EU:s sammanhållningspolitik för 2014-2020

Den 8-9 september på sjätte forumet för EU:s sammanhållningspolitik i Bryssel diskuterades sammanhållningspolitiken för 2014-2020  och EU-kommissionen rapport om vilka resultat som uppnåtts inom sammanhållningspolitiken och vilka utmaningar och förutsättningar som finns för den kommande programperioden.

140910 choesion
På bild: Erik Bergkvist, Region Västerbotten
 

Sammanhållningspolitiken har skapat arbetstillfällen och minskat skillnader inom Europa 
EU-kommissionären med ansvar för EU:s regionalpolitik, Johannes Hahn, var en av konferensens invigningstalare. Ett stort intresse har visats för den sjätte sammanhållningsrapporten, som offentliggjordes i juli. Rapporten visar att sammanhållningspolitiken har gett resultat i att nå de gemensamma målen i EU 2020-strategin och skapar arbetstillfällen och minskar ekonomiska skillnaderna inom Europa. Hahn underströk att det nya regleringarna för EU:s struktur- och investeringsfonder för den nya programperioden är i linje med Europa 2020-strategin, och utformat på ett sätt som gör sammanhållningspolitiken till ett viktigt verktyg i arbetet att utveckla EU:s regioner.

Nya sammanhållningspolitiken - smartare val med begränsade resurser
Hahn lyfte fram att europeiska struktur- och investeringsfonderna är tillgängliga för medlemsstaterna för att hjälpa dem att uppfylla sina skyldigheter enligt den europeiska planeringsterminen om att skapa smart, hållbar och inkluderande tillväxt utifrån målen i EU:s tillväxtstrategi, Europa 2020. Den nya sammanhållningspolitiken handlar om att göra smartare val med begränsade resurser, som effektivt kommer att hjälpa Europa att skapa hållbar tillväxt. En preliminär bedömning som gjorts utifrån partnerskapsavtalen (16 av 28 har nu antagits) visar att det finns positiva tendenser när det gäller EU:s planerade investeringar inom sammanhållningspolitiken för att stödja innovation och små företag samt ökad användning av nya finansiella instrument och ökad andel satsning på klimatförbättrande åtgärder.

Hahn blickade även framåt och uppmanade deltagarna att redan nu börja fundera på vad som följer, även om vi bara är i början av perioden 2014-2020, för att bidra till förbättringar i förslagen till nästa budgetplan som EU-kommissionen måste lägga fram under 2018.

Svensk representation genom bland annat Erik Bergkvist, Region Västerbotten
Med på forumet fanns bland annat Erik Bergkvist från Region Västerbotten som på en fråga om hur man får mer satsning på forskning i EU för att möta länder som Kina och Indien vars felräkning i skattning av antal invånare uppgår till närmast hela EU:s befolkning, fick svaret från Världsbankens företrädare vid forumet, att det centrala är att kunna öka andelen forskning som också generar ny nytta i samhälle och för företagsetableringar, där Europa ligger efter.

Större fokus på koldioxidsnål ekonomi, små och medelstora företag, innovation och sysselsättning samt social integration
EU:s sammanhållningspolitik har gjort framsteg gällande målen från Europa 2020-strategin, eftersom den skapar arbetstillfällen och minskar skillnaderna inom Europa. Enligt rapporten som publicerades den 23 juli ska investeringarna inriktas på områden såsom en koldioxidsnål ekonomi, konkurrenskraften hos små och medelstora företag, innovation och sysselsättning samt social integration för aktuella perioden 2014–2020.

Rapporten lyfter fram att sammanhållningspolitiken har skjutit till välbehövliga resurser i många EU-länder, vilket har skapat ekonomisk stabilitet. De investeringar som gjordes inom ramen för EU:s sammanhållningspolitik 2007–2013 har gett hållbara resultat. Enligt siffrorna fram till slutet av 2012 har c:a 600 000 nya jobb skapats, 80 000 nya företag har fått stöd, 5 miljoner medborgare har fått tillgång till bredband och 3,3 miljoner människor har fått bättre tillgång till dricksvatten.

Du kan ta del av konferensen i efterhand via webbsändning respektive talen av EU-kommissionären för Regionalpolitik, Johannes Hahn, EU-kommissionens ordförande, José Manuel Barroso, Ministerrådets ordförande, Herman von Rompuy, samt Europaparlamentets talman, Martin Schultz via följande länk med det fulla programmet här

Läs om sjätte sammanhållningsrapporten

/Erica Rönnqvist

 

09 Sep 2014 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information