Detaljerat förslag om det europeiska medborgarinitiativet

Medborgarinitiativet, som infördes med Lissabonfördraget, ger EU-medborgarna möjligheten att formellt uppmana EU-kommissionen att vidta åtgärder inom sitt kompetensområde.

Formuleringen i Lissabonfördragets artikel 6 ger inte vägledning om vilka rekvisit som måste uppfyllas för att ett initiativ skall kunna kvalificeras som ett medborgarinitiativ enligt fördraget. EU-kommissionen har därför efter omfattande konsultationer lagt fram ett detaljerat förslag om hur medborgarinitiativet skall kunna fungera i praktiken. 

Enligt förslaget skall en miljon medborgare i en tredjedel av medlemsstaterna (dvs. nio medlemsstater för närvarande) skriftligen ställa sig bakom begäran. Minimiåldern för de som undertecknar ett medborgarinitiativ är den ålder som ger rösträtt i valet till Europaparlamentet. Vidare föreslås ett registreringskrav för medborgarinitiativet men på grund av en skyddsklausul kan registrering vägras om begäran strider emot EU:s grundläggande värderingar.

När 300 000 underskrifter har samlats in från tre medlemsstater skall EU-kommissionen underrättas för att kunna kontrollera om ärendet rör ett område där det finns formell kompetens och praktisk möjlighet för EU-kommissionen att agera.

Maroš Šefčovič, EU-kommissionens vice ordförande med ansvar för kontakter mellan institutionerna och administration och EU-kommissionens vice ordförande Viviane Reding med ansvar för medborgarskapsfrågor anser båda att medborgarinitiativet för EU närmare medborgarna och bidrar till att allmänheten kan göra sin röst hörd. Förslaget skall nu godkännas av Europaparlamentet och Europeiska unionens råd.

Läs mer om EU-kommissionens förslag

 

/Tereza Nuaila

05 Apr 2010 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information