Nationella strategin 2007-2013 äntligen här

Torsdagen den 29 juni fattade den svenska regeringen beslut om den nationella strategin som kommer att styra genomförandet för Nya Mål 2 och Mål 3, dvs. de program som kommer ersätta Mål 1 Norra Norrland och Interreg A, B och C från och med 1 januari 2007.

Sverige har valt att lyfta fram fyra huvudsakliga insatsområden. Dessa är innovation och förnyelse, kompetensförsörjning och ökat arbetskraftsutbud, tillgänglighet och strategiskt gränsöverskridande samarbete. Utöver detta tillkommer även de utmaningar som Sveriges storstäder möter, samt de utmaningar norra Sverige har i och med sin glesa befolkningsstruktur och sina långa avstånd. Den nationella strategin kommer att utgöra ramen för det fortsatta programarbetet som tas fram på regional nivå. Västerbotten och Norrbotten kommer som tidigare ha ett gemensam program (SPD).

Länk till Näringsdepartementets hemsida och till den nationella strategin se nedan.

/SM

Läs mer:

Klicka här för nationella strategin

16 Nov 2006 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information