Arbetet med Östersjöstrategin fortskrider

Konferensen syftade till att ge regionala aktörer från runt om Östersjön chansen att lämna synpunkter på innehållet i en framtida Östersjöstrategi.

Det var i december 2007 som medlemsstaterna gav Europeiska kommissionen i uppdrag att utarbeta en strategi för utvecklingen i Östersjöområdet. Målet med strategin är bland annat att åstadkomma ekonomisk tillväxt, utvecklad infrastrukturen, höja säkerheten samt förbättra miljön i och runt Östersjön.

Lagom till det svenska ordförandeskapet hösten 2009 förväntas strategin bli antagen av EU:s medlemsstater. I juli 2009 presenterar kommissionen sitt förslag, vilket innebär att olika aktörer nu har möjlighet att påverka kommissionen och komma med synpunkter på innehållet i en framtida Östersjöstrategi.

Konferensen i Stockholm utgjorde startpunkten för en rad konsultationer som kommissionen kommer att hålla med medlemsstater och intressenter runt om Östersjön. Kommande tillfällen för aktörer att göra sin röst hörd är rundabordssamtal i Gdansk 13/11, Tallinn 26/11, Köpenhamn 1-2/12, Helsingfors 9/12. Nästa konferens anordnas i Rostock 5-6/2 2009.

Läs mer om Östersjöstrategin

/Andrea Bohman

06 Okt 2008 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information