Skördetid i Övre Norrland – rapport om regionalfonden

Sverige är indelat i åtta programområden som förvaltar medlen från Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERDF). Programet har som mål att stärka regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning.

267 projekt har beviljats medel från programmet i Övre Norrland och till den 31 augusti 2012 hade närmare hälften av dessa avslutats. För att ta tillvara på resultat och erfarenheter har Tillväxtverket gjort en enkätundersökning. Rapporten beskriver detta samt analyserar och drar slutsatser om regionens konkurrenskraft och projektorganisationens betydelse för resultat och effekter. Analysen av resultatet från enkätundersökningen ska ge möjlighet att utveckla och optimera stödet för att skapa långsiktiga resultat. Nedan är några av rapportens resultat.

  • 56 procent av projektledarna hade tidigare varit projektledare för två eller fler EU-projekt
  • I 45 procent av projekten fungerade styrgrupperna mycket bra
  • Projektägaren ses av flest som viktigast för att se till att projektets verksamhet fortsätter efter avslutad projektperiod
  • 69 procent bedömer att de till fullo nådde eller överträffade målet med projektet
  • Arbete med de horisontella kriterierna har främst gett höjd kunskap
  • I 39 procent av projekten deltog mer än 20 små och medelstora företag
  • 50 procent anger att berörda små och medelstora företag hade stor nytta av projektet för sin utveckling
  • Internationella kontakter har främst bidragit med höjd kunskap
  • 50 procent av projekten fortsatte med i princip samma verksamhet efter avslutad projektperiod
  • 47 procent anger att de i mycket hög grad hade ett arbetssätt som främjade lärande

Läs rapporten

/ Eric Lundvall

12 Jun 2013 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information