Kommuner och regioner bjuds in till remissrunda

Under toppmötet i Prag 5-6 mars lanserade därför Regionkommitténs ordförande Luc Van den Brande och Tjeckiens minister för regional utveckling en remissrunda för att Europas städer och regioner ska vara med och utforma nästa generation av EU:s tillväxt- och sysselsättningsstrategi. Luc Van den Brande påpekar att remissrundans omfattning kommer att ge större tyngd åt Regionkommitténs förslag om Lissabonstrategins framtida inriktning och att detta resultatet sedan kommer att presenteras direkt till EU:s ledare nästa vår.

Remissrundan är öppen till den 15 maj och resultatet av arbetet kommer att diskuteras under Open days- veckan (5-8 oktober 2009) och inkluderas i Regionkommitténs yttrande om Lissabonstrategins framtid.

Samtliga kommuner och regioner i EU kan delta i remissarbetet genom att besvara ett frågeformulär som finns på Regionkommitténs hemsida.

Läs mer

Regionkommittén (ReK)           
D
en politiska församling som ger lokala och regionala myndigheter en röst Europeiska unionen.  

Lissabonstrategin                      
Lissabonstrategin är sedan våren 2000 EU:s tillväxtstrategi för att på bred front möta de ekonomiska, sociala och miljö utmaningar som EU står inför.

Open days                             
De europeiska regionerna och städernas egna dagar i EU. Syftet med   dagarna är att skapa en mötesplats för regionala aktörer och representanter för både privat och offentlig sektor med ett stort utbud av seminarier, Workshops och debatter där framtiden för Europas regioner diskuteras.

/Karla Wixe

12 Mar 2009 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information