Umeå utvald till pilotstad för hållbara städer

Umeå har som en av två svenska städer blivit utvald att delta i  EU-kommissionens och medlemsstaternas referensnätverk för hållbara städer under 2011-2012. Uppdraget är en del i att uppfylla deklarationen om hållbart boende i städer som antagits av EU.

Pilotstäderna kommer tillsammans med medlemsstaterna och EU-kommissionen att medverka i tester av ett webbaserat verktyg till stöd för hållbar stadsutveckling i Europa med målet att förverkliga EU:s tillväxtstrategi Europa 2020. Från Sverige deltar Umeå och Uppsala och i övrigt är spridningen mellan städer stor och av de resterande europeiska städerna märks bland andra Paris. Sammanlagt medverkar 60 europeiska städer i projektet.

Den 15-16 mars var Isabella Forsgren och Albert Edman från utvecklingsenheten vid Umeå stadsledningskontor i Bryssel på ett första möte med EU-kommissionen. 

- Mötet gick bra och arbetet med att testa webb-verktyget kommer att dra igång nu. Det blir spännande att se vad det resulterar i, säger Isabella Forsgren som är planeringschef vid utvecklingsenheten.

- Vi ser fram mot ett intressant arbete med detta under pilotstadsperioden och därefter kommer EU-kommissionen och även vi i Umeå att utvärdera hur arbetet ska fortsätta, kommenterar Albert Edman.

De områden där Umeå förväntas kunna bidra med goda exempel är bland annat inom integrerat flernivåstyre samt genom kultur som drivkraft för hållbar stadsutveckling. Samverkan mellan stad och akademi om hållbar stadsutveckling, inom näringslivsutvecklingsarbetet och jämställdhetsperspektivet anses också vara styrkeområden.

/Per Stagnell

21 Mar 2011 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information