Socioekonomisk analys av ovre norrland

Länsstyrelserna i Norr- och Västerbotten har på uppdrag av regeringen tagit fram en socioekonomisk analys av de båda länen. Den kommer att ligga till grund för regeringens nationella program för europeiska socialfonden (ESF).

Europeiska socialfonden (ESF) är en av EU:s strukturfonder där medlen ska användas för stöd till projekt som stimulerar till komptensutveckling och lärande i arbetslivet. Regeringen har beslutat att de ska fördelas via åtta regionala program som täcker Sveriges geografiska område där Norr- och Västerbotten utgör Övre Norrland. Baserat på rapporten om det socioekonomiska läget i regionen kommer regeringen att utveckla en nationell strategi för hur Sveriges tilldelning av fonden ska användas. Det programmet utgör sedan ramarna för det nationella programmet.

Rapporten fokuserar på målsättningarna i EU 2020 strategin och visar hur regionen står sig i förhållande till målen och vilka utmaningar som återstår. 

Läs rapporten här

/ Niklas Johansson

11 Jun 2013 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information