Rådsslutsatser om transportinfrastruktur och det transeuropeiska nätet

2014-12-10

På TTE-rådet (Transport, telekommunikation och energi) den 3 december antog transportministrarna en rad slutsatser om transportinfrastruktur och det transeuropeiska nätet.

Under sitt möte den 3 december 2014 i Bryssel antog TTE-rådet en rad slutsatser om transportinfrastruktur och transeuropeiska transportnätet. Rådsslutsatserna kommer att bidra till halvtidsöversynen av Europa 2020 tillväxtstrategin, planerad till 2015. Syftet med Europa 2020-halvtidsöversyn är att dra lärdom av de första fyra åren av strategin och att sätta inriktningen för de kommande åren. Flera rådskonstellationer kommer att bidra till förberedelserna av översynen. EU-kommissionen kommer att lägga fram konkreta förslag för strategin tidigt 2015 och dessa ska följas av en diskussion vid Europeiska rådets vårmöte. 

Under TTE-rådet välkomnade flera ministrar den investeringsplan som presenterades av EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker den 26 november. Ordförandeskapet och EU-kommissionen och liksom flera ministrar vill öppna upp för användningen av innovativa finansiella instrument med anledning av Junckers utspel om att utöka medlen inom EU, då investeringar i transportinfrastruktur anses generera fördelar både på kort och lång sikt och bidrar till ordförande Junckers agenda. Under det informella transportministermötet som ägde rum i Milano i september iår uppdrog det italienska ordförandeskapet åt förra vice ordförande för EU-kommissionen Henning Christophersen samt Korridorsamordnare Kurt Bodewig och Carlo Secchi att i samråd med Europeiska investeringsbanken (EIB), utarbeta en rapport för att identifiera TEN-T projekt som kan vara särskilt lämpade för finansiella instrument inom CEF och nya sådana som kan komma att utvecklas av EU-kommissionen inom ramen för Junckerpaketet. Trion lade fram sin interrimrapport "Nya finansiella instrument för europeiska transportinfrastrukturprojekt" för granskning av ministrarna på TTE-rådet den 3 december. En slutlig rapport presenteras under våren 2015. 

Från Sverige medverkade infrastrukturminister Anna Johansson som presenterade regeringens synpunkter. Sverige accepterar slutsatserna men avser att inte acceptera att ytterligare skrivningar förs in som föreslår en utökning av användningen av innovativa finansiella instrument eller flexibilitet vad gäller budgetreglerna. Vid behov stödjer Sverige likasinnade som ytterligare vill skärpa texterna om finansiell stabilitet eller har en mer restriktiv syn på finansiella instrument.

Junckerpaketet

Den 26 november presenterade EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker ett nytt investeringspaket som ska bidra till totalt 315 miljarder euro i en ny europeisk strategisk investeringsfond (EFSI). EU-kommissionen kommer att investera 21 miljarder euro i investeringspaketet och de avsatta medlen ska användas de kommande tre åren 2015-2017. 

Läs vår nyhet om EU-kommissionens nya investeringsplan 

/Mona Mansour

Nyheter på området

 • EFNS antar position om CEF

  2018-09-12

  EFNS har antagit en position om CEF. Positionen innehåller det EFNS tidigare framfört dock tydligare koppling till EU-kommissionens och EU-parlamentets betänkande.

 • EU-kommissionen föreslår förlängning av ScanMed till norra Sverige

  2018-06-06

  EU-kommissionen presenterar förslag om en ny CEF-förordning för ett sammanlänkat Europa för tidperioden 2021-2027. EU-kommissionen föreslår att TEN-T stomnätskorridoren Skandinavien-Medelhavet (ScanMed) förlängs från Stockholm till Norrlandskusten, vidare till Narvik samt till Haparanda-Torneå.

 • NTP släpps - NBB byggs och flera andra satsningar i norra Sverige

  2018-06-05

  Den 4 juni presenterade regeringen den nationella infrastrukturplanen för tidperioden 2018-2029. Planen omfattar en totalbudget på 700 miljarder kronor. För Västerbotten och Norrbotten innebär den nya planen flera nya järnvägsbyggen och upprustning och modernisering av befintlig järnväg, satsningar på flera vägsträckor och på sjöfarten.

 • Regeringens besked - klartecken för Norrbotniabanan

  2018-06-01

  Tomas Eneroth Infrastrukturminister tillkännagav idag att Norrbotniabanan kommer att byggas. Närmare 7 miljarder kronor som en del av den nationella transportplanen (NTP) kommer att anslås för att påbörja arbetena på Norrbotniabanan.

 • EU-kommissionen slutför sin agenda för säker, ren och kopplad rörlighet

  2018-05-18

  Den 17 maj presenterade Junckerkommissionen det tredje Europa på väg-paketet för att modernisera Europas transportsystem genom det s k mobilitetspaketet. Syftet är att uppnå en smidig övergång till ett mobilitetssystem som är säkert, rent, uppkopplat och automatiserat

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS