Sverige kräver samma svavelregler i hela Europa

2010-09-17

Under det informella transportministermötet 15-16 september framhöll statssekreterare Leif Zetterberg att det är väsentligt att samma svavelhalter i fartygsbränsle gäller i hela Europa, enligt ett pressmeddelande från regeringen. 

- Om svavelhalten i fartygsbränsle sänks till 0,1 procent kommer Östersjöländerna drabbas av betydande kostnadsökningar. Detta skulle slå mot bland annat den svenska basindustrin, vilket inte är ett rimligt alternativ, säger Leif Zetterberg.

Hösten 2008 beslutade IMO om skärpta gränsvärden för svavel i marint bränsle - både på global nivå och inom så kallade svavelkontrollområden. Dit hör bland annat Östersjön, Nordsjön och Engelska kanalen. De nya reglerna innebär att svavelhalten i de fartygsbränslen som används i svavelkontrollområden år 2015 kommer att sänkas till 0,1 viktprocent svavel. På global nivå kommer högsta tillåtna svavelhalt i marint bränsle från 2020 att sänkas till 0,5 viktprocent. Beslutet innebär att olika regler kommer att gälla i olika delar av Europa.

En av de frågor som behandlas vid mötet i Antwerpen är möjliga framtida policyer som kan tillgodose minskade miljöeffekter av närsjöfart och inre vattenvägar, samtidigt som de inte missgynnar sjöfarten i förhållande till andra transportslag.

- Det är viktigt att framtida riktlinjer säkerställer ett effektivt, robust och sammanhängande europeiskt transportsystem. Ett sådant system ska baseras på harmoniserade regler som främjar konkurrens på lika villkor mellan olika transportslag och olika delar av Europa, säger Leif Zetterberg.

Läs finska kommunikationsministeriets pressmeddelande om mötet

Läs tidigare nyheter i svavelfrågan

2010-05-18 Näringslivsorganisationer kräver översyn av svavelregler

2010-02-24 Fortsatt debatt om svavel

2010-02-10 Basindustrin hotas

2010-01-21 Framtidens transporter och svavel på agendan

/AG

Nyheter på området

 • State of Play: Det fjärde järnvägspaketet

  2014-04-07

  På TTE-rådsmötet den 14 mars 2014 slutfördes genomgången av den tredje delen i den tekniska pelaren av det fjärde järnvägspaketet, då medlemsstaternas ministrar enades om en allmän riktlinje för ERA-förordningen som reglerar den Europeiska järnvägsbyråns verksamhet och struktur. Vi har gjort en redogörelse för beslutsprocessen kring det viktiga fjärde järnvägspaketet.

 • State of Play: NOx-utsläppskontrollområde, NECA

  2014-04-07

  Under IMOs 66e session för MEPC (miljöskyddskommittén), den 31 mars-4 april i London, föreslås ändringar av MARPOL bilaga VI, som skulle medföra en 5-årssenareläggning av införandet av TIER III-normer för utsläpp av NOx. I Östersjön förbereder sig medlemsländerna för införande av NOx-utsläppskontrollområden.

 • 12 miljarder EUR för CEF TEN-T i höstens ansökningsomgång

  2014-04-04

  Europeiska kommissionen antog den 26 mars 2014 ett beslut om att fördela EUR 12 miljarder från CEF till projekt inom det transeuropeiska transportnätet, TEN-T, i programmets första ansökningsomgång som öppnar 1 september 2014.

 • Transport business summit 2014

  2014-04-01

  Transporter som en tillgång för europeisk industri och framtida lösningar inom transportsektorn stod i fokus när EU-kommissionen bjöd in till den andra upplagan av Transport business summit den 27 mars i Bryssel.

 • Överenskommelse om direktivet för utbyggnad av infrastruktur för alternativa bränslen

  2014-03-25

  Rådet och Europaparlamentet enades den 20 mars 2014 om en informell överenskommelse vad gäller direktivet för utbyggnad av infrastruktur för alternativa bränslen, vilket syftar till att ge fordon som drivs av alternativa bränslen en god tillgänglighet till hela Europas transportnät.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS