Regionala perspektiv vid utrikesministermöte i Ryssland

Den 15 oktober hölls ett utrikesministermöte inom Barentsrådet i Murmansk, Ryssland.

Barentsregionen består av de nordligaste delarna av Finland, Sverige, Norge och Ryssland och samarbetet mellan dessa länder sker på mellanstatlig och regional nivå. De svenska representanterna består av Norrbotten och Västerbotten.

Barentssamarbetet inleddes 1993 mellan Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige, Ryssland och den Europeiska kommissionen och utgör en samarbetsgrupp med fokus på Barentsregionens ekonomiska, sociala och miljörelaterade utveckling.  

Barentsregionens demografiska storlek är, i förhållande till sin geografi, väldigt begränsad och består endast av 6 miljoner människor. Naturresurserna utgör dock Barentsregionens rikedom med både fiske, skogsbruk och gruvdrift.

Den 1 oktober tog Sverige över ordförandeposten från Ryssland i Barentsrådet och vill, under de kommande två åren, sätta regionens potential i fokus genom att arbeta mot en eko-effektiv ekonomi samt hållbar utveckling och tillväxt.

Läs mer om Barentsregionen

Läs mer om mötet på regeringens hemsida

/ Maria Estefors

15 Okt 2009 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information