Ökade satsningar på landsbygden

Regeringen har i dag beslutat om en storsatsning på Landsbygdsprogrammet.
De tre partierna socialdemokraterna, Vänsterpartiet och miljöpartiet enades om att satsa ytterligare en miljard per år i genomsnitt till det kommande Landsbygdsprogrammet för 2007-2013. Den totala siffran blir då 4,8 miljarder per år i genomsnitt till hela programmet.

Landsbygdsprogrammet finansieras med ungefär hälften EU-medel och hälften nationella medel.
Den nya satsningen kommer att ge nya utvecklingsmöjligheter och idéer en verklighet i och med den nya stödåtgärderna.
Regeringen kommer de närmaste dagarna att lämna in en strategi plan som ger en övergripande bild av hur svenska satsningarna för landsbygden kommer att vara riktade.

Sverige kommer även i fortsättningen att till största del rikta sina satsningar på åtgärder som främjar företagande och stärker lantbruket, men även åtgärder som ökar landsbygdsföretagens konkurrensförmåga. Satsningen innebär även stöd till miljöåtgärder, diversifierat näringsliv, lokal service och infrastruktur. En nyhet i programmet kommer att vara en ökad satsning på bioenergi och odling av förnybar energi. Läs mera om den nationella strategiplanen nedan.

/ Maria R

Läs mer:

Den svenska strategiplanen

16 Nov 2006 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information