Tala om vad du tycker om gränsöverskridande samarbete i EU!

Sedan år 2006 har lokala och regionala myndigheter haft tillgång till ett specialutformat EU-verktyg för gränsöverskridande samarbete, Europeisk gruppering för territoriellt samarbete (EGTS). Regioner och kommuner som ingår i en EGTS kan ansöka om alla former av EU - och nationellt stöd och inleda gemensamma projekt utan några större administrativa hinder eftersom projekten inte behöver godkännas av de nationella regeringarna.

Regionkommittén i samarbete med Europeiska kommissionen, EU:s ordförandeskapstrio och Interact-programmet lanserar nu ett samråd om gränsöverskridande samarbete för alla regioner och kommuner i EU. Samrådet fokuseras på vilka lärdomar man hittills dragit, rättsliga frågor som bör tas upp i samband med översynen av förordningen samt EGTS:s mervärde och framtida potential.

Samrådet riktar sig till EU:s medlemsstater, lokala och regionala myndigheter, de EGTS som finns eller håller på att bildas och andra berörda parter. Resultaten kommer att presenteras under Open Days i Bryssel i oktober och kommer att ingå i Regionkommitténs initiativyttrande om översynen av EGTS-förordningen. Antagandet vid Regionkommitténs plenarsession är planerat till i början av 2011.

Var med och tyck till om gränsöverskridande samarbete i EU, fyll i Regionkommitténs Samrådsfrågeformulär.

Läs Regionkommitténs pressmeddelande

Mer information om Samrådsfrågeformuläret

/Tereza Nuaila

 

10 Maj 2010 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information