NSPA Forum i Sundsvall

Den 18-19 april 2012 arrangeras NSPA Forum i Sundsvall.  Det är det fjärde forumet i rad som anordnas i regi av NSPA-nätverket och under vårens forum kommer den tematiska koncentrationen av EU:s nästa finansieringsperiod och de möjligheter det innebär för de glest befolkade regionerna i norra Europa att ligga i fokus.

En av talarna som medverkar under forumet är Benito Giordano, expert på regionalpolitik och som arbetar för konsultbolaget ADE. På uppdrag av Generaldirektoratet för regionalpolitik (DG Regio) har han gjort en studie av effektiviteten av den Europeiska regionala utvecklingsfonden i regioner med specifika geografiska egenskaper, där Övre Norrland är en av sex fallstudier. Vid en konferens anordnad av CPMR Islands Commission den 8 februari 2012, presenterade Benito Giordano delar av studiens resultat och lyfte fram Övre Norrland som en av få regioner som genom investeringar i teknik och turism börjat se sina specifika geografiska förutsättningar som möjligheter istället för hinder. Han var dessförinnan också med vid den konferens med Geospecs, ett forskningsprojekt om vad EU:s strukturfonder inneburit för EU:s regioner, som även North Sweden medverkade på i början av december 2011.

Andra talare som kommer att delta vid forumet är Charlina Vitcheva, direktör för den del inom DG Regio som ansvarar för sammanhållningspolitiken och strukturfonderna riktade till Sverige, samt representanter från hela NSPA-regionen, det vill säga Norra Norge, Norra och Östra Finland samt Norra och Mellersta Sverige.

NSPA Forum är en plattform för de nordligaste och mest glesbefolkade områdena i norra Europa, vars syfte är att dela idéer, utbyta erfarenheter och fastställa gemensamma mål och strategier för det framtida samarbetet. På NSPA Forum i Sundsvall kommer ett gemensamt positionspapper om synen på EU-kommissionens förslag till sammanhållningspolitik för 2014-2020 att antas.

För mer information om registrering och program se NSPA:s hemsida

Läs Benito Giordanos studie Study on the relevance and the effectiveness of ERDF and Cohesion Fund support to Regions with Specific Geographical Features (Del ett | Del två)

Läs North Swedens tidigare nyheter om NSPA:
NSPA mötte Dirk Ahner
Intressant konferens om NSPA:s möjligheter och utmaningar
NSPA Forum i Tromsö

/Joel Larsson och Hanna Högberg

09 Mar 2012 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information