Kommissionären för regionalpolitik Danuta Hübner i Stockholm

Danuta Hübner besöker Sverige under två dagar och på INTERREGforumet i Stockholm idag talade hon om betydelsen av samarbete mellan regionerna för ett konkurrenskraftigt Europa.

Europeiska regioner måste förena sina resurser, idéer och erfarenheter över nationsgränserna för att hjälpa den europeiska ekonomiska tillväxten, bli mer konkurrenskraftiga och skapa fler kvalitetsjobb för sina medborgare, sa Hübner. Hon talade om de fördelar territoriellt samarbete ger till gränsregioner, speciellt till dom som ligger ett steg efter i den ekonomiska utvecklingen. Hübner uppmuntrade också alla involverade myndigheter att göra nödvändiga förberedelser för den nya Sammanhållningspolitiken som beräknas komma igång i början på 2007.

Vidare talade hon om att gränser inte längre är något hinder för regionerna, tvärtom kan gränsregioner erbjuda nya möjligheter, hjälpa samhällen att utnyttja sina naturliga tillgångar, resurser och idéer samt samordna sina verksamheter för att tillsammans skapa någonting nytt.

Kommissionen, tillsammans med parlamentet och rådet, kommer inom dom närmaste veckorna att slutföra arbetet med de nya regelverk som kommer att omgärda Sammanhållningspolitiken för 2007-2013. Det är av största vikt att man så snabbt som möjligt slår fast ramverket för programmen på europeisk, nationell och regional nivå. Inte minst för att arbetet med att anpassa sig till regelverket ska kunna sätta igång. Hübner hoppades att dessa skulle vara beslutade om innan året är slut, så att programmen ska kunna sätta igång under 2007 som planerat.

Konkurrenskraft i regionerna ska skapas genom entreprenörskap och innovationer liksom tillgång till information, kommunikation och transportnätverk.

Interreg III är ett samhällsinitiativ medfinansierat av ERDF (European Regio Development Fund) för perioden 2000-2006. Den är uppdelad i tre områden; gränsöverskridande-, transnationellt- och regionellt samarbete. Under programperioden 2007-2013 kommer större vikt att läggas på europeiskt territoriellt samarbete, konvergens och regional konkurrenskraft och sysselsättning.

/Sofia

Läs mer:

Cooperation across borders vital for a competitive Europe
Inforegio

16 Nov 2006 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information