EU:s fonder & program

EU har många fonder och program som kan ansökas av företag och organisationer i norra Sverige för olika typer av utvecklingsprojekt. När samlar vi kortfattade beskrivningar av några av de fonder och program som är mest relevanta för Norra Sverige.

EU-program 2021–2027

Kreativa Europa

Kreativa Europa är ett EU-program som syftar till att stödja de kulturella och kreativa näringarna i Europa. Kreativa Europa delas in i tre programområden som berör kultur, media och en sektorsövergripande del som öppnar upp för gemensamma tvärdisciplinära samarbeten. Såväl offentliga som privata organ verksamma inom EU:s kreativa och kulturella sektorer kan ansöka om finansiering från programmet. Hitta programblad här.

Interreg Norra periferin och Arktis

Norra periferi- och Arktisprogrammet är ett gränsöverskridande program som finansieras via EU:s regionala utvecklingsfond. Målet är att hjälpa perifera och avlägsna samhällen i norra utkanten av Europa att utveckla sin ekonomiska, sociala och miljömässiga potential. Programområdet omsluter Sverige, Norge, Finland, Irland, Nordirland, Island, Skottland, Färöarna och Grönland. Hitta programblad här

Programmet för medborgare, jämlikhet, rättigheter (CERV)

Programmet för medborgare, jämlikhet, rättigheter (CERV) syftar till att främja och skydda mänskliga rättigheter, medborgerliga rättigheter och lika möjligheter i hela EU. Programmet stödjer insatser som främjar inkludering, jämställdhet, icke-diskriminering, antirasism, demokrati, rättsstatsprincipen och medborgerliga rättigheter. Programmet, som har en budget på cirka 1,55 miljoner euro, riktar sig till ett brett spektrum av aktörer. Hitta programblad här

Interreg Aurora

Interreg Aurora är ett gränsöverskridande samarbetsprogram som syftar till att främja hållbar utveckling och sammanhållning i området runt Arktis. Programmet främjar samarbete och utbyte av erfarenheter mellan regioner och aktörer i Arktis, med fokus på hållbar tillväxt, miljöskydd, klimatanpassning, kulturellt utbyte och näringslivsutveckling. Fonden är tillgänglig för svenska, finska och norska aktörer. Hitta programblad här.

Interreg Östersjöprogrammet

Interreg Östersjöprogrammet är ett gränsöverskridande samarbetsprogram som syftar till att främja hållbar utveckling och sammanhållning i Östersjöregionen. Programmet främjar samarbete och utbyte av erfarenheter mellan länder och regioner runt Östersjön, med fokus på områden som miljöskydd, klimatanpassning, hållbar tillväxt, innovation och social utveckling. Hitta programblad här