Europa 2020 antaget

Vid Europeiska rådets möte 17 juni fastställde stats- och regeringscheferna målen i den omdiskuterade Europa 2020-strategin. Man uppmanar nu medlemsländerna att fastställa nationella mål i dialog med EU-kommissionen samt att regelbundet se över de framsteg som görs.

De slutliga överordnade målen för Europa 2020:

  1. Att eftersträva en höjning av sysselsättningsgraden till 75 % för kvinnor och män i åldrarna 20−64, bland annat genom ett ökat deltagande av ungdomar, äldre arbetstagare och lågkvalificerade arbetstagare samt en bättre integration av lagliga migranter.
  2. Att förbättra villkoren för forskning och utveckling, särskilt i syfte att höja de kombinerade offentliga och privata investeringarna inom denna sektor till 3 % av BNP. Kommissionen kommer att utarbeta en indikator som avspeglar FoU- och innovationsintensiteten.
  3. Att minska utsläppen av växthusgaser med 20 % i förhållande till 1990 års nivåer. Att öka de förnybara energikällornas andel av den slutliga energikonsumtionen till 20 % och eftersträva en ökning av energieffektiviteten med 20 %. EU åtar sig att fatta ett beslut om att gå vidare till en minskning med 30 % till 2020 jämfört med 1990 års nivåer som sitt villkorade erbjudande inför ett globalt och övergripande avtal för perioden efter 2012, förutsatt att andra utvecklade länder åtar sig att göra jämförbara utsläppsminskningar och att utvecklingsländerna i rimlig utsträckning bidrar alltefter ansvar och förmåga.
  4. Att förbättra utbildningsnivån, särskilt genom att sträva efter att minska antalet elever som i förtid avbryter sin skolgång till mindre än 10 % och genom att öka den andel 30-34-åringar som har avslutat en eftergymnasial utbildning eller motsvarande utbildning till minst 40 %.
  5. Att främja social delaktighet, framför allt genom fattigdomsminskning, genom att sträva efter att hjälpa åtminstone 20 miljoner människor att komma ur en situation där de riskerar att drabbas av fattigdom och social utestängning.

På mötet beslutades även att förhandlingar om EU-medlemskap för Island ska påbörjas samt att Estland nu uppfyller kraven på sund ekonomisk politik och därför ska införa euron 1 januari 2011.  

Läs slutsatserna från Europeiska rådets möte 17 juni 2010

Läs tidigare nyheter om Europa 2020

2010-03-31 Europeiska rådet diskuterar Europa 2020

2010-03-03 EU 2020: Ny ekonomisk strategi för Europa

2009-12-07 Samråd om EU 2020

21 Jun 2010 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information