Kommissionen främjar utbyte av goda exempel mellan regioner

 

Kommissionen presenterade i onsdags sina planer för att främja innovationer genom att föra samman europeiska regioner i starka partnerskap och hjälpa dem att dra nytta av beprövad erfarenhet och goda exempel (best practice). Initiativet, som går under namnet 'Regions For Economic Change', introducerar nya vägar för att stimulera regionala och urbana nätverk. Syftet är att hjälpa dem att samarbeta med kommissionen för att testa innovativa idéer och snabbt sprida dem till EU:s konventionella program. En årligen återkommande konferens med innovationspriser förutses sammanfalla med ministerrådets vårmöte för att ytterligare intensifiera kommunikationen och spridningen av goda exempel i linje med Lissabon-strategins målsättningar om tillväxt och jobb.

Kommissionären för regionalpolitik Danuta Hübner säger att den nya kommunikationsplanen stärker EU:s sammanhållningspolitik för 2007-2013: "Sammanhållningspolitiken är av central betydelse för tillväxten och skapandet av nya jobb. Vi vill även försäkra oss om att begåvade idéer som har sitt ursprung i regionala och urbana nätverk hittar fram till de nya EU-programmen; 'Regions For Economic Change' har utvecklats för att möta detta behov."

/Sami Khalifeh

Läs mer:


Pressmeddelande

14 Nov 2006 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information