EU-kommissionen presenterar förslag långtidsbudget

Sammanfattning av vad förslaget betyder för olika politikområden såsom sammanhållningspolitik, infrastruktur, jordbrukspolitik, FoU, miljö och klimatfrågor besvaras här. Av förslaget framgår inte hur man ställer sig till gleshetskriterierna.

Det föreslås ett skapande av övergångsregioner vars BNP ligger mellan 75% och 90% av EU-genomsnittet som skulle få behålla 2/3 av deras tidigare anslag för kommande långtidsbudgetperiod. På detta sätt skulle de fattigaste regionerna och medlemsstaterna i EU komma i kapp de starkare regionerna.

Fakta: MFF (Multiannual Financial Framework). MFF översätter EU:s prioriterade policyområden till finansiella termer. Finansieringsramen är fastställd i förhållande till EU-ländernas samlade bruttonationalinkomst (BNI) och bestämmer taket för tillåtna utgifter inom varje utgiftskategori, så kallad "budget heading". Den nuvarande MFF som gäller från 2007 fram till 2013 innehåller sex utgiftskategorier: fem som handlar om EU:s interna politik och en sjätte som handlar om utrikesfrågorna där även den officiella utvecklingsbudgeten ingår.

Läs EU-kommissionens pressmeddelande här

/MJ

30 Jun 2011 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information