Regionalpolitiska utskottet antar strukturfondsförordningarna

Europaparlamentets regionalpolitiska utskott har antagit de förslag till strukturfondsförordningar som rådet nådde politisk enighet om i maj. (se: Politiska överenskommelse om strukturfonderna.) Förordningarna skall formellt antas vid plenarmötet i juli.

Det innebär att från och med 1 januari 2007 kommer ca 308 miljarder €, eller ca 35,7% av EU:s budget, att vara tillgängliga för strukturfondsåtgärder i EU:s medlemsstater.

Utskottet kunde anta rådets text för den allmänna förordningen med de tillägg som gjorts avseende tydligare hänvisning till hållbar utveckling, underlättande för människor med rörelsehinder och stärkt partnerskap.

I uppgörelsen om långtidsbudgeten tidigare lyckades EU parlamentet få till stånd 300 miljoner € extra för territoriellt samarbete.

Kommissionen skall nu lägga fram förslag till strategiska riktlinjer, vilket sannolikt sker i slutet av juli. Parlamentet kommer att avge sitt yttrande i september.

/ML

16 Nov 2006 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information