmar från relevanta intressenter t ex tillverkare av järnvägsutrusning, branschorganisationer samt akademi, kommer att väljas ut genom öppna utlysningar om medlemskap. För att bli behörig associerad medlem krävs ett minimum bidrag om 2,5% av den totala budgeten för innovationsprogrammet där den sökande vill delta. För ett järnvägsföretag i form av en enda juridisk person innebär det ett bidrag om minst EUR 12 miljoner, och för ett konsortium av järnvägsföretag och/eller infrastrukturförvaltare minst EUR 15 miljoner euro, i alla innovationsprogram.

Unionsfinansieringen kommer från Horisont 2020 och uppgår till högst EUR 450 miljoner under 2014-2020. Ytterligare medel kan tilldelas från andra EU-instrument. Det totala bidraget från industrin kommer att vara minst EUR 470 miljoner. Mandatet för Shift2Rail upphör den 31 december 2024, varefter företaget avvecklas.

Samråd om initiativet Shift2Rail pågår för närvarande med Europaparlamentet.

http://www.shift2rail.org/

/Mona Mansour

Nyheter på området

 • EFNS antar position om CEF

  2018-09-12

  EFNS har antagit en position om CEF. Positionen innehåller det EFNS tidigare framfört dock tydligare koppling till EU-kommissionens och EU-parlamentets betänkande.

 • EU-kommissionen föreslår förlängning av ScanMed till norra Sverige

  2018-06-06

  EU-kommissionen presenterar förslag om en ny CEF-förordning för ett sammanlänkat Europa för tidperioden 2021-2027. EU-kommissionen föreslår att TEN-T stomnätskorridoren Skandinavien-Medelhavet (ScanMed) förlängs från Stockholm till Norrlandskusten, vidare till Narvik samt till Haparanda-Torneå.

 • NTP släpps - NBB byggs och flera andra satsningar i norra Sverige

  2018-06-05

  Den 4 juni presenterade regeringen den nationella infrastrukturplanen för tidperioden 2018-2029. Planen omfattar en totalbudget på 700 miljarder kronor. För Västerbotten och Norrbotten innebär den nya planen flera nya järnvägsbyggen och upprustning och modernisering av befintlig järnväg, satsningar på flera vägsträckor och på sjöfarten.

 • Regeringens besked - klartecken för Norrbotniabanan

  2018-06-01

  Tomas Eneroth Infrastrukturminister tillkännagav idag att Norrbotniabanan kommer att byggas. Närmare 7 miljarder kronor som en del av den nationella transportplanen (NTP) kommer att anslås för att påbörja arbetena på Norrbotniabanan.

 • EU-kommissionen slutför sin agenda för säker, ren och kopplad rörlighet

  2018-05-18

  Den 17 maj presenterade Junckerkommissionen det tredje Europa på väg-paketet för att modernisera Europas transportsystem genom det s k mobilitetspaketet. Syftet är att uppnå en smidig övergång till ett mobilitetssystem som är säkert, rent, uppkopplat och automatiserat

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS