Luleå Energi och Sofia Jannok på svenska regioners dag i Bryssel

Dagen bestod av workshops för att framhäva den regionala nivåns betydelse för det fortsatta arbetet med att förbättra klimatet och skapa fler arbetstillfällen i Europa och inleddes med underhållning av Sofia Jannok tillsammans med delar av Norrbotten Big Band.

- Syftet med dagen var att visa på goda exempel från den regionala nivån. Tillsammans med regionkontoren för Göteborgs Stad samt Jämtlands och Västernorrlands län visades på den energieffektivisering som kan uppnås i samarbete mellan energibolag och industri. Samtidigt passade vi på att presentera något av det bästa vi har av kultur i norra Sverige, säger Inge Andersson, direktör på North Sweden European Office.

I energi-panelen fanns Gunnar Eikeland, VD Luleå Energi, Sundsvalls Energi AB:s VD Anders Jonsson och Lena Sommestad, före detta miljöminister och numera VD för Svensk Fjärrvärme AB. Eikeland presenterade fjärrvärmesamarbetet med SSAB och vikten av att bygga upp det förtroende som krävs mellan industri och energibolag för att effektivt tillvarata energiresurser.

Diskussionen rörde till stor del den potential som finns i denna typ av energianvändning men man definierade även de hinder som måste övervinnas för att kunna använda fjärrvärme i en större skala i övriga Europa. Ett av dessa hinder är givetvis motviljan att, med hänsyn till dagens ekonomiska läge, investera stora summor i fjärrvärmenät, en investering med lång återbetalningstid. Ett annat hinder är faktumet att människor i övriga europeiska länder generellt sett inte har samma förtroende för stora gemensamma system för energiförsörjning som svenska medborgare oftast har. 

Panelen bemötte dessa påpekanden genom att förklara att de lokala industrier som deltar i fjärrvärmesystemen i Sverige gör detta för att det är ekonomiskt fördelaktigt. Att använda redan producerad energi istället för att låta den gå till spillo är ekonomiskt. Nyckeln till att övervinna problemet med tillit och samarbete mellan parter i ett och samma fjärrvärmesystem var, enligt samtliga deltagare i panelen, att arbeta med öppenhet och information.

Avslutningsvis ombads deltagarna i panelen att ange vad de önskar från EU:s sida för att klimatfrågan ska prioriteras på lokal nivå och för att fjärrvärme och fjärrkyla i en större skala ska bli verklighet. Panelen efterfrågade en förståelse för att EU i nuläget slösar bort 70 % av den värme som produceras i medlemsländerna. En åtgärd som nämndes var att skapa en klar prioriteringslista som visar att det i första hand gäller att ta tillvara all spillvärme innan fokus flyttas till förnybar energi. En annan önskan var att lagstiftaren ser till helheten vid reglering av energieffektivitet för att undvika att projekt som sker i samarbete med olika parter hindras av speciallagstiftning.

- Dagen riktade sig till EU:s policyskapare och beslutsfattare, och tanken är att ju mer de vet om den kompetens som finns i regionen desto större förutsättningar har vi att profilera oss som en konkurrenskraftig region med hög kompetens på EU-arenan, avslutar Inge Andersson.

Arrangemanget var ett av de officiella arrangemangen i samband med Sveriges Ordförandeskap i EU.

Läs mer om konferensen

10 Sep 2009 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information