Östersjöns bönder

13 bondeorganisationer från åtta länder runt Östersjön har de senaste dagarna varit samlade för att komma överens om gemensamma riktlinjer för ett hållbart jordbruk i hela regionen.

-Svenska bönder är, tillsammans med bönderna i alla länder runt Östersjön, beredda att göra sitt allra bästa för att fortsätta utveckla jordbruket till att bli hållbart för Östersjön. Nu uppmanar vi också ländernas regeringar och myndigheter att axla sitt ansvar för att göra det hållbara jordbruket möjligt, säger Helena Jonsson, ordförande för LRF.

Bondeorganisationerna lovar att vara aktiva i miljöpolicyprocesser nationellt och inom EU. Vi kommer också framhålla de goda åtgärder bönder gör för att effektivisera sin produktion, med högre produktivitet och mindre miljöpåverkan som resultat.

-Smarta, resurseffektiva lösningar som både gynnar miljön och en ansträngd gårdsekonomi måste ges prioritet, säger Helena Jonsson.

Bondeorganisationerna förväntar sig i gengäld att institutioner och myndigheter lyssnar och tar hänsyn till böndernas intressen och stöder ett konkurrenskraftigt jordbruk som en nyckelsektor i att säkerställa utvecklingen av Östersjöregionen. Bönderna vill också ha ett ramverk med realistiska mål, som erkänner att regionala och ibland till och med gårdsspecifika lösningar är nödvändiga.

Samarbete nödvändigt för Östersjön

Jordbruket är en av orsakerna till växtnäringsförluster som bidrar till övergödningen av Östersjön. Aktivt samarbete för att minska förlusterna av bland annat kväve och fosfor från gårdarna pågår i hela regionen genom till exempel EU-projektet Baltic Deal.

Samarbete mellan länderna är en förutsättning för bättre havsmiljö i Östersjön. Bondeorganisationerna har i dag tagit ett stort steg på vägen genom att enas kring riktlinjer för hållbart jordbruk runt Östersjön, som ökar resurseffektiviteten för bönderna samtidigt som det minskar växtnäringsförlusterna.

För mer information, kontakta LRFs presstjänst 08-787 57 77.

Du hittar även information om Baltic Deal.

Läs hela pressmeddelandet på LRF:s hemsida

/MB

 

29 Aug 2012 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information