Prioriteringar för höstens ordförandeskap

Första juli tar Belgien över ordförandeskapet i Europeiska rådet efter Spanien. European Policy Center anordnade en frukostbriefing där Jean de Ruyt från Belgiens ständiga representation vid Europeiska Unionen talade om vilka frågor Belgien kommer att prioritera.

Arbetet med implementeringen av Lissabonfördraget kommer att fortsätta under det belgiska ordförandeskapet. En prioritering är att etablera EU:s utrikespolitiska policy då Catherine Ashton, Unionens höga representant för utrikesfrågor och säkerhetspolitik fortfarande arbetar under de gamla strukturerna som fanns innan Lissabonsfördragets ikraftträdande. De Ruyt betonade även att Herman Van Rompuys roll som ordförande för Europeiska rådet ännu inte klargjorts, vilket är något som man hoppas åstadkomma under hösten.

Vidare kommer Belgien koncentrera sig på exit-strategin där man i samarbete med Von Rompuy och Barroso, hoppas finna en lösning och instrument för att hantera budgetunderskott i medlemsstaterna samt skapa regelverk för den finansiella marknaden.  Europaparlamentets ståndpunkter om reglering av den finansiella marknaden väntas i juli och även ett förslag från EU-kommissionen är att vänta. Belgiens förslag på lösningen är i förhandlingsskede med EU-kommissionen och Europaparlamentet.

Belgiska ordförandeskapet kommer att försöka skapa harmoniserande lagstiftning vad gäller invandring, asyl och familjerätt.  Inre marknaden och EU-patent är frågor som kommer även att behandlas under halvåret. Man kommer även att arbeta för att möjliggöra Kroatiens inträde i EU.

Det belgiska ordförandeskapet ingår i en så kallad ordförandeskapstrio med Spanien och Ungern.

Besök belgiska ordförandeskapets webbplats

18 Jun 2010 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information