ekonomiska reformer sammanhållningspolitiken

Sedan 2008 har många reformer av ekonomiska styrmodeller gjorts inom EU. En nyligen publicerad studie begärd av Europaparlamentets regionkommitté har undersökt vilka olika konsekvenser de reformerade styrmodellerna kan komma att ha utifrån den europeiska sammanhållningspolitiken. Syftet med studien är att ge Europaparlamentet och Regionkommittén ett underlag inför framtidens genomförande av sammanhållningspolitiken.

Studien berör förändringar som gjorts inom monetär- och skattespolitik, reformer inom finanssektorn och framförallt de nya uppgifter som tilldelats Europeiska centralbanken och Europeiska kommissionen. Samtidigt har det Europeiska rådet tagit en tydlig ledarroll inom området. Detta lyfter frågor om legitimitet och ansvarsutkrävande för Europaparlamentet.

Parallellt har ramarna för den gemensamma sammanhållningspolitiken antagits, som inkluderar den regionala utvecklingsfonden. På kort sikt sätter skattesituationen press på offentliga finanser och sammanhållningspolitiken, speciellt i de mest drabbade regionerna. Målen inom sammanhållningspolitiken kan därför komma att påverkas.

Till studien

/Jessica Wikström

06 Feb 2014 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information