Europaforum Norra Sverige i Bryssel

Den 29-30 november arrangerade North Sweden i Bryssel ett så kallat utökat rapportörsmöte för Europaforum Norra Sverige. Evenemanget samlade närmare sjuttio deltagare från de fyra nordligaste länen. North Sweden European Office tillsammans med Mid Sweden European Office stod bakom tvådagarseventet i samarbete med Europaforum Norra Sverige (EFNS) och nätverket för Northern Sparsely Populated Areas (NSPA). 

Under rapportörsmötet deltog bland annat EU-parlamentarikern Jens Nilsson, Sveriges Minsterråd Magdalena Demnert, EU-kommissionären Cecilia Malmström och många andra intressanta och för de pågående förhandlingarna inom EU centrala aktörer. Ämnena som avhandlades var bland annat förhandlingarna om långtidsbudgeten, sammanhållningspolitiken samt hur strukturfonderna och ramprogrammen kommer att se ut inför nästa programperiod. 

Europaforum dag 1: budgetförhandlingarna, sammanhållningspolitiken och innovationsunionen

Första dagen inleddes med en uppdatering av budgetförhandlingarna inför programperioden 2014-2020 av Sveriges Ministerråd Magdalena Demnert på plats i den Svenska Representationens lokaler i Bryssel. Det svenska visionen på de tillfälligt avstannade förhandlingarna är att förespråka en restriktivare och modernare budget för att främja tillväxten. Vad gäller tilldelningen till de glesbefolkade nordliga områdena poängterar Demnert följande:

- Vi har värnat om att ska finnas kvar, men har en övergripande linje om att få ner budgeten som är en viktig fråga för Sverige. Vi behöver mer tid!

Därefter presenterades EU:s budget från parlamentets förhandlingshorisont av EU-parlamentarikern Jens Nilsson, tidigare kommunstyrelseordförande i Östersund samt Emelie Apell, politisk sakkunnig till Göran Färm, som är en av budgetförhandlarna för Europaparlamentets räkning. Parlamentets ställning i frågan är att budgeten fungerar som ett verktyg för gemensamma investeringar i smart, hållbar och inkluderande tillväxt som istället bör ökas för att stödja det långsiktiga arbetet. Samtidigt betonar de att det viktigaste påverkansarbetet mellan EU och Sverige ligger på den regionala nivån.

-Regionernas prioriteringar måste släppas in, säger Jens Nilsson.

IMG_5669

 

 

 

 

 

Eftermiddagen fortsatte med ett öppet seminarium på Europaparlamentet kring sammanhållningspolitiken som ett verktyg för smart tillväxt i EU2020-strategin och de nordliga glesbefolkade områdena, Northern Sparsely Populated Areas (NSPA). Alexander Dubois från forskningsinstitutet Nordregio redovisade den undersökning som de gjort för EU om regional utveckling för NSPA-området. EU-parlamentarikerna Jens Nilsson och Riikka Manner samt EU-kommissionens DG Regio expert Katja Reppel poängterade utvecklingspotentialen som finns på den regionala nivån i norra Sverige och genom samverkan över hela NSPA och kunde visa på goda exempel från regionen. Med smart specialisering och bättre samarbete mellan näringsliv, universitet och politiker kan detta ge ytterligare resultat. 

NSPA seminarium under EFNS 20121128

 

 

 

 

 

Åter på den Svenska Representationens lokaler gjorde North och Mid Sweden en presentation av sitt arbete i Bryssel och vikten av att det hänger ihop med såväl EU:s agenda som det lokala, regionala och nationella arbetet.

Därefter avslutades första dagen med ett seminarium om innovationsunionen som grunden för regional näringslivsutveckling. I paneldiskussionen deltog Dan Andrée från Vinnova och EU-parlamentarikern Kent Johansson som poängterade nätverkandets nytta över de regionala gränserna och inte bara de nationella och vikten av att se även forskningsfonderna i ett regionalt utvecklingsperspektiv. 

Till middagen höll Anders Lindholm, Sveriges förhandlare kring sammanhållningspolitiken, ett tal om det viktiga regionala arbete som görs av North Sweden European Office och Mid Sweden European Office i EU och kontorens nätverkande för de nordliga glesbefolkade områdena inom NSPA.

Europaforum dag 2: krisen i EU och de långsiktiga investeringarna i infrastrukturen

Andra dagen inleddes med ett tal av Sveriges kommissionär Cecilia Malmström och en analys av Fabian Zuleeg från European Policy Centre kring EU:s kris, de sociala utmaningarna och tilliten som kommit på skam.

Malmström ger en bild hur den ekonomiska krisen påverkar den politiska debatten genom ett uppsving av populistiska partier samtidigt som EU mer än någonsin behöver ett fungerande humant asylsystem som nu är under förhandling. Zuleeg lyfter fram bilden av ett Europa i kris, med de värst drabbade länderna i syd, på en kontinent där solidaritet inte existerar. Zuleeg poängterar på samma spår att riskerna finns att de extremistiska partierna kan påverka de långsiktiga budget- och utvecklingsmålen negativt, specifikt om Storbritannien lägger in ett veto i budgetförhandlingarna.

Förmiddagen fortsatte med en paneldiskussion kring infrastruktur för en långsiktig hållbar utveckling med Fabian Zuleeg, European Policy Centre,  Stephane Ouaki, enhetschef för "Ett sammanlänkat Europa" och Alain Baron vid kommissionens generaldirektorat för transport (DG Move). Paneldiskussionens fokus låg på utvecklandet av Europas transportnätverk och de nordliga dimensionens partnerskap för infrastruktur och logistik.

- Offentliga privata partnerskap (PPP) måste utvecklas, där de privata användarna investerar istället för enbart de offentliga. Det kan vara den enda lösningen för en del länder i kris som är påverkade av neddragningar i budgeten. Policylänken mellan regionala investeringar och de nationella intressena måste fungera, säger Zuleeg.   

Europaforum Norra Sveriges utökade rapportörsmöte avslutades med att två nya positionspapper som arbetats fram av North Sweden antogs. Det ena om de pågående budgetförhandlingarna och det andra om att etablera ett "Smart rRegions" för glesbefolkade regioner i Europa, motsvarande den plattform som finns för Smart Cities inom EU. EFNS välkomnas till ett nytt möte i Luleå under mars 2013.

IMG_5876

 

 

 

 

 

Läs mer på Europaforum norra Sveriges hemsida
Läs mer om NSPA seminariet här

Klicka här för EFNS-programmet
Klicka här för EFNS uttalande om EU:s budget

 

/Eleanor Cooper

 

04 Dec 2012 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information