NSPA seminarium i Europaparlamentet

Den 29 november höll nätverket Northern Sparsely Populated Areas (NSPA*) genom North Sweden European Office ett seminarium på Europaparlamentet, med svenska parlamentarikern Jens Nilsson och finska parlamentarikern Riikka Manner som värdar. Temat var "Sammanhållningspolitiken som ett verktyg för smart tillväxt i Europa2020-strategin och de nordliga glesbefolkade områdena (NSPA)" och arrangemanget var också en del av Europaforum Norra Sveriges utökade rapportörsmöte i Bryssel 29-30 november. 

Hundratalet åhörare fanns på plats och kunde följa paneldiskussionen med parlamentarikerna Jens Nilsson och Riikka Manner, EU-kommissionens DG Regios policyanalytiker Katja Reppel och Alexandre Dubois, forskare vid NordRegio. Fokus för diskussionen låg på utvecklingspotentialen i NSPA.    

NSPA seminarium under EFNS 20121128

Moderatorn, Jens Nilsson, inledde seminariet med att poängtera vikten av det territoriella samarbetet i de nordligaste glesbefolkade områdena och hur det ska kunna fortsätta utvecklas med än större samarbete på hemmaplan. 

NSPA - ett studieexempel för EU
Alexandre Dubois, dagens första talare och forskare från NordRegio, gav en presentation om Geospecs-studien inom ESPON-programmet som fokuserar på Europas regioner med särskilda förutsättningar. Dubois lyfter vikten av att studera en region som NSPA, som har flera större hinder av långa geografiska distanser, utflyttartendenser och mindre investeringspartners, men ändå lyckas använda sig av de resurser som finns och ligger högt uppe på innovations- och utvecklingsområdet i jämförelse med andra regioner. Fokus ligger på att identifiera vilka hinder som finns för att kunna utveckla lämpliga strategier för tillväxt. Vad som föreslås är att föra samman politiken med nya möjlighetsdrivna strategier som tittar till de egentliga behoven snarare än generella politiska lösningar och modeller för regional utveckling. Satsa på IT, lokala och regionala nätverk och påverkansarbete, poängterar Dubois.   

NSPA - en potentiellt smart region
Katja Reppel, dagens andra talare och policyanalytiker från EU-kommissionens DG Regio, fortsatte på samma spår kring NSPA-regionen som har möjlighet att utvecklas till en "smart region". Smart Specialisering är en av EU:s medel för att gynna tillväxt i regionerna och går under Europa 2020-strategin. Fokus ligger på att kort och gott använda sig av de resurser som finns i regionerna. Reppel poängterar att man måste kunna titta bortom metropolområdena som de enda centrumen för tillväxt.

-Använd er av det ni har, säger Reppel. Det handlar om att plocka fram den potential som finns i regionerna, allt från vindkraft i blåsiga områden och vintertestkörningar i arktiska klimat. Arjeplog nämns som ett framgångsrikt exempel på hur man "smart specialisering" i praktiken, där de internationella bilföretagen etablerat sin vintertestkörningsbana.  

Den territoriella dimensionen av NSPA
Dagens sista talare, Riikka Manner, EU-parlamentariker och rapportör för EU:s territoriella samarbete i utskottet för regional utveckling, presenterade den territoriella dimensionen av NSPA. Vad som krävs är bra territoriella samarbeten, över gränserna, för att skapa så bra förutsättningar som möjligt för framtiden. Manner menar att det territoriella samarbetet är en väsentlig grund för sammanhållningspolitiken, där exempel från Norra Periferiprogrammet kan nämnas. Framgångsrika exempel på gränsöverskridande regionala samarbeten är bland annat Haparanda och Tornio. Dessa exempel visar på EU-samarbete där man kan använda sig av finansiering för att synkronisera viktiga samhällsfunktioner effektivt. Med några väl valda ord avslutar Manner sitt tal att vi ska titta till regionerna för att se vilka prioriteringar som finns, det är de som besitter den bästa kunskapen om vad som behövs göras.

Jens Nilsson avslutade med en hälsning från Europaparlamentariker Göran Färm som också skulle ha medverkat, men satt fast i förhandlingar med Ministerrådet och Kommissionen om den framtida budgeten, och påtalade vikten av en framåtsyftande investeringsbudget för hela EU.

*/ NSPA står för Northern Sparsely Populated Areas och ett regionalt samarbete mellan norra Sverige, norra Norge och norra och östra Finland.

Läs mer om innovationskraften i norr här
Läs mer på NSPA nätverkets hemsida
Läs mer på Europaforum norra Sveriges hemsida här
Klicka här för Europaforums program 

/Eleanor Cooper

 

05 Dec 2012 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information