Sverige kräver samma svavelregler i hela Europa

2010-09-17

Under det informella transportministermötet 15-16 september framhöll statssekreterare Leif Zetterberg att det är väsentligt att samma svavelhalter i fartygsbränsle gäller i hela Europa, enligt ett pressmeddelande från regeringen. 

- Om svavelhalten i fartygsbränsle sänks till 0,1 procent kommer Östersjöländerna drabbas av betydande kostnadsökningar. Detta skulle slå mot bland annat den svenska basindustrin, vilket inte är ett rimligt alternativ, säger Leif Zetterberg.

Hösten 2008 beslutade IMO om skärpta gränsvärden för svavel i marint bränsle - både på global nivå och inom så kallade svavelkontrollområden. Dit hör bland annat Östersjön, Nordsjön och Engelska kanalen. De nya reglerna innebär att svavelhalten i de fartygsbränslen som används i svavelkontrollområden år 2015 kommer att sänkas till 0,1 viktprocent svavel. På global nivå kommer högsta tillåtna svavelhalt i marint bränsle från 2020 att sänkas till 0,5 viktprocent. Beslutet innebär att olika regler kommer att gälla i olika delar av Europa.

En av de frågor som behandlas vid mötet i Antwerpen är möjliga framtida policyer som kan tillgodose minskade miljöeffekter av närsjöfart och inre vattenvägar, samtidigt som de inte missgynnar sjöfarten i förhållande till andra transportslag.

- Det är viktigt att framtida riktlinjer säkerställer ett effektivt, robust och sammanhängande europeiskt transportsystem. Ett sådant system ska baseras på harmoniserade regler som främjar konkurrens på lika villkor mellan olika transportslag och olika delar av Europa, säger Leif Zetterberg.

Läs finska kommunikationsministeriets pressmeddelande om mötet

Läs tidigare nyheter i svavelfrågan

2010-05-18 Näringslivsorganisationer kräver översyn av svavelregler

2010-02-24 Fortsatt debatt om svavel

2010-02-10 Basindustrin hotas

2010-01-21 Framtidens transporter och svavel på agendan

/AG

Nyheter på området

 • Bättre förbindelser i norr

  2015-09-23

  Den 10 juli godkände CEF-kommittén det finansieringsförslag som lagts fram av EU-kommissionen för finansiering av projekt från CEF-transport.

 • EU-stöd för transport i norr

  2015-07-01

  Glädjebesked! Norrbotniabanan och Malmbanan tilldelas EU-medel från CEF-transport, enligt EU-kommissionens finansieringsförslag som offentliggjordes 29 juli.

 • EU:s transportdagar i Riga

  2015-07-01

  Den 22-23 juni samlades intressenter till högnivå-konferensen ’TEN-T Days’ i Riga om EU:s transportsystem. På plats fanns även representater för Övre Norrland.

 • Högnivåmöte - infrastrukturen i Norr

  2015-06-17

  Stark uppslutning från politiken och industrin i Norrbotten och Västerbotten på det av North Sweden anordnade högnivåmöte med Pat Cox, samordnare för stomnätskorridoren Skandinavien-Medelhavet (SkandMed), den 3 juni i Köpenhamn.

 • Förnybar energi och hållbara transporter diskuterades vid Östersjöseminarium

  2015-06-17

  Den 15 juni arrangerade North Sweden inom ramen för informal Baltic Sea Group (iBSG) seminariet "Baltic solutions for renewable energy and sustainable transport - Initiatives for blue and green growth".

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS