Uppföljning av nationell strategi 2007-2013

Den nationella strategin för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning 2007-2013 är en vägledande referensram för utvecklingsarbetet för de svenska regionerna.

För att underlätta genomförandet av en uppföljning har bland annat Europeiska kommissionen utarbetet riktlinjer som fokuserar på den europeiska sammanhållningspolitikens Strukturfonder, hur resultaten förhåller sig till de satta målen, Lissabonstrategin.

 

Strategisk uppföljning av En nationell strategi för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning 2007-2013

En nationell strategi för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning 2007-2013

07 Jan 2010 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information