Makroregional strategi och havsområdesstrategi

Interact-programmet, ett EU-program som stödjer territoriellt samarbete mellan EU:s regioner för att främja samarbete som ett verktyg för tillväxt och förändring genom policyutveckling och strategisk inriktning, har publicerat ett informativt dokument som adresserar till olika skillnader och likheter mellan EU:s makroregionala strategi och havsområdesstrategi. I publikationen lyfts bland annat betydelsen av att samarbeta över gränser för att tackla gemensamma utmaningar i geografiska områden.

Sverige - en del av Östersjösamarbetet
Ett exempel på en havsområdesstrategi är Östersjösamarbetet som EU-kommissionen koordinerar med hjälp av EUSBSR (EU Strategi for the Baltic Sea Region).
De åtta länder som berörs av Östersjön är Sverige, Danmark, Estland, Finland, Tyskland, Lettland, Litauen och Polen, där länderna gemensamt möter de utmaningar som havsområdet kring Östersjön innehar. Östersjösamarbetet hjälper till att mobilisera relevant EU finansering och policys samt koordinerar EU:s, medlemstaternas, regionernas och de delaktiga organisationernas arbete att främja utvecklingen i havsområdet kring Östersjön.

Läs mer i publikationen för att ta del av informationen om makroregional- och havsområdesstrategi

Läs mer om Interact

Läs mer om EU:s strategi för Östersjöområdet

/Erica Rönnqvist

02 Okt 2014 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information